Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 4  
Strana: 1  
Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele  
(v tis. eur)  
Príjmy - záväzný ukazovateľ  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet  
1 280  
Skutočnosť  
% plnenia  
110,1  
Rozpočet  
Skutočnosť  
% plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
1 409  
27  
Kancelária prezidenta SR  
10  
270,0  
92,6  
Úrad vlády SR  
860  
796  
11 069  
22 167  
200,3  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
5
x
10  
10  
9
90,0  
270,0  
112,0  
205,0  
129,2  
107,6  
52,3  
27  
500  
560  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20  
41  
Slovenská informačná služba  
130  
168  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
1 800  
9 000  
113 623  
17 000  
27 432  
2 150  
500  
1 937  
4 711  
55 660  
14 227  
80 569  
2 154  
921  
Ministerstvo vnútra SR  
49,0  
50 735  
15 417  
30,4  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
83,7  
Ministerstvo financií SR  
293,7  
100,2  
184,2  
89,0  
103 000  
351 224  
143 772  
30 142  
142 731  
51 617  
273  
29,3  
40,6  
35,9  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
34 961  
18 750  
1 500  
84 241  
25 796  
13 422  
200  
31 128  
15 079  
1 505  
86 166  
25 999  
22 126  
404  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
80,4  
202 894  
165 697  
81,7  
100,3  
102,3  
100,8  
164,8  
202,0  
85,8  
Ministerstvo hospodárstva SR  
91 294  
819 042  
882 897  
41 892  
631 473  
321 088  
45,9  
77,1  
36,4  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
120  
103  
Úrad pre verejné obstarávanie  
500  
365  
73,0  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000  
8 960  
3 000  
1 000  
200  
238  
23,8  
8 947  
3 253  
927  
99,9  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
108,4  
92,7  
20 805  
21  
10 402,5  
105,0  
116,7  
Národný bezpečnostný úrad  
20  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600  
700  
x
1 710  
1 720  
100,6  
Kancelária Súdnej rady SR  
1
x
S P O L U  
370 305  
382 708  
103,3  
2 655 927  
1 422 497  
53,6