Štátna pokladnica Tabuľka: 1
19.3.2018 Strana: 1
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2017
(v tis. eur)
 Ukazovateľ  Schválený   rozpočet  Upravený    rozpočet  Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 I.  PRÍJMY spolu 15 390 147 14 079 600 14 014 129 99,5
 A.  Daňové príjmy 11 530 095 11 530 095 11 152 310 96,7
 1.  Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 339 144 3 339 144 2 784 471 83,4
          v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby 5 365 5 365 4 183 78,0
                       v tom: - zo závislej činnosti 5 138 5 138 2 512 108 48 892,7
                                 - z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 227 227 92 942 40 943,6
                                 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 0 0 -2 570 694 0,0
                                 - prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel 0 0 -30 173 0,0
                     - daň z príjmov právnickej osoby 3 143 755 3 143 755 2 601 857 82,8
                     - daň z príjmov vyberaná zrážkou 190 024 190 024 178 431 93,9
 2.  Dane z majetku 0 0 20 0,0
 3.  Dane za tovary a služby 8 154 986 8 154 986 8 328 646 102,1
          z toho: - daň z pridanej hodnoty 5 748 794 5 748 794 5 913 368 102,9
                     - spotrebné dane 2 255 390 2 255 390 2 252 396 99,9
                     - dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 150 802 150 802 149 943 99,4
 4.  Dane z medzinárodného obchodu a transakcií                       24 487 24 487 22 432 91,6
          z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch 24 487 24 487 22 420 91,6
 5.  Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.s úhrad.za služby verej.poskytov.Rozhlasom a tel.                     11 478 11 478 16 741 145,9
6.  Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0 0,0
 B.  Nedaňové príjmy 1 161 474 1 088 240 1 385 457 127,3
 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 441 475 436 859 612 032 140,1
 2.  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 328 835 296 534 365 882 123,4
 3.  Kapitálové príjmy 50 886 10 099 11 748 116,3
 4.  Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio 8 279 8 279 28 619 345,7
5.  Iné nedaňové príjmy 331 999 336 469 367 176 109,1
 C.  Granty a transfery 2 698 578 1 461 265 1 476 362 101,0
          v tom: - tuzemské granty a transfery 42 651 38 776 43 127 111,2
                     - zahraničné granty a transfery 2 655 927 1 422 489 1 433 235 100,8
                       z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ 2 655 927 1 422 489 1 422 498 100,0
 II.  VÝDAVKY spolu 17 383 366 15 410 365 15 234 261 98,9
 A.  Bežné výdavky 14 644 347 13 854 652 13 681 468 98,7
1.  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 745 017 1 865 419 1 869 049 100,2
2.  Poistné a príspevok do poisťovní 612 553 674 130 675 503 100,2
3.  Tovary a služby 2 150 135 1 484 658 1 483 709 99,9
4.  Bežné transfery 10 136 372 9 830 174 9 652 937 98,2
          z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 1 430 507 1 543 051 1 543 050 100,0
                      - sociálne dávky 1 374 391 1 317 746 1 316 774 99,9
                      - transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR 1 037 721 643 238 643 404 100,0
                      - transfery obciam a VÚC 98 603 82 096 82 010 99,9
                      - odvody do rozpočtu EÚ 673 044 634 342 634 172 100,0
5.  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 270 270 270 100,0
 B.  Kapitálové výdavky 2 739 019 1 555 713 1 552 793 99,8
1.  Obstarávanie kapitálových aktív 899 937 608 537 605 628 99,5
2.  Kapitálové transfery 1 839 082 947 176 947 165 100,0
          z toho: - transfery obciam a VÚC 18 166 173 184 173 182 100,0
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) -1 993 219 -1 330 765 -1 220 132 91,7