NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-409/2018
869a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1089 z 13. marca 2018 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869 na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 360 z 2. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky chváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 268 z 2. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 236 z 3. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 142 z 3. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 1 ods. 6 druhá veta znie:
„Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Zavádza sa výnimka, ktorou sa umožní občanom Slovenskej republiky pri hlásení pobytu, v prípade technických problémov na strane orgánu verejnej moci predkladať listinnú podobu výpisov bez časového obmedzenia. Jedinou podmienkou v tomto prípade je aby všetky údaje uvedené na výpise boli stále aktuálne a platné. Táto úprava za cieľ zamedziť zhoršeniu
3
podmienok pri predkladaní listinných výpisov v porovnaní so súčasnosťou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. IV bod 2 znie:
„2. V § 4a ods. 7 písmeno c) znie:
„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený; u právnickej osoby aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,“.“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia aby nedošlo k zmätočnému výkladu nakoľko nielen právnická osoba, ale aj fyzická osoba môže mať ustanoveného zodpovedného zástupcu za účelom splnenia podmienok na vydanie banského oprávnenia, ktorý musí byť bezúhonný.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. IX
Článok IX sa dopĺňa novelizačným bodom 3, ktorý znie:
„3. V § 25a ods. 11 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.“.
Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového odseku 6 v § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. (čl. IX bod 2) a s tým súvisiace preznačenie doterajších odsekov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4. K čl. XIII body 1, 2 a 8
V čl. XIII bode 1 v § 17f ods. 3 písm. d), bode 2 v § 17f ods. 3 písm. g) a bode 8 v § 43 ods. 2 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5. V čl. XIII sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 43 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak tento zákon neustanovuje inak.“ a v štvrtej vete sa vypúšťa slovo „opätovné“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „Zákonníka práce“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2018, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Navrhnutou úpravou doterajšieho jediného odseku § 43 (po prečíslovaní § 43 odseku 1) v čl. XIII (teda v novele zákona č. 566/1992 Zb. o NBS) sa transparentne zabezpečuje jeho súlad so Zákonníkom práce aj v kontexte s § 43 novým odsekom 2, ktorý je vo vládnom návrhu zákona (tlače 869). Zároveň vzhľadom na vykonávané úpravy § 43 zákona o NBS sa doplnením nového odseku 3 vytvárajú legislatívne predpoklady na plnohodnotné plnenie činností a úloh Národnej banky Slovenska (NBS) v rámci Eurosystému, Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), Európskeho systému finančného dohľadu a jednotného mechanizmu dohľadu nad bankovníctvom (tzv. SSM), ktoré NBS vyplývajú z Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, z nariadení v oblasti týkajúcich sa Európskeho systému finančného dohľadu alebo jednotného mechanizmu dohľadu v oblasti bankovníctva [najmä z nariadení č. 1092/2010, č. 1093/2010, č. 1094/2010, č. 1095/2010, č. 1024/2013 a z nariadenia č. 468/2014 (ECB/2014/17)] a taktiež z nadväzných usmernení ECB (EÚ) 2015/855 (ECB/2015/11) a 2015/856 (ECB/2015/12) (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015), ktorými sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu a zásady etického rámca Eurosystému. V zmysle týchto právnych aktov a ECB je potrebné, aby pre národné centrálne banky a vnútroštátne orgány dohľadu (teda aby aj pre NBS) bol vytvorený zákonný mechanizmus na zamedzenie konfliktu záujmov vrátane zamedzenia využívania informácií nadobudnutých zamestnancom počas zamestnania v takejto špecifickej inštitúcii (NBS) a o ktorých je zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť. Pritom je tiež potrebné vytvoriť legislatívny priestor na zmluvné dojednanie obmedzenia zárobkovej činnosti na obdobie dvoch rokov po skončení zamestnania v takejto inštitúcii (NBS), ktoré je potrebné na
5
tzv. vychladnutie (zastaranie) nadobudnutých citlivých informácií (cooling-off period). Pre takýto legitímny postup sa vytvárajú legislatívne predpoklady práve navrhnutými úpravami § 43 zákona o NBS, ktorého novelizácia tvorí čl. XIII predloženého návrhu zákona (parlamentnej tlače 869).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. XIII bode 8 úvodnej vete sa slová „dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:“ nahrádzajú slovami „dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:“, zároveň sa za odsek 2 dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Na účely obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca Národnej banky Slovenska sa za zárobkovú činnosť, ktorá k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter10b) považuje aj činnosť, pri vykonávaní ktorej by bolo možné využiť alebo sprístupniť iným osobám informácie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v rámci výkonu svojho zamestnania v Národnej banke Slovenska a o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť. Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) § 83 a 83a Zákonníka prace v znení neskorších predpisov.“.
Navrhnutou úpravou doterajšieho jediného odseku § 43 (po prečíslovaní § 43 odseku 1) v čl. XIII (teda v novele zákona č. 566/1992 Zb. o NBS) sa transparentne zabezpečuje jeho súlad so Zákonníkom práce aj v kontexte s § 43 novým odsekom 2, ktorý je vo vládnom návrhu zákona (tlače 869). Zároveň vzhľadom na vykonávané úpravy § 43 zákona o NBS sa doplnením nového odseku 3 vytvárajú legislatívne predpoklady na plnohodnotné plnenie činností a úloh Národnej banky Slovenska (NBS) v rámci Eurosystému, Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), Európskeho systému finančného dohľadu a jednotného mechanizmu dohľadu nad bankovníctvom (tzv. SSM), ktoré NBS vyplývajú z Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, z nariadení v oblasti týkajúcich sa Európskeho systému finančného dohľadu alebo jednotného mechanizmu dohľadu v oblasti bankovníctva [najmä z nariadení č. 1092/2010, č. 1093/2010, č. 1094/2010, č. 1095/2010, č. 1024/2013 a z nariadenia č. 468/2014 (ECB/2014/17)] a taktiež z nadväzných usmernení ECB (EÚ) 2015/855 (ECB/2015/11) a 2015/856 (ECB/2015/12) (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015), ktorými sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu a zásady etického rámca Eurosystému. V zmysle týchto právnych aktov a ECB je potrebné, aby pre národné centrálne banky a vnútroštátne orgány dohľadu (teda aby aj pre NBS) bol vytvorený zákonný mechanizmus na zamedzenie
6
konfliktu záujmov vrátane zamedzenia využívania informácií nadobudnutých zamestnancom počas zamestnania v takejto špecifickej inštitúcii (NBS) a o ktorých je zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť. Pritom je tiež potrebné vytvoriť legislatívny priestor na zmluvné dojednanie obmedzenia zárobkovej činnosti na obdobie dvoch rokov po skončení zamestnania v takejto inštitúcii (NBS), ktoré je potrebné na tzv. vychladnutie (zastaranie) nadobudnutých citlivých informácií (cooling-off period). Pre takýto legitímny postup sa vytvárajú legislatívne predpoklady práve navrhnutými úpravami § 43 zákona o NBS, ktorého novelizácia tvorí čl. XIII predloženého návrhu zákona (parlamentnej tlače 869).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7. K čl. XIV bod 2
V čl. XIV bode 2 v § 9 ods. 6 písm. d) sa nad slovom „trestov,“ odkaz 13aa)“ označuje ako odkaz „13aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 13aa je použitý v § 9 ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 13 v § 8a ods. 6 a odkaz 13aa v § 9 ods. 21.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8. K čl. XV bod 1
V čl. XV bode 1 sa za slová „V § 77d ods. 1 poslednej vete sa“ vkladajú slová „za slovami „právne úkony““.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa, ktorá spojka „a“ v § 77d ods. 1 poslednej vete sa má nahradiť čiarkou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
9.V čl. XVI bode 1 v § 7 ods. 2 písmene c) sa odkaz na poznámku pod čiarou 12b) označuje ako 12aaaa).
V nadväznosti na túto zmenu sa upraví znenie úvodnej vety poznámky pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava odkazu na poznámku pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. XVI bode 1 § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k domu“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu12aaab) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaab znie:
12aaab) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné aby osoba, ktorá žiada o jednorazovú finančnú výpomoc poskytla údaje potrebné na overenie vlastníctva k nehnuteľnosti (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva), ktorá bola poškodená alebo zničená v dôsledku mimoriadnej udalosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. XVI bod 3 znie:
„3. V § 7 ods. 4 sa slová „vlastníka domu alebo splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „zvoleného predsedu alebo povereného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome“.“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia vzhľadom na zmenu § 7 ods. 2 tak, aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu a problémom v praxi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
12. K čl. XVI
V čl. XVI sa za novelizačný bod 4 vkladá nový novelizačný bod 5, ktorý znie:
„5. V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v čl. XVI doterajšom bode 5 vypúšťajú slová „V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zmenu citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 12a je potrebné vykonať v samostatnom novelizačnom bode, keďže táto zmena nesúvisí so zmenou vykonávanou v doterajšom novelizačnom bode 5.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. XVI bode 5 sa na konci dopĺňa táto veta:
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
ʺ„12b) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Aktualizuje sa znenie poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. XVI sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 je súčasťou návrhu na zápis do registra podľa § 7 ods. 2 písm. c) doklad o bezúhonnosti zvoleného predsedu.“.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2018, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Legislatívna úprava a doplnenie prechodného ustanovenia vzhľadom na preukazovanie podmienky bezúhonnosti.
9
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15. V čl. XVIII § 28a ods. 2 tretia veta znie:
„Prílohou žiadosti údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
31aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné aby osoba, ktorá žiada o jednorázovú finančnú výpomoc poskytla údaje potrebné na overenie vlastníctva k nehnuteľnosti (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva), ktorá bola poškodená alebo zničená v dôsledku mimoriadnej udalosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. XIX bod 2
V čl. XIX bode 2 v § 6 ods. 5 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.K čl. XXI
V čl. XXI v § 18 ods. 4 sa odkaz 4)“ nad slovami „výpisom z registra trestov.“ premiestni nad slová „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
Legislatívno-technická pripomienka. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa odkazuje na ustanovenie zákona č. 330/2007 Z. z.
10
upravujúce, ktoré údaje musí obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov. Je preto potrebné umiestniť odkaz 4 nad príslušné slová v texte zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. XXIII
V čl. XXIII v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 73/1998 Zb. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. XXIV bod 1
V čl. XXIV bode 1 v § 12 ods. 2 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „2)“ označuje ako odkaz „2a)“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúlaďuje sa označenie odkazu a označenie poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. XXV bod 3. znie:
„3. V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa bude činnosť vykonávať alebo doklad o nájme priestorov, ak ide o žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom týchto priestorov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:
11
1h) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné, aby žiadateľ poskytol údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti činnosť vykonávať, v prípade, ak je vlastníkom nehnuteľnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. XXVII bod 1. znie:
„1. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 a rozhodnutia alebo iné opatrenia skúšobne alebo certifikačného orgánu9) o vhodnosti zariadení uvedených v odseku 2. Žiadateľ, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2, k žiadosti pripojí zmluvu o nájme vhodného skladu a osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa podľa odseku 1 písm. c). Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží štatutárnym audítorom overenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie v registri účtovných závierok,9a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“
V záujme vykonateľnosti právnej úpravy v aplikačnej praxi je potrebné ustanoviť aby žiadateľ, ktorý je vlastníkom vhodného skladu poskytol údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k tomuto skladu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. XXVIII bode 2 (§ 19a ods. 3) písmeno b) znie:
„b) údaje podľa osobitného predpisu5aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k vodnej ploche a ak žiadateľ nie je vlastníkom vodnej plochy aj kópia zmluvy o prenájme vodnej plochy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
12
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné, aby v prípade, ak je žiadateľ o vydanie osvedčenia na chov rýb vlastníkom vodnej plochy, poskytol ministerstvu údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k vodnej ploche, na ktorú sa osvedčenie o chove rýb žiada.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.K čl. XXIX
V čl. XXIX v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.ČL XXX znie:
Čl. XXX
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 254/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 8 písmeno c) znie:
„c) údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu4e) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,4f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:
4d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.
13
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4e) § 1 ods. 6 zákona č. .../2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
4f) § 31 ods. 4 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 4f sa označuje ako odkaz 4g a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 4f sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 4g.“.
V záujme vykonateľnosti právnej úpravy v aplikačnej praxi je potrebné, aby občan pri hlásení trvalého pobytu poskytol údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva prípadne spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti, v ktorej trvalý pobyt ohlasuje. Ďalej sa upresňuje aký doklad v listinnej podobe bude občan povinný predložiť v prípade, ak údaje a výpisy nebude z technických dôvodov možné získať elektronicky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.K čl. XXXII bod 1
V čl. XXXII bode 1 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na konci“.
Legislatívno-technické spresnenie v súlade s bodom 30 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. XXXII sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 45 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v celom rozsahu“ sa vkladajú slová „a je bezúhonná“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Doplnenie podmienky bezúhonnosti i vo vzťahu k fyzickej osobe ako žiadateľovi o udelenie licencie.
14
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. XXXII bod 3 znie:
„3. V § 46 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ak ide o akciovú spoločnosť,
b) doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba,“.
Legislatívno-technická úprava ustanovenia v súvislosti s posunom účinnosti zrušenia povinnosti predkladania dokladu o bezúhonnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V čl. XXXII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 46 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace, vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava ustanovenia v súvislosti s posunom účinnosti zrušenia povinnosti predkladania dokladu o bezúhonnosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29. K čl. XXXII bod 9
V čl. XXXII bode 9 úvodnej vete sa slová „odsekom 8“ nahrádzajú slovami „odsekom 6“ a dopĺňaný odsek sa označuje ako odsek 6.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. v platnom a účinnom znení 5 odsekov, preto je potrebné dopĺňaný odsek označiť ako odsek 6.
15
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V čl. XXXII sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. Za § 76dj sa vkladajú § 76dk a 76dl, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§76dk
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
V konaní začatom pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
§76dl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.
V navrhovanom bode 11 ustanovenie § 76dk nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 a ustanovenie § 76dl nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Legislatívna úprava a doplnenie prechodného ustanovenia vzhľadom na zavedenie novej podmienky bezúhonnosti v konaniach o udelení licencie na vysielanie a konaniach o registráciu retransmisie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. XXXIII bod 1
V čl. XXXIII bode 1 v § 5a ods. 5 písm. a) sa za slová „vedený v“ vkladá slovo „inom“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania v platnom zákone.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
32.V čl. XXXIII bodoch 3 a 5 sa vypúšťajú slová „s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky“ a za slová „nie starší ako tri mesiace“ sa vkladá čiarka a slová „vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia a zjednotenie formulácií použitých v novelizovanom článku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.K čl. XXXIII bod 4
V čl. XXXIII bode 4 v § 13 ods. 3 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.K čl. XXXIII bod 8
V čl. XXXIII bode 8 § 22 ods. 11 písm. e) sa slová „vkladá bodkočiarka a slová“ nahrádzajú slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava v súlade so zaužívanou legislatívnou technikou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.V čl. XXXIII bode 8 sa slová „a členovia štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „a osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia v nadväznosti na čas vety pred bodkočiarkou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17
36.V čl. XXXIII bod 11. znie:
„11. V § 31 ods. 5 písmeno f) znie:
„f) údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru aj zmluva o nájme priestoru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
17aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné aby žiadateľ o poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poskytol dopravnému úradu údaje potrebné na preukázanie vlastníctva alebo spoluvlastníctva k priestorom, v ktorých sa kvalifikačný kurz vykonávať.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.K čl. XXXIV
V čl. XXXIV v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.“ odkaz „5a)“ označuje ako odkaz „5aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 5a je použitý v § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 5 v § 5 ods. 5 a odkaz 5a v § 14 ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.K čl. XXXVII
V čl. XXXVII v § 19a ods. 2 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch.
18
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.K čl. XXXIX
V čl. XXXIX v § 17 ods. 2 sa slová „zamestnaneckého pomeru“ nahrádzajú slovami „služobného pomeru“.
Spresňuje sa terminológia návrhu zákona, keďže § 17 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. upravuje podmienky prijatia do služobného pomeru príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.K čl. XL bod 2
V čl. XL bode 2 v § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „sa vypúšťajú slová „a dokladujú“ a“ nahrádzajú slovami „sa slová „preukazujú a dokladujú odpisom“ nahrádzajú slovami „preukazujú odpisom“ a vypúšťajú sa“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na skutočnosť, že slová „a dokladujú“ v ustanovení § 7 ods. 15 písm. a) dvakrát, pričom vypustiť sa majú iba v prvej časti písmena.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa nad slovom „údaje,“ odkaz 22aaaa)“ označuje ako odkaz 24aaaa)“ a nad slovami „osobitné predpisy“ a slovami „odpis registra trestov.“ sa odkaz 22aaab)“ označuje ako odkaz „24aaab)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
19
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 24 v § 7 ods. 15 písm. a) a odkaz 24aaa v § 7 ods. 17.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43.K čl. XL bod 5
V čl. XL bode 5 v § 9 ods. 6 sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a“.
Legislatívno-technická úprava. Je potrebné vypustiť nielen príslušné slová, ale aj čiarku pred nimi.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.K čl. XLI body 2, 3 a 4
V čl. XLI bode 2 § 56 ods. 4 písm. c) nad slovami „výpisu z registra trestov“, bode 3 § 56 ods. 4 písm. d) nad slovami „výpisu z registra trestov“ a bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „údaje,“ sa odkazy 52aa)“ označujú ako odkazy 53b)“ a v bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „predpisy“ a nad slovom „trestov.“ sa odkazy „53b)“ označujú ako odkazy „53c)“.
20
V nadväznosti na to sa primerane upravia aj znenia úvodných viet k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou v čl. XLI bodoch 2 a 4.
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 53a v § 56 ods. 2 písm. m) a odkaz 54 v § 59 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.K čl. XLI bod 4
V čl. XLI bode 4 v § 56 ods. 12 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.K čl. XLI bod 5
V čl. XLI bode 5 v § 59 ods. 5 sa za slová „rozhodnutia súdu“ vkladajú slová „o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Vzhľadom na vypustenie povinnosti predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu, je potrebné vypustiť aj zostávajúce slová, ktoré identifikujú o aké rozhodnutie súdu ide.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21
47.K čl. XLII body 1 a 3
V čl. XLII bode 1 § 6 ods. 3 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a v bode 3 § 19 ods. 2 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ sa odkaz 1)“ označuje ako odkaz „1aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. XLII bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorý v čl. IV s účinnosťou od 1. novembra 2018 novelizuje zákon č. 34/2002 Z. z., boli do tohto zákona vložené odkazy 1 a 1aa. Z tohto dôvodu je potrebné vkladaný odkaz označiť ako 1aaa.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.K čl. XLII bod 1
V čl. XLII bode 1 v § 6 ods. 3 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch [vrátane bodu 3 dotknutého novelizačného článku (§ 19 ods. 2)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.K čl. XLIV
V čl. XLIV sa na začiatok vkladá nový novelizačný bod 1, ktorý znie:
„1. V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na vloženie nového odseku 5 v § 5 zákona č. 128/2002 Z. z. (čl. XLIV bod 2), je potrebné upraviť vnútorný odkaz v § 5 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.K čl. XLIV bod 2
V čl. XLIV bode 2 v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „11b)“ označuje ako odkaz „11c)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 11b je použitý v § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. Vkladaný odkaz je preto potrebné označiť ako 11c.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
51.K čl. XLVII bod 1
V čl. XLVII bode 1 v § 4 ods. 4 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
52.K čl. XLIX bod 2
V čl. XLIX bode 2 v § 4 ods. 12 sa nad slovami „osobitné predpisy“ a nad slovami „žiadosti o výpis z registra trestov,“ odkazy „16ac)“ označujú ako odkazy „16aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 16 v § 4 ods. 11 písm. d) a odkaz 16aa v § 5 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 16aaa.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
53.K čl. XLIX bod 3
V čl. XLIX bode 3 v § 5 ods. 3 sa za slová „V § 5 ods. 3 sa“ vkladajú slová „za slovom „právoplatnosť““.
V § 5 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. dve čiarky, je preto potrebné spresniť, ktorá z nich sa má vypustiť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
54.K čl. L body 1 a 2
V čl. L bode 1 § 3 ods. 2 a bode 2 § 6 ods. 11 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkazy „5b)“ označujú ako odkazy „1a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. L bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 1 v § 3 ods. 1 a odkaz 2 v § 3 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 1a.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
55.V čl. LI bod 1 znie:
„1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).“.
Ponecháva sa vypustenie dokladovania výpisu z Obchodného registra SR a preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva je upravené v novom novelizačnom bode 2.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24
56.V čl. LI sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2018, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
V záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné aby súčasťou žiadosti o vydanie povolenia boli údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude vyrábať alebo spracúvať lieh, ak je právnická osoba vlastníkom týchto priestorov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
57.V čl. LI bode 3 sa slová „písmeno e)“ nahrádzajú slovami „písmeno f)“ a písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na ponechanie písmena d) v § 3 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
58.V čl. LI bode 6 sa slová „odseku 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. f) a odseku 6 písm. b)“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia i vo vzťahu k fyzickej osobe ako žiadateľovi tak, aby nedochádzalo k zmätočnému výkladu a problémom v praxi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25
59.Článok LI sa dopĺňa novelizačnými bodmi 7 až 9, ktoré znejú:
„7. V § 5 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.
8. V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
9. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. b) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a n)“.“.
Navrhované body 7 9 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018, čo sa v rámci vyhotovovania čistopisu schváleného zákona zapracuje do jeho ustanovenia o účinnosti.
Úprava vnútorných odkazov vzhľadom na vypustenie písmena a) v § 3 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
60.V čl. LIV sa text „V § 6 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.“ nahrádza textom „V § 6 ods. 7 posledná veta znie:
„Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Je potrebné ustanoviť, aby oprávnená osoba, ktorá požaduje náhradný pozemok za pôvodný pozemok, poskytla k žiadosti o navrátenie vlastníctva k pozemku údaje o náhradnom pozemku z identifikácie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
61.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 5 sa za slová „centrálneho informačného systému“ vkladajú slová „štátnej služby“.
Uvádza sa úplný názov centrálneho informačného systému štátnej služby v zmysle § 21 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26
62.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 7 sa pred slovo „členského“ vkladá slovo „iného“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zaužívaného rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
63.K čl. LIX bod 4
V čl. LIX bode 4 v § 16 ods. 4 písm. c) sa za slová „v písm. d) údajmi“ vkladajú slová „potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov“.
Formulácia ustanovenia sa spresňuje tak, aby bolo jednoznačné, že aj v prípade žiadateľa ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
64.V čl. LIX bode 5 sa vypúšťa slovo „fyzická“.
Legislatívne spresnenie ustanovenia vo vzťahu k poskytnutiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickou i právnickou osobou, ktoré môžu byť obe zriaďovateľmi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
65.K čl. LIX bod 5
V čl. LIX bode 5 v § 16 ods. 9 sa za slová „Generálnej prokuratúre“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
66.V čl. LX bode 1 sa vypúšťajú slová „prvom a“.
Zároveň sa doterajší novelizačný bod 1 označuje ako bod 2 a doterajší novelizačný bod 2 sa označuje ako bod 1.
Navrhovaná úprava súvisí s iným označením vkladaného odseku v čl. LX bode 4.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
67.V čl. LX sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. § 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016).“.
4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:
18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zmena a doplnenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácií trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013. Predmetné nariadenie ustanovuje rámec spolupráce na uľahčovanie vykonávania voľného pohybu pracovníkov v Únii v súlade s čl. 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovením zásad a pravidiel týkajúcich sa organizácie siete EURES medzi Komisiou a členskými štátmi, ich spoluprácou pri spoločnom využívaní dostupných údajov o voľných pracovných miestach,
28
žiadostí o zamestnanie a životopisov, činností členských štátov s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu zamestnanosti, fungovania siete EURES vrátane spolupráce so sociálnymi partnermi a zapojenia iných aktérov, služieb na podporu mobility týkajúcich sa fungovania siete EURES.
Nadväzne na čl. 10 tohto nariadenia, ktorým sa ukladá povinnosť členským štátom ustanoviť za členov siete EURES verejné služby zamestnanosti za účelom plnenia všetkých povinností stanovených týmto nariadením, sa so zreteľom na pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 12 písm. n) zákona o službách zamestnanosti vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, navrhuje v § 12a ustanoviť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za člena siete EURES ako poskytovateľa verejných služieb zamestnanosti na území Slovenskej republiky príslušných pre činnosti v sieti EURES. Súčasne podľa čl. 11 tohto nariadenia sa za účelom zavedenia systému na prijímanie organizácií za členov a partnerov siete EURES, monitorovanie ich činností a v prípade potreby na odvolanie ich prijatia navrhuje v § 12 písm. aj) nová pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov siete EURES a tiež rozhodovať o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
68.V čl. LX bod 4 znie:
„4. V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia podmienok podľa odseku 3 písm. b) d) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov32). Údaje podľa odseku 8 písm. h) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ústredie zisťuje splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. f) vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.“.
Legislatívno-technické spresnenie ustanovení s prihliadnutím na medzičasom prijaté novelizácie právneho predpisu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29
69.V čl. LX sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívne spresnenie ustanovení v záujme jednoznačnosti interpretácie právnej úpravy a jej vykonateľnosti v aplikačnej praxi je potrebné aby súčasťou žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie boli údaje potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
70.V čl. LX bod 6 znie:
„6. V § 29 ods. 8 písmeno b) znie:
„b) údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35db znie:
35db) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.