Štátna pokladnica  
Tabuľka: 2  
19.3.2018  
Strana: 1  
Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Schválený  
rozpočet 2017  
Upravený  
rozpočet 2017  
Skutočnosť  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
2016  
2017  
110  
111  
v tom:  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
Daň z príjmov právnickej osoby  
112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel  
Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane z majetku  
3 354 795  
3 339 144  
5 365  
5 138  
227  
3 339 144  
5 365  
5 138  
227  
2 784 471  
83,4  
78,0  
48 892,7  
40 943,6  
0,0  
-11 479  
2 291 785  
111 893  
-2 387 982  
-27 175  
3 187 063  
-34 456  
179 211  
26  
4 183  
2 512 108  
92 942  
-2 570 694  
-30 173  
2 601 857  
-33 255  
178 431  
20  
0
0
0
0
0,0  
82,8  
0,0  
93,9  
0,0  
112  
z toho:  
113  
3 143 755  
0
190 024  
0
3 143 755  
0
190 024  
0
120  
122  
Dane z dedičstva a darovania  
4
0
0
0
0,0  
123  
v tom:  
130  
131  
132  
Dane z finančných a kapitálových transakcií  
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností  
Dane za tovary a služby  
Daň z pridanej hodnoty  
Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
132012 Z uhlia  
22  
22  
0
0
0
0
20  
20  
0,0  
0,0  
7 671 331  
5 360 699  
2 170 498  
1 189 936  
208 915  
56 947  
4 937  
673 157  
12 052  
410  
24 144  
140 134  
98  
140 036  
0
8 154 986  
5 748 794  
2 255 390  
1 213 260  
211 051  
58 298  
4 443  
730 848  
12 800  
423  
24 267  
150 802  
105  
150 697  
0
8 154 986  
5 748 794  
2 255 390  
1 213 260  
211 051  
58 298  
4 443  
730 848  
12 800  
423  
24 267  
150 802  
105  
150 697  
0
8 328 646  
5 913 368  
2 252 396  
1 231 774  
212 988  
57 527  
4 093  
708 641  
11 407  
106  
25 860  
149 943  
98  
149 845  
12 939  
22 432  
9
102,1  
102,9  
99,9  
101,5  
100,9  
98,7  
92,1  
97,0  
89,1  
25,1  
106,6  
99,4  
93,3  
99,4  
0,0  
132013 Zo zemného plynu  
134  
z toho:  
Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
134002 Z motorových vozidiel  
139  
140  
141  
142  
143  
149  
Iné dane za tovary a služby  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
Dovozné clo  
Dovozná prirážka  
Podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
28 887  
39  
24 487  
0
24 487  
0
91,6  
0,0  
0,0  
91,6  
0,0  
3
0
0
3
28 845  
0
24 487  
0
24 487  
0
22 420  
0
Ostatné colné príjmy  
Sankcie uložené v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad.  
160  
190  
100  
za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska  
Iné dane (dane z emisných kvót)  
Daňové príjmy spolu  
13 117  
0
11 068 156  
11 478  
0
11 530 095  
11 478  
0
11 530 095  
16 741  
0
11 152 310  
145,9  
0,0  
96,7