Štátna pokladnica  
Tabuľka: 3  
19.3.2018  
Strana: 1  
Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Schválený  
rozpočet 2017  
Upravený  
rozpočet 2017  
Skutočnosť  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
2016  
2017  
210  
211  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Príjmy z podnikania  
496 366  
441 475  
436 859  
431 724  
424 424  
7 300  
612 032  
140,1  
140,4  
141,1  
97,7  
113,6  
123,4  
106,2  
-0,2  
490 137  
477 438  
12 699  
6 229  
337 389  
219 895  
-210  
435 177  
427 877  
7 300  
606 199  
599 068  
7 131  
5 833  
365 882  
217 373  
-77  
v tom: 211003 Dividendy  
211004 Iné príjmy z podnikania  
212  
220  
221  
Príjmy z vlastníctva  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Administratívne poplatky  
6 298  
5 135  
328 835  
204 508  
31 500  
0
296 534  
204 766  
31 514  
0
v tom: 221001 Súdne poplatky  
221002 Tržby z predaja kolkových známok  
221003 Puncové poplatky  
0
622  
0
640  
0,0  
98,5  
600  
650  
221004 Ostatné poplatky  
221005 Licencie  
219 356  
127  
51 863  
65 631  
19 692  
172 308  
100  
71 718  
52 609  
50 886  
172 502  
100  
45 403  
46 365  
10 099  
216 663  
147  
81 535  
66 974  
11 748  
125,6  
147,0  
179,6  
144,4  
116,3  
222  
223  
230  
Pokuty, penále a iné sankcie  
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
240  
výpomocí, vkladov a ážio  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
9 051  
8 275  
8 275  
28 618  
345,8  
250  
290  
291  
292  
výpomocí a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
Ostatné príjmy  
1
360 474  
32 012  
328 462  
1 587  
186 616  
140 259  
1 222 973  
1 984 788  
4
331 999  
6 432  
325 567  
18 512  
187 900  
119 155  
1 161 474  
2 698 578  
4
336 469  
4 976  
331 493  
18 483  
187 900  
125 110  
1 088 240  
1 461 265  
1
367 176  
18 082  
349 094  
1 543  
208 177  
139 374  
1 385 457  
1 476 362  
25,0  
109,1  
363,4  
105,3  
8,3  
110,8  
111,4  
127,3  
101,0  
z toho: 292006 Z náhrad z poistného plnenia  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Ostatné  
200  
300  
Nedaňové príjmy spolu  
Granty a tranfery