NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Číslo ..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................... 2018
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2017
Národná rada Slovenskej republiky
A.schvaľuje
A.1. návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 23.4.2018 dosiahol 1,04 %;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 23.4.2018 dosiahol k 31. decembru 2017 sumu 43 226 mil. eur, čo predstavuje 50,9 % hrubého domáceho produktu;
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnej báze dosiahli 14 014 mil. eur, výdavky 15 234 mil. eur a schodok 1 220 mil. eur.
B.berie na vedomie
B.1. že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2017 vo výške 1 220 mil. eur k 31. decembru 2017 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 1 145 mil. eur a finančnými zdrojmi z čerpania vládnych úverov v celkovej hodnote 75 mil. eur.