Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
19.3.2018  
Strana: 1  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z  
VLASTNÍCTVA MAJETKU  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
442  
220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ  
POPLATKY A PLATBY  
100 - DAŇOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
Skutočnosť  
1 065  
5
% plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
96,7  
0,0  
0,0  
96,7  
473  
93,4  
0,0  
762  
0
139,8  
0,0  
0
0
0
0
Úrad vlády SR  
0
0
60  
0
10  
18  
0
6
0
30,0  
0,0  
60,0  
0,0  
673  
0
510  
0
75,8  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0
0
0
1
0,0  
0
0
0
2
1
50,0  
0
0
34  
9
0
32  
4
0
94,1  
44,4  
0,0  
367  
0
430  
1
117,2  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
524  
309  
1 630  
459  
23 078  
2 024  
10  
808  
265  
496  
9 882  
5 205  
1 038  
0
1 005  
208  
1 136  
595  
69 356  
2 007  
17  
683  
266  
427  
5 034  
5 221  
947  
0
191,8  
67,3  
69,7  
129,6  
300,5  
99,2  
170,0  
84,5  
100,4  
86,1  
50,9  
100,3  
91,2  
0,0  
100  
5 667  
66 367  
12 114  
504  
32  
90  
90,0  
59,9  
78,6  
0
0
3 393  
52 139  
15 196  
9 228  
8
0
0
0
0
125,4  
1 831,0  
25,0  
0
0
0
0
0
0
5
127  
2 540,0  
75,5  
0
0
3 130  
7 964  
868  
2 905  
7 685  
12 084  
200  
36  
2 363  
7 897  
671  
2 642  
7 411  
19 807  
390  
0
0
99,2  
77,3  
90,9  
96,4  
163,9  
195,0  
30,6  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60  
0
62  
0
103,3  
0,0  
11  
0
0
500  
1 000  
8 960  
3 000  
1 000  
200  
10  
348  
237  
69,6  
23,7  
99,8  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
8 946  
3 180  
1 071  
20 801  
7
0
0
0
3
0,0  
106,0  
107,1  
10 400,5  
70,0  
0
0
0
21  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
1
0
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
105  
394 395  
600  
0
99  
94,3  
132,9  
33,2  
0,0  
0
23  
0,0  
11 530 095  
11 152 310  
524 244  
199  
0
192 000  
700  
0
206 340  
1 543  
0
107,5  
220,4  
0,0  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
11 530 095  
11 152 310  
441 475  
612 032  
138,6  
328 835  
365 882  
111,3  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
19.3.2018  
Strana: 2  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH  
250 - ÚROKY ZO ZAHRANIČNÝCH  
230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
ÚVEROV,PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ, ÚVEROV,PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ  
Kapitola štátneho rozpočtu  
VKLADOV A ÁŽIO  
Skutočnosť  
A VKLADOV  
Skutočnosť  
Rozpočet  
% plnenia  
0,0  
Rozpočet  
% plnenia  
0,0  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
345,9  
0,0  
0,0  
345,8  
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
25,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
25,0  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
550  
1 200  
40 020  
3 500  
394  
236  
7 615  
204  
647  
30  
266  
1
71,6  
19,7  
19,0  
5,8  
23,3  
0,0  
2 782  
0
0
0
0,0  
0,0  
2 000  
5
299  
36  
27  
527  
142  
1 196  
0
1,8  
540,0  
176,3  
284,0  
0,0  
50  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
2
0,0  
0
0
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
480  
0
354  
0
73,8  
0,0  
0
28 617  
0
8 274  
0
0
0
71  
0
0,0  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
S P O L U  
50 886  
11 748  
23,1  
8 275  
28 618  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
19.3.2018  
Strana: 3  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
66  
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY  
300 - GRANTY A TRANSFERY  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
1 280  
Skutočnosť  
1 573  
27  
% plnenia  
122,9  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
45  
10  
146,7  
220,0  
277,2  
0,0  
0
0
1
0
0,0  
0,0  
22  
352  
5
10  
860  
270,0  
102,3  
0,0  
100,0  
260,0  
112,0  
205,0  
129,2  
107,6  
57,5  
Úrad vlády SR  
127  
0
880  
11 069  
22 294  
201,4  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
5
0
0
0
3
0,0  
10  
10  
0
0
0,0  
8
99  
25  
98  
312,5  
99,0  
10  
26  
0
0
0,0  
500  
560  
0
0
0,0  
11  
36  
327,3  
129,2  
71,9  
20  
41  
0
0
0,0  
130  
622  
1 824  
5 606  
6 927  
991  
94  
168  
447  
1 334  
7 883  
8 759  
7 193  
408  
1 755  
1 249  
8 281  
381  
80 624  
4 696  
935  
14  
130  
168  
0
0
0,0  
1 800  
9 000  
113 623  
23 000  
27 355  
2 150  
500  
4 000  
18 750  
1 500  
84 241  
14 200  
13 422  
200  
1 937  
5 171  
68 773  
24 754  
86 424  
2 453  
2 165  
4 297  
16 480  
1 506  
88 827  
17 470  
22 885  
404  
0
692  
0,0  
73,1  
0
97  
0,0  
140,6  
126,4  
725,8  
434,0  
362,6  
2 014,5  
97,2  
290,8  
113,3  
372,7  
311,7  
0,0  
60,5  
50 735  
18 735  
36,9  
0,0  
107,6  
315,9  
114,1  
433,0  
107,4  
87,9  
100,4  
105,4  
123,0  
170,5  
202,0  
85,8  
0
30  
103 077  
351 224  
143 772  
30 961  
31 134  
142 794  
52 115  
27 501  
166 054  
1 033  
30,2  
40,7  
36,2  
88,8  
81,8  
0,0  
484  
62  
8 521  
131  
71 155  
1 260  
300  
0
202 894  
0
91 294  
830 638  
882 897  
41 892  
644 386  
323 317  
45,9  
77,6  
36,6  
0,0  
0
0
24  
0
0
30  
314  
1
125,0  
0,0  
0,0  
120  
103  
0
1 143  
0,0  
500  
662  
132,4  
23,8  
99,9  
0
0
0,0  
1 000  
8 960  
3 000  
1 000  
200  
238  
0
0
0,0  
0
2
0,0  
8 948  
3 252  
1 122  
20 805  
36  
0
14  
0,0  
0
69  
0,0  
108,4  
112,2  
10 402,5  
180,0  
116,7  
120,9  
115,3  
0,0  
0
0
0,0  
0
28  
0,0  
0
0
0,0  
0
4
0,0  
0
0
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
9
15  
233 134  
410  
0
29  
322,2  
1 493,3  
103,6  
38,5  
20  
0
0
0,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
224  
241 582  
158  
1
600  
700  
0
17  
0
0
0
18  
3 112  
0
0,0  
105,9  
0,0  
827 803  
1 710  
0
1 000 783  
1 971  
1
Kancelária Súdnej rady SR  
0,0  
0,0  
S P O L U  
331 999  
367 176  
110,6  
1 161 474  
1 385 457  
119,3  
2 698 578  
1 476 362  
54,7  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 5  
19.3.2018  
Strana: 4  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
340 - ZAHRANIČNÉ TRANSFERY  
PRÍJMY ŠR spolu  
Skutočnosť  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Rozpočet  
Skutočnosť  
% plnenia  
0,0  
Rozpočet  
1 280  
10  
% plnenia  
123,0  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
1 574  
27  
0,0  
200,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
30,4  
0,0  
29,3  
40,6  
35,9  
0,0  
81,7  
0,0  
45,9  
77,1  
36,4  
0,0  
0,0  
0,0  
270,0  
194,3  
0,0  
100,0  
260,0  
112,0  
205,0  
129,2  
146,1  
58,5  
53,2  
107,8  
90,1  
41,1  
37,6  
11 069  
22 167  
11 929  
0
23 174  
5
0
0
0
0
10  
10  
0
0
10  
26  
0
0
500  
560  
0
0
20  
41  
0
0
130  
168  
0
0
1 800  
9 000  
164 358  
23 000  
130 432  
353 374  
144 272  
34 961  
221 644  
1 500  
175 535  
844 838  
896 319  
200  
2 629  
5 268  
87 508  
24 784  
117 558  
145 247  
54 280  
31 798  
182 534  
2 539  
130 719  
661 856  
346 202  
404  
0
0
50 735  
15 418  
0
0
103 000  
30 142  
351 224  
142 731  
143 772  
51 617  
0
273  
91,0  
82,4  
169,3  
74,5  
78,3  
202 894  
165 697  
0
0
91 294  
41 892  
819 042  
631 473  
882 897  
321 088  
38,6  
0
0
202,0  
1 038,3  
132,4  
23,8  
100,0  
108,4  
112,2  
10 402,5  
180,0  
116,7  
98,3  
0
0
120  
500  
1 246  
662  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
1 000  
8 960  
3 000  
1 000  
200  
238  
0
0
8 962  
3 252  
1 122  
20 805  
36  
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
20  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
600  
700  
0
0
12 357 915  
1 710  
0
12 153 111  
5 083  
1
0
0
0
0
0,0  
0,0  
297,3  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
2 655 927  
1 422 498  
53,6  
15 390 147  
14 014 129  
91,1