Štátna pokladnica  
Tabuľka: 1  
19.3.2018  
Strana: 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
99,5  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Ukazovateľ  
Skutočnosť  
14 014 129  
I. PRÍJMY spolu  
15 390 147  
14 079 600  
A.  
Daňové príjmy  
11 530 095  
3 339 144  
5 365  
11 530 095  
3 339 144  
5 365  
11 152 310  
2 784 471  
4 183  
2 512 108  
92 942  
-2 570 694  
-30 173  
2 601 857  
178 431  
20  
8 328 646  
5 913 368  
2 252 396  
149 943  
22 432  
96,7  
83,4  
78,0  
1. Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: - zo závislej činnosti  
5 138  
227  
5 138  
227  
48 892,7  
40 943,6  
0,0  
- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov právnickej osoby  
0
0
0
0
0,0  
82,8  
93,9  
0,0  
102,1  
102,9  
99,9  
99,4  
91,6  
3 143 755  
190 024  
0
8 154 986  
5 748 794  
2 255 390  
150 802  
24 487  
3 143 755  
190 024  
0
8 154 986  
5 748 794  
2 255 390  
150 802  
24 487  
- daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2. Dane z majetku  
3. Dane za tovary a služby  
z toho: - daň z pridanej hodnoty  
- spotrebné dane  
- dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
5. Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.s úhrad.za služby verej.poskytov.Rozhlasom a tel.  
6. Iné dane (dane z emisných kvót)  
24 487  
11 478  
24 487  
11 478  
22 420  
16 741  
91,6  
145,9  
0,0  
0
0
0
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
1 161 474  
441 475  
328 835  
50 886  
1 088 240  
436 859  
296 534  
10 099  
1 385 457  
612 032  
365 882  
11 748  
127,3  
140,1  
123,4  
116,3  
345,7  
109,1  
101,0  
111,2  
100,8  
100,0  
98,9  
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
3. Kapitálové príjmy  
4. Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio  
5. Iné nedaňové príjmy  
8 279  
8 279  
28 619  
331 999  
2 698 578  
42 651  
336 469  
1 461 265  
38 776  
367 176  
1 476 362  
43 127  
Granty a transfery  
v tom: - tuzemské granty a transfery  
- zahraničné granty a transfery  
z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ  
2 655 927  
2 655 927  
17 383 366  
14 644 347  
1 745 017  
612 553  
2 150 135  
10 136 372  
1 430 507  
1 374 391  
1 037 721  
98 603  
1 422 489  
1 422 489  
15 410 365  
13 854 652  
1 865 419  
674 130  
1 484 658  
9 830 174  
1 543 051  
1 317 746  
643 238  
82 096  
1 433 235  
1 422 498  
15 234 261  
13 681 468  
1 869 049  
675 503  
1 483 709  
9 652 937  
1 543 050  
1 316 774  
643 404  
82 010  
II. VÝDAVKY spolu  
A.  
Bežné výdavky  
98,7  
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
2. Poistné a príspevok do poisťovní  
3. Tovary a služby  
100,2  
100,2  
99,9  
98,2  
100,0  
99,9  
4. Bežné transfery  
z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom  
- sociálne dávky  
- transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR  
- transfery obciam a VÚC  
100,0  
99,9  
- odvody do rozpočtu EÚ  
673 044  
634 342  
634 172  
100,0  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a  
5. finančným prenájmom  
Kapitálové výdavky  
1. Obstarávanie kapitálových aktív  
270  
2 739 019  
899 937  
270  
1 555 713  
608 537  
270  
1 552 793  
605 628  
100,0  
99,8  
99,5  
B.  
2. Kapitálové transfery  
z toho: - transfery obciam a VÚC  
I.-II. Prebytok (+), schodok (-)  
1 839 082  
18 166  
-1 993 219  
947 176  
173 184  
-1 330 765  
947 165  
173 182  
-1 220 132  
100,0  
100,0  
91,7