VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-16149/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
982
Návrh
štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Vlastný materiál
Predkladá:
Peter Pellegrini
Predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2018