Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
43. schôdza výboru
K číslu: CRD-409/2018
145
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 9. mája 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869;
B. p o v e r u j e
Stanislava Kmeca, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru