NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-408/2018
865a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1103 zo 14. marca 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 352 z 2. mája 2018 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 126 z 24. apríla 2018.
3
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
V čl. II bod 5 sa za slová ,,V § 347 ods. 2 písm. b)“ vkladajú slová ,,a ods. 3 písm. b)“.
Ide o doplnenie novelizačného bodu, v nadväznosti na skutočnosť, že navrhovanou právnou úpravou sa v § 347 ods. 2 písm. b) po vzore predchádzajúcej právnej úpravy, ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým nepoužijú ak dôjde k vzneseniu obvinenia po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného. Uvedené je tak potrebné zohľadniť aj v súvisiacom § 347 ods. 3 písm. b), kde je upravená situácia kedy sa v konaní proti mladistvému nepoužijú ustanovenia týkajúce sa účasti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci vykonávacieho konania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 865a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 371 z 9. mája 2018.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Kresáka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 9. mája 2018