Štátna pokladnica Tabuľka: 3
19.3.2018 Strana: 1
Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2017
 (v tis. eur)
    Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2016 Schválený rozpočet 2017  Upravený  rozpočet   2017  Skutočnosť                       2017 % k upravenému rozpočtu
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 496 366 441 475 436 859 612 032 140,1
211 Príjmy z podnikania 490 137 435 177 431 724 606 199 140,4
v tom:   211003 Dividendy 477 438 427 877 424 424 599 068 141,1
211004 Iné príjmy z podnikania 12 699 7 300 7 300 7 131 97,7
212 Príjmy z vlastníctva 6 229 6 298 5 135 5 833 113,6
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 337 389 328 835 296 534 365 882 123,4
221 Administratívne poplatky 219 895 204 508 204 766 217 373 106,2
v tom:   221001 Súdne poplatky -210 31 500 31 514 -77 -0,2
221002 Tržby z predaja kolkových známok 0 0 0 0 0,0
221003 Puncové poplatky 622 600 650 640 98,5
221004 Ostatné poplatky 219 356 172 308 172 502 216 663 125,6
221005 Licencie 127 100 100 147 147,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie 51 863 71 718 45 403 81 535 179,6
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 65 631 52 609 46 365 66 974 144,4
230 Kapitálové príjmy 19 692 50 886 10 099 11 748 116,3
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 9 051 8 275 8 275 28 618 345,8
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 1 4 4 1 25,0
290 Iné nedaňové príjmy 360 474 331 999 336 469 367 176 109,1
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 32 012 6 432 4 976 18 082 363,4
292 Ostatné príjmy 328 462 325 567 331 493 349 094 105,3
z toho:   292006 Z náhrad z poistného plnenia 1 587 18 512 18 483 1 543 8,3
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 186 616 187 900 187 900 208 177 110,8
Ostatné 140 259 119 155 125 110 139 374 111,4
200 Nedaňové príjmy spolu 1 222 973 1 161 474 1 088 240 1 385 457 127,3
300 Granty a tranfery 1 984 788 2 698 578 1 461 265 1 476 362 101,0