SCHVÁLENÝ PROGRAM  
31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
9. mája 2018  
1. Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady  
Slovenskej republiky  
2. Sľub poslanca  
3. Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu  
overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 978)  
4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných  
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
(tlač 946) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940) –  
prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka vnútra Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
obranu a bezpečnosť.  
6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom  
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov (tlač 941) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka vnútra Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
obranu a bezpečnosť.  
7. Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač  
937) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej  
republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej  
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej  
republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
9. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač  
939) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej  
republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
10. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom,  
ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve  
(tlač 923) – druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
11. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom,  
ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924) –  
druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
12. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou  
o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi  
a Moldavskou republikou (tlač 925) – druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
13. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou  
o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane  
a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov  
satelitnej navigácie (tlač 926) – druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
14. Návrh  
na  
vyslovenie  
súhlasu  
Národnej  
rady Slovenskej  
republiky  
s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej  
členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (tlač  
927) – druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
15. Návrh  
na  
vyslovenie  
súhlasu  
Národnej  
rady Slovenskej  
republiky  
s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej  
členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na  
strane druhej (tlač 928) – druhé a tretie čítanie  
Návrh vlády odôvodní minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
2
16. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom  
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia  
a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
17. Vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (tlač  
950) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
18. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých  
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
19. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.  
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,  
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952)  
– prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
zdravotníctvo.  
20. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858) –  
druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
zdravotníctvo.  
21. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 954) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie minister spravodlivosti Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
22. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač  
865) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
3
23. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z.  
o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 947) – prvé  
čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka kultúry Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
24. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský  
zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
(tlač 948) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie ministerka kultúry Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
25. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z.  
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona  
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.  
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 839) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka kultúry Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
26. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) –  
druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
27. Vládny návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,  
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (tlač 868) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
28. Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač  
870) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
4
29. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej  
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – tlač 869 – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a  
informatizáciu.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
verejnú správu a regionálny rozvoj.  
30. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových  
veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov  
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
v znení neskorších predpisov (tlač 844) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní minister obrany Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
obranu a bezpečnosť.  
31. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci  
Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej  
republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky (tlač 977)  
Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
obranu a bezpečnosť.  
*
*
*
Body 32 a 33 sa prerokujú vo štvrtok 17. mája 2018 od 9.00 hod.  
32. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných  
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým  
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 905) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja  
vidieka Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
33. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej  
starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  
zákony (tlač 866) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja  
vidieka Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
*
*
*
34. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  
menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 944) prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
5
35. Vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(tlač 945) – prvé čítanie  
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
36. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej  
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač  
793) – druhé čítanie  
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
37. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu  
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších  
predpisov (tlač 892) – druhé čítanie  
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
zdravotníctvo.  
38. Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene  
Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a k zmene Elektronickej formy podávania  
a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky (tlač 976)  
39. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Štefana  
Zelníka, Tibora Bernaťáka a Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
40. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora  
Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z.  
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
6
41. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner  
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
42. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Igora Matoviča  
a Borisa Kollára na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia  
Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 910) – prvé čítanie  
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
43. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Radoslava  
Pavelku a Jany Cigánikovej na vydanie zákona, ktorým sa vyhlasuje Chránená  
vodohospodárska oblasť Žitný ostrov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004  
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších  
predpisov (zákon o Žitnom ostrove) tlač 922 – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
44. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Klusa a Milana  
Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z.  
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (tlač 931) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
verejnú správu a regionálny rozvoj.  
45. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej  
a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 930) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
46. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga, Jozefa  
Rajtára a Lucie Ďuriš Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  
niektoré zákony (tlač 933) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
7
47. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Eugena  
Jurzycu, Jozefa Rajtára a Ľubomíra Galka na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 943) –  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
48. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Viery  
Dubačovej a Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej  
rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti  
komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov (tlač 957) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
ľudské práva a národnostné menšiny.  
49. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
(tlač 970) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
50. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia  
Národnej rady Slovenskej republiky na vykonanie kontroly hospodárenia  
s finančnými prostriedkami v Úrade komisára pre deti Najvyšším kontrolným  
úradom Slovenskej republiky (tlač 932)  
Návrh uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre  
ľudské práva a národnostné menšiny podá poverený člen výboru.  
51. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon  
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji  
vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych  
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (tlač 888) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
8
52. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych  
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji  
vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych  
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (tlač 958) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredie.  
53. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej  
starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 971) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
54. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Igora  
Matoviča, Gábora Grendela a Eduarda Hegera na vydanie ústavného zákona, ktorým  
sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších  
predpisov (tlač 972) – prvé čítanie  
Návrh ústavného zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
55. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.  
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení  
neskorších predpisov (tlač 973) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
56. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  
neskorších predpisov (tlač 974) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený člen skupiny poslancov.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
57. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na  
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
v znení neskorších predpisov (tlač 879) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
9
58. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála a Miroslava  
Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani  
z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004  
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.  
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 880) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
59. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z.  
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej  
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 917) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
60. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z.  
Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 918) –  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
61. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z.  
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 919) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
62. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z.  
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov (tlač 920) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
10  
63. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z.  
o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony (tlač 921) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá.  
64. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na  
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode  
informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  
zákony (tlač 934) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
65. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na  
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z.  
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov  
(tlač 935) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
66. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého na  
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,  
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej  
republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 936) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslanec M. Beblavý.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
obranu a bezpečnosť.  
67. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  
neskorších predpisov (tlač 881) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa S. Petrík.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
68. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie  
zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  
neskorších predpisov (tlač 882) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa S. Petrík.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
11  
69. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  
neskorších predpisov (tlač 967) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa S. Petrík.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
70. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 968) – prvé  
čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa S. Petrík.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
71. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Simony Petrík na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (tlač 969) –  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa S. Petrík.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
72. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Zimenovej, Ondreja  
Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Simony Petrík a Petra Osuského na vydanie  
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 955) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
73. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Zimenovej na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 956) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poslankyňa Z. Zimenová.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
74. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota Žarnaya na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 877) – prvé  
čítanie  
Návrh zákona uvedie poslanec O. Žarnay.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
vzdelávanie, vedu, mládež a šport.  
12  
75. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Milana  
Uhríka, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Jána Kecskésa na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových  
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  
predpisov (tlač 900) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
verejnú správu a regionálny rozvoj.  
76. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení  
tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
zdravotníctvo.  
77. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Jána Moru a Jána Kecskésa na vydanie ústavného zákona, ktorým sa  
mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších  
predpisov (tlač 962) – prvé čítanie  
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
78. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Jána Moru a Jána Kecskésa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa  
menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 963) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
79. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Milana  
Uhríka, Martina Beluského a Jána Kecskésa na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 964) –  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
80. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Zuzany  
Šebovej, Borisa Kollára a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (tlač 959) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
13  
81. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Borisa  
Kollára, Petra Pčolinského, Adriany Pčolinskej a Petra Štarchoňa na vydanie zákona  
o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 960) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
Voľby  
82. Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 929)  
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.  
83. Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906) – opakovaná  
voľba  
* * *  
Body 84 86 sa prerokujú v utorok 15. mája 2018 od 9.00 hod.  
Zlúčená rozprava o bodoch 84 až 86.  
84. Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie  
a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901)  
Správu uvedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske  
záležitosti.  
85. Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku  
2017 a jej zameranie na rok 2018 (tlač 897)  
Správu uvedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
európske záležitosti.  
86. Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske  
záležitosti za roky 2016 a 2017 (tlač 855)  
Správu uvedie predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.  
* * *  
Body 87 a 88 sa prerokujú na neverejnej časti schôdze v piatok 18. mája 2018 od 9.00 hod.  
87. Správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2017  
(Vyhradené)  
Správu podá minister obrany Slovenskej republiky.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady  
Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva podá poverený člen výboru.  
14  
88. Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2017  
(Vyhradené)  
Správu podá riaditeľ Slovenskej informačnej služby.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady  
Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby podá poverený člen výboru.  
* * *  
Body 89 až 95 sa prerokujú v utorok 22. mája 2018 od 9.00 hod.  
89. Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017 (tlač 871)  
Správu uvedie guvernér Národnej banky Slovenska.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet podá poverený člen výboru.  
90. Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017 (tlač 953)  
Správu uvedie guvernér Národnej banky Slovenska.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet podá poverený člen výboru.  
91. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej  
republiky za rok 2017 (tlač 912)  
Správu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet podá poverený člen výboru.  
92. Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie  
a retransmisiu za rok 2017 (tlač 914)  
Správu uvedie predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
Informáciu o výsledku prerokovania správy vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre  
kultúru a médiá podá poverený člen výboru.  
93. Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2017 (tlač 899)  
Správu uvedie verejná ochrankyňa práv.  
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva  
a národnostné menšiny.  
94. Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 (tlač  
911)  
Správu uvedie komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
ľudské práva a národnostné menšiny.  
95. Správa o činnosti komisára pre deti za obdobie roka 2017 (tlač 902)  
Správu uvedie komisárka pre deti.  
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
ľudské práva a národnostné menšiny.  
15  
Hodina otázok  
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe  
Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)  
Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady  
Slovenskej republiky (tlač 848 a tlač 909)  
Interpelácie poslancov  
(Body Písomné odpovede a Interpelácie sa prerokujú vo štvrtok 17. mája 2018 po Hodine otázok.)  
Bratislava 9. mája 2018  
16