Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
42. schôdza výboru
Číslo: CRD:409/2018
142
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 3. mája 2018
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869;
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) tlač 869 schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
Dušan B u b l a v ý, v.r. Boris K o l l á r, v.r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 142– tlač 869
1.K čl. IX
Článok IX sa dopĺňa novelizačným bodom 3, ktorý znie:
„3. V § 25a ods. 11 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.“.
Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového odseku 6 v § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. (čl. IX bod 2) a s tým súvisiace preznačenie doterajších odsekov.
2.K čl. XIII body 1, 2 a 8
V čl. XIII bode 1 v § 17f ods. 3 písm. d), bode 2 v § 17f ods. 3 písm. g) a bode 8 v § 43 ods. 2 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
3.K čl. XIV bod 2
V čl. XIV bode 2 v § 9 ods. 6 písm. d) sa nad slovom „trestov,“ odkaz 13aa)“ označuje ako odkaz „13aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 13aa je použitý v § 9 ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 13 v § 8a ods. 6 a odkaz 13aa v § 9 ods. 21.
4.K čl. XV bod 1
V čl. XV bode 1 sa za slová „V § 77d ods. 1 poslednej vete sa“ vkladajú slová „za slovami „právne úkony““.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa, ktorá spojka „a“ v § 77d ods. 1 poslednej vete sa nahradiť čiarkou.
5.K čl. XVI
V čl. XVI sa za novelizačný bod 4 vkladá nový novelizačný bod 5, ktorý znie:
„5. V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v čl. XVI doterajšom bode 5 vypúšťajú slová „V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zmenu citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 12a je potrebné vykonať v samostatnom novelizačnom bode, keďže táto zmena nesúvisí so zmenou vykonávanou v doterajšom novelizačnom bode 5.
6.K čl. XIX bod 2
V čl. XIX bode 2 v § 6 ods. 5 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
7.K čl. XXI
V čl. XXI v § 18 ods. 4 sa odkaz 4)“ nad slovami „výpisom z registra trestov.“ premiestni nad slová „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
Legislatívno-technická pripomienka. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa odkazuje na ustanovenie zákona č. 330/2007 Z. z. upravujúce, ktoré údaje musí obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov. Je preto potrebné umiestniť odkaz 4 nad príslušné slová v texte zákona.
8.K čl. XXIII
V čl. XXIII v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 73/1998 Zb. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
9.K čl. XXIV bod 1
V čl. XXIV bode 1 v § 12 ods. 2 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „2)“ označuje ako odkaz „2a)“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúlaďuje sa označenie odkazu a označenie poznámky pod čiarou.
10.K čl. XXIX
V čl. XXIX v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa
v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
11.K čl. XXXII bod 1
V čl. XXXII bode 1 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na konci“.
Legislatívno-technické spresnenie v súlade s bodom 30 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
12.K čl. XXXII bod 9
V čl. XXXII bode 9 úvodnej vete sa slová „odsekom 8“ nahrádzajú slovami „odsekom 6“ a dopĺňaný odsek sa označuje ako odsek 6.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. v platnom a účinnom znení 5 odsekov, preto je potrebné dopĺňaný odsek označiť ako odsek 6.
13.K čl. XXXIII bod 1
V čl. XXXIII bode 1 v § 5a ods. 5 písm. a) sa za slová „vedený v“ vkladá slovo „inom“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania už v platnom zákone.
14.K čl. XXXIII bod 4
V čl. XXXIII bode 4 v § 13 ods. 3 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
15.K čl. XXXIII bod 8
V čl. XXXIII bode 8 § 22 ods. 11 písm. e) sa slová „vkladá bodkočiarka a slová“ nahrádzajú slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava v súlade so zaužívanou legislatívnou technikou.
16.K čl. XXXIV
V čl. XXXIV v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.“ odkaz „5a)“ označuje ako odkaz „5aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 5a je použitý v § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z.
Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 5 v § 5 ods. 5 a odkaz 5a v § 14 ods. 1.
17.K čl. XXXVII
V čl. XXXVII v § 19a ods. 2 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch.
18.K čl. XXXIX
V čl. XXXIX v § 17 ods. 2 sa slová „zamestnaneckého pomeru“ nahrádzajú slovami „služobného pomeru“.
Spresňuje sa terminológia návrhu zákona, keďže § 17 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. upravuje podmienky prijatia do služobného pomeru príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
19.K čl. XL bod 2
V čl. XL bode 2 v § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „sa vypúšťajú slová „a dokladujú“ a“ nahrádzajú slovami „sa slová „preukazujú a dokladujú odpisom“ nahrádzajú slovami „preukazujú odpisom“ a vypúšťajú sa“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na skutočnosť, že slová „a dokladujú“ v ustanovení § 7 ods. 15 písm. a) dvakrát, pričom vypustiť sa majú iba v prvej časti písmena.
20.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa nad slovom „údaje,“ odkaz 22aaaa)“ označuje ako odkaz 24aaaa)“ a nad slovami „osobitné predpisy“ a slovami „odpis registra trestov.“ sa odkaz „22aaab)“ označuje ako odkaz „24aaab)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 24 v § 7 ods. 15 písm. a) a odkaz 24aaa v § 7 ods. 17.
21.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
22.K čl. XL bod 5
V čl. XL bode 5 v § 9 ods. 6 sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a“.
Legislatívno-technická úprava. Je potrebné vypustiť nielen príslušné slová, ale aj čiarku pred nimi.
23.K čl. XLI body 2, 3 a 4
V čl. XLI bode 2 § 56 ods. 4 písm. c) nad slovami „výpisu z registra trestov“, bode 3 § 56 ods. 4 písm. d) nad slovami „výpisu z registra trestov“ a bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „údaje,“ sa odkazy 52aa)“ označujú ako odkazy 53b)“ a v bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „predpisy“ a nad slovom „trestov.“ sa odkazy 53b)“ označujú ako odkazy „53c)“.
V nadväznosti na to sa primerane upravia aj znenia úvodných viet k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou v čl. XLI bodoch 2 a 4.
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 53a v § 56 ods. 2 písm. m) a odkaz 54 v § 59 ods. 2.
24.K čl. XLI bod 4
V čl. XLI bode 4 v § 56 ods. 12 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
25.K čl. XLI bod 5
V čl. XLI bode 5 v § 59 ods. 5 sa za slová „rozhodnutia súdu“ vkladajú slová „o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Vzhľadom na vypustenie povinnosti predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu, je potrebné vypustiť aj zostávajúce slová, ktoré identifikujú o aké rozhodnutie súdu ide.
26.K čl. XLII body 1 a 3
V čl. XLII bode 1 § 6 ods. 3 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a v bode 3 § 19 ods. 2 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ sa odkaz 1)“ označuje ako odkaz „1aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. XLII bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorý v čl. IV s účinnosťou od 1. novembra 2018 novelizuje zákon č. 34/2002 Z. z., boli do tohto zákona vložené odkazy 1 a 1aa. Z tohto dôvodu je potrebné vkladaný odkaz označiť ako 1aaa.
27.K čl. XLII bod 1
V čl. XLII bode 1 v § 6 ods. 3 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch [vrátane bodu 3 dotknutého novelizačného článku (§ 19 ods. 2)].
28.K čl. XLIV
V čl. XLIV sa na začiatok vkladá nový novelizačný bod 1, ktorý znie:
„1. V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na vloženie nového odseku 5 v § 5 zákona č. 128/2002 Z. z. (čl. XLIV bod 2), je potrebné upraviť vnútorný odkaz v § 5 ods. 2.
29.K čl. XLIV bod 2
V čl. XLIV bode 2 v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „11b)“ označuje ako odkaz „11c)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 11b je použitý v § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. Vkladaný odkaz je preto potrebné označiť ako 11c.
30.K čl. XLVII bod 1
V čl. XLVII bode 1 v § 4 ods. 4 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
31.K čl. XLIX bod 2
V čl. XLIX bode 2 v § 4 ods. 12 sa nad slovami „osobitné predpisy“ a nad slovami „žiadosti o výpis z registra trestov,“ odkazy „16ac)“ označujú ako odkazy „16aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 16 v § 4 ods. 11 písm. d) a odkaz 16aa v § 5 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 16aaa.
32.K čl. XLIX bod 3
V čl. XLIX bode 3 v § 5 ods. 3 sa za slová „V § 5 ods. 3 sa“ vkladajú slová „za slovom „právoplatnosť““.
V § 5 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. dve čiarky, je preto potrebné spresniť, ktorá z nich sa má vypustiť.
33.K čl. L body 1 a 2
V čl. L bode 1 § 3 ods. 2 a bode 2 § 6 ods. 11 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkazy „5b)“ označujú ako odkazy „1a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. L bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 1 v § 3 ods. 1 a odkaz 2 v § 3 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 1a.
34.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 5 sa za slová „centrálneho informačného systému“ vkladajú slová „štátnej služby“.
Uvádza sa úplný názov centrálneho informačného systému štátnej služby v zmysle § 21 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 7 sa pred slovo „členského“ vkladá slovo „iného“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zaužívaného rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania.
36.K čl. LIX bod 4
V čl. LIX bode 4 v § 16 ods. 4 písm. c) sa za slová „v písm. d) údajmi“ vkladajú slová „potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov“.
Formulácia ustanovenia sa spresňuje tak, aby bolo jednoznačné, že aj v prípade žiadateľa ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
37.K čl. LIX bod 5
V čl. LIX bode 5 v § 16 ods. 9 sa za slová „Generálnej prokuratúre“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
38.K čl. LXI
Čl. LXI sa dopĺňa novelizačným bodom 3, ktorý znie:
„3. V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) c)“.“.
Vzhľadom na vypustenie písmena a) v § 11 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v čl. LXI bode 1 je potrebné upraviť vnútorné odkazy v § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 11/2004 Z. z.
39.K čl. LXVI bod 2
V čl. LXVI bode 2 v § 6 ods. 3 sa slová „pre zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „na vyžiadanie“.
Zjednotenie formulácie s formuláciou používanou v ostatných novelizačných článkoch.
40.K čl. LXVII bod 2
V čl. LXVII bode 2 v § 8 ods. 3 sa slová „pre zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „na vyžiadanie“.
Zjednotenie formulácie s formuláciou používanou v ostatných novelizačných článkoch.
41.K čl. LXVII bod 2
V čl. LXVII bode 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 7aa sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
Oprava nesprávneho odkazu. Údaje, ktoré poskytuje fyzická osoba k žiadosti o výpis z registra trestov, uvedené v § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
42.K čl. LXIX bod 3
V čl. LXIX bode 3 v § 6 ods. 3 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
43.K čl. LXX
V čl. LXX sa za novelizačný bod 4 vkladá nový novelizačný bod 5, ktorý znie:
„5. V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vypustenie písmena a) v § 13 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v čl. LXX bode 3.
44.K čl. LXX bod 5
V čl. LXX bode 5 v § 38 ods. 2 sa za slová „Generálnej prokuratúre“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
45.K čl. LXX body 5 a 6
V čl. LXX bode 5 sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.“.
Súčasne sa v čl. LXX bode 6 vypúšťa tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/20007 z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.“.
Znenie poznámky pod čiarou sa presúva do toho novelizačného bodu, v ktorom je odkaz na túto poznámku použitý prvý raz.
46.K čl. LXXI bod 5
V čl. LXXI bode 5 v § 35 ods. 2 písm. f) a k) sa slovo „potrebných“ nahrádza slovom „potrebné“ a v písmene k) sa slovo „registrov“ nahrádza slovom „registra“.
Úprava skloňovania tak, aby bolo zrejmé, že ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
47.K čl. LXXIII bod 3
V čl. LXXIII bode 3 v § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová „výpisu z registra“ vkladá slovo „trestov“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v označení registra trestov.
48.K čl. LXXIV
Článok LXXIV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Dňa 14. marca 2018 bol prijatý zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa s účinnosťou od 20. mája 2018 zrušuje zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49.K čl. LXXV bod 1
V čl. LXXV bode 1 v § 24 ods. 2 a 3 sa slová „odkaz 14a“ nahrádzajú slovami „odkaz 14aa“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 14a je použitý v § 24 ods. 5 zákona č. 8/2005 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 14 v § 24 ods. 2 a odkaz 14a v § 24 ods. 5.
50.K čl. LXXVIII
V čl. LXXVIII sa vypúšťa prvý bod. Doterajšie body 2 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočný bod, ktorého znenie je totožné so znením § 15b ods. 8 platného znenia zákona.
51.K čl. LXXIX
V čl. LXXIX, 4. bode sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „tretej vete“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
52.K čl. LXXXI
V čl. LXXXI sa vypúšťa piaty bod. Doterajšie body 6 11 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa bod, v ktorom novelizované ustanovenie bolo vypustené ostatnou novelou predmetného zákona čl. I, 54. bod zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
53.K čl. LXXXI
V čl. LXXXI, 6. bode 79 ods. 4) sa slovo „posúdenia“ nahrádza slovom „preukázania“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
54.K čl. LXXXII
V čl. LXXXII, druhom bode 52 ods. 3) sa slovo „starší“ nahrádza slovom „starším“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vypúšťaných slov.
55.K čl. LXXXII
V čl. LXXXII, druhom bode 52 ods. 3) sa prvé slovo „registra“ nahrádza slovami „z registra trestov“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
56.K čl. LXXXV
V čl. LXXXV, piatom bode 11 ods. 3) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
Pozmeňujúci návrh úpravou označenia novelizovaného ustanovenia reaguje na zmenu navrhovanú v treťom bode novelizačného čl. LXXXV.
57.K čl. XC
V čl. XC, prvom bode, § 4a ods. 2 písm. f) sa za slová „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „a štatutárneho orgánu“ sa nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
58.K čl. XCIV
V čl. XCIV sa pred vetu 10 ods. 10) nasledujúcu za prvým bodom vkladá označenie „2.“ a slová „orgánov verejnej moci“ sa nahrádzajú slovami „iných orgánov verejnej moci“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh zavádza absentujúce označenie novelizačného bodu a zároveň koriguje navrhované znenie, nakoľko „orgány verejnej moci“ obsiahnuté aj v predchádzajúcich písmenách § 10 ods. 10.
59.K čl. XCIV
V čl. XCIV 2. bode sa na konci poznámky pod čiarou k odkazu 6a pripájajú slová „(zákon proti byrokracii)“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje dôslednú citáciu znenia názvu zákona.
60.K čl. XCIV
V čl. XCIV 3. bode sa za slová „spojka „a““ vkladajú slová „za slovom „požaduje““.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
61.K čl. XCIV
V čl. XCIV 6. bode sa odkaz 7aa a poznámka pod čiarou k odkazu 7aa nahrádzajú odkazom 33aa a poznámkou pod čiarou k odkazu 33aa.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
62.K čl. XCV
Čl. XCV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. XII novelizuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, sa v bode 56 s účinnosťou od 1. apríla 2018 vypustila šiesta časť citovaného zákona., ktorej súčasťou bol aj § 45, ktorý sa navrhuje novelizovať v čl. XCV návrhu zákona.
63.K čl. XCVIII
V čl. XCVIII 3. bode, v § 5 ods. 7 sa slová „ktorého je príslušníkom“ nahrádzajú slovami „ktorého je štátnym príslušníkom“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje citované ustanovenie.
64.K čl. XCVIII
V čl. XCVIII 3. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa slovo „písm.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa v poznámke pod čiarou nadbytočnú skratku.
65.K čl. XCIX
V čl. XCIX 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 5aa sa slovo „orgánoch“ nahrádza slovom „orgánov“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky precizuje názov citovaného zákona.
66.K čl. CI
V čl. CI, 3. bode [17 ods. 3 písm. a)] sa slová „trestov nie starší“ nahrádzajú slovami „trestov3) nie starší“.
Pozmeňujúci návrh v zmysle platného znenia zákona koriguje slová, ktoré sa navrhuje novelizovať.
67.K čl. CIII
V čl. CIII, 8. bode, § 88 ods. 2 písm. e) sa slovo „kópiu“ nahrádza slovom „kópie“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy v zmysle navrhovaného znenia § 88 ods. 2 písm. d) a f).
68.K čl. CV
V čl. CV sa odkaz 19a a poznámka pod čiarou k odkazu 19a nahrádzajú odkazom 6a a poznámkou pod čiarou k odkazu 6a.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
69.K čl. CV
V čl. CV, 6. bode, § 33 ods. 3 sa slovo „občan“ nahrádza slovami „fyzická osoba“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie, nakoľko pojem „občan“ sa v platnom znení zákona č. 516/2008 Z. z. nepoužíva.
70.K čl. CVII
V čl. CVII, 2. bode, § 6 ods. 3 písm. c) znie:
„c) údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;22) a ak ide o cudzinca výpis z registra trestov alebo obdobný doklad žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo
členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom,“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
71.K čl. CVIII
V čl. CVIII, 2. bode, § 18 ods. 6 písm. g) sa slovo „sídlam“ nahrádza slovom „sídla“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
72.K čl. CVIII
V čl. CVIII, 5. bode, poznámkach pod čiarou k odkazom 30b a 30c sa vypúšťajú slová „o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Pozmeňujúci návrh v citovanej poznámke pod čiarou aplikuje skrátenú citáciu.
73.K čl. CXII
V čl. CXII, 2. bode, § 2 ods. 54 sa za slová „zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
74.K čl. CXV bod 1
V čl. CXV, 1. bode, § 11 ods. 2 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
75.K čl. CXV bod 1
V čl. CXV bode 1 v § 11 ods. 2 sa za slovo „vydaným“ vkladá slovo „členským“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zjednotenia používania zavedeného pojmu „členský štát“ v § 4 ods. 3 platného zákona.
76.K Čl. CXVI
Pred doterajšie body 1 až 3 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 32 odsek 2 znie:
„(2) Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)".
2. V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)”.“.
Doterajšie body 1 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Navrhované zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.
Navrhované zmeny nadväzujú na predmet úpravy vládneho návrhu zákona a prinášajú odstránenie administratívnej záťaže v pomeroch správcu dane, najmä na samosprávnej úrovni. Dôjde tým zároveň k spresneniu zjednodušených postupov pri vydávaní rozhodnutí správcu dane a zároveň aj k úsporám finančných prostriedkov.
77.K čl. CXIX
V čl. CXIX, 4. bode, § 6a ods. 2 sa slovo „údaj“ nahrádza slovom „údaje“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
78.K čl. CXXI
V čl. CXXI, 1. bode 3 ods. 5) sa slová „odkazu 5“ nahrádzajú slovami „odkazu 4“.
Pozmeňujúci návrh koriguje číslo poznámky pod čiarou, ktorá sa navrhuje vypustiť.
79.K čl. CXXVI
V čl. CXXVI sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „tretej vete“ a odkaz 4a a poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa označujú odkazom 4b a poznámkou pod čiarou k odkazu 4b.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu a zároveň koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
80.K čl. CXXX a čl. CXLII
V čl. CXXX, 2. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 26a a v čl. CXLII, poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Pozmeňujúci návrh precizuje citáciu v poznámke pod čiarou.
81.Čl. CXXX sa dopĺňa bodmi 4 až 6, ktoré znejú:
„4. V § 73 ods. 1 písmeno b) sa slová „§ 38 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods.
7“.
5. V § 73 ods. 3 písmeno a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
6. V § 74 ods. 2 písmeno g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.“
Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol do § 38 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vložený nový odsek 3, čím došlo k prečíslovaniu doterajších odsekov 3 9 na odseky 4 10. Táto zmena sa však nepremietla v ustanoveniach ukladajúcich sankcie. Vzhľadom na skutočnosť, aby nedošlo k spochybneniu možnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukladať nápravné opatrenia a sankcie pri výkone dohľadu, navrhuje sa uskutočniť potrebné legislatívno technické zmeny v dotknutých ustanoveniach.
82.K čl. CXXXI
V čl. CXXXI, 3. bode [§ 6 ods. 4 písm. h)] sa slová „iný rovnocenný doklad,“ nahrádzajú slovami „obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
83.K čl. CXXXV
V čl. CXXXV, 1. bod znie:
„1. V § 6 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky spresňuje miesto vloženia navrhovaných slov.
84.K čl. CXXXV
V čl. CXXXV, 3. bode, § 27 ods. 12 sa slová „výpisu z registra46a)“ nahrádzajú slovami „výpisu z registra trestov46a)“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
85.K čl. CXXXV, čl. CXLII, čl. CXLV a čl. CXLVI
V čl. CXXXV, 4. bode, § 50 ods. 7, čl. CXLII, § 14 ods. 2, čl. CXLV 4 ods. 2 a § 11 ods. 2) a čl. CXLVI, 4. bode 15 ods. 5) sa za slovo „podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
86.K čl. CXXXVII
V čl. CXXXVII 7 ods. 7) sa slová „časti vety pred bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace za slovami „registra trestov“ a na konci““ nahrádzajú slovami „druhej vete sa vypúšťajú prvé slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci odseku 7“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie v zmysle presnej identifikácie umiestnenia vypúšťaných slov.
87.K čl. CXXXVIII, čl. CXLVII, čl. CXLVIII, čl. CXLIX, čl. CLVI
V čl. CXXXVIII, 2. bode., poznámke pod čiarou k odkazu 4a, čl. CXLVII, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 16a, v čl. CXLVIII, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 1, v čl. CXLIX, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 4a a v čl. CLVI, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „písm. a)“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou v zmysle praxe zaužívanej jednotlivými novelizačnými článkami predloženého návrhu zákona.
88.K čl. CXLI
V čl. CXLI, 2. bode [§ 10 ods. 1 písm. b)] a 4. bode [§ 10 ods. 2 písm. c)] sa slová „fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle v návrhu zákona zaužívanej praxe.
89.K čl. CXLI
V čl. CXLI, 9. bode sa odkaz 32a)“ nahrádza odkazom 23a)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa duplicitnú poznámku pod čiarou k odkazu 32a, nakoľko citácia rovnakého právneho predpisu je obsiahnutá v poznámke pod čiarou k odkazu 23a zavedenej v 2. bode predmetného článku.
90.K čl. CLIII
V čl. CLIII, 1. bod znie:
„1. V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do
desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu a vyníma z neho úpravu § 192 ods. 5, ktorú je potrebné riešiť samostatným bodom.
91.K čl. CLIII
V čl. CLIII sa na konci pripája 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.“.
Pozmeňujúci návrh do predmetného novelizačného článku dopĺňa nový bod, ktorého znenie vyplýva z návrhu na zmenu v čl. CLIII, 1. bode, v rámci ktorého sa úprava § 192 ods. 5 vypustila.
92.K čl. CLIX
V čl. CLIX, § 9 ods. 3 písm. a) sa slovo „vpísané“ nahrádza slovom „zapísané“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje citované ustanovenie, nakoľko vlastnícke práva v zmysle § 4 zákona č. 162/1995 Z. z. na liste vlastníctva „zapísané“.
93.K čl. CLX
V čl. CLX, 3. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) Zákon č. .../2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
Pozmeňujúci návrh koriguje text citácie právneho predpisu v poznámke pod čiarou.
94.K čl. CLXI
V čl. CLXI sa odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a nahrádzajú odkazom 20a a poznámkou pod čiarou k odkazu 20a a primerane sa upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.