Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2017
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 340 - ZAHRANIČNÉ TRANSFERY PRÍJMY ŠR spolu
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 1 280 1 574 123,0
 Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 10 27 270,0
 Úrad vlády SR                  2103 11 069 22 167 200,3 11 929 23 174 194,3
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 0 0,0 0 5 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 10 10 100,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 0 0 0,0 10 26 260,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 500 560 112,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 20 41 205,0
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 130 168 129,2
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 1 800 2 629 146,1
 Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 9 000 5 268 58,5
 Ministerstvo vnútra SR         2112 50 735 15 418 30,4 164 358 87 508 53,2
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 23 000 24 784 107,8
 Ministerstvo financií SR       2115 103 000 30 142 29,3 130 432 117 558 90,1
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 351 224 142 731 40,6 353 374 145 247 41,1
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 143 772 51 617 35,9 144 272 54 280 37,6
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 273 0,0 34 961 31 798 91,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 202 894 165 697 81,7 221 644 182 534 82,4
 Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 1 500 2 539 169,3
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 91 294 41 892 45,9 175 535 130 719 74,5
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 819 042 631 473 77,1 844 838 661 856 78,3
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 882 897 321 088 36,4 896 319 346 202 38,6
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 200 404 202,0
 Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 120 1 246 1 038,3
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 500 662 132,4
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 1 000 238 23,8
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 8 960 8 962 100,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 3 000 3 252 108,4
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 1 000 1 122 112,2
 Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 200 20 805 10 402,5
 Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 20 36 180,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 600 700 116,7
 Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 12 357 915 12 153 111 98,3
 Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 1 710 5 083 297,3
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 1 0,0
 S P O L U 2 655 927 1 422 498 53,6 15 390 147 14 014 129 91,1