Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
56. schôdza výboru
Číslo: CRD - 409/2018 - VHZ
236
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 3. mája 2018
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
56. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 236
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869)
1.K čl. IX
Článok IX sa dopĺňa novelizačným bodom 3, ktorý znie:
„3. V § 25a ods. 11 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.“.
Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového odseku 6 v § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. (čl. IX bod 2) a s tým súvisiace preznačenie doterajších odsekov.
2.K čl. XIII body 1, 2 a 8
V čl. XIII bode 1 v § 17f ods. 3 písm. d), bode 2 v § 17f ods. 3 písm. g) a bode 8 v § 43 ods. 2 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
3.K čl. XIV bod 2
V čl. XIV bode 2 v § 9 ods. 6 písm. d) sa nad slovom „trestov,“ odkaz 13aa)“ označuje ako odkaz „13aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 13aa je použitý v § 9 ods. 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 13 v § 8a ods. 6 a odkaz 13aa v § 9 ods. 21.
4.K čl. XV bod 1
V čl. XV bode 1 sa za slová „V § 77d ods. 1 poslednej vete sa“ vkladajú slová „za slovami „právne úkony““.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa, ktorá spojka „a“ v § 77d ods. 1 poslednej vete sa nahradiť čiarkou.
5.K čl. XVI
V čl. XVI sa za novelizačný bod 4 vkladá nový novelizačný bod 5, ktorý znie:
„5. V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Súčasne sa v čl. XVI doterajšom bode 5 vypúšťajú slová „V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zmenu citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 12a je potrebné vykonať v samostatnom novelizačnom bode, keďže táto zmena nesúvisí so zmenou vykonávanou v doterajšom novelizačnom bode 5.
6.K čl. XIX bod 2
V čl. XIX bode 2 v § 6 ods. 5 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov“ vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie formulácie tak, aby bolo zrejmé, že úprava sa vzťahuje na výpisy z registra trestov.
7.K čl. XXI
V čl. XXI v § 18 ods. 4 sa odkaz 4)“ nad slovami „výpisom z registra trestov.“ premiestni nad slová „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
Legislatívno-technická pripomienka. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa odkazuje na ustanovenie zákona č. 330/2007 Z. z. upravujúce, ktoré údaje musí obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov. Je preto potrebné umiestniť odkaz 4 nad príslušné slová v texte zákona.
8.K čl. XXIII
V čl. XXIII v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 73/1998 Zb. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
9.K čl. XXIV bod 1
V čl. XXIV bode 1 v § 12 ods. 2 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „2)“ označuje ako odkaz „2a)“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúlaďuje sa označenie odkazu a označenie poznámky pod čiarou.
10.K čl. XXIX
V čl. XXIX v § 14 ods. 2 sa slovo „Žiadateľ“ nahrádza slovom „Občan“.
Zjednotenie terminológie návrhu zákona s novelizovaným zákonom č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa v súvislosti s prijímacím konaním nepoužíva pojem „žiadateľ“, ale iba pojem „občan“.
11.K čl. XXXII bod 1
V čl. XXXII bode 1 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na konci“.
Legislatívno-technické spresnenie v súlade s bodom 30 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
12.K čl. XXXII bod 9
V čl. XXXII bode 9 úvodnej vete sa slová „odsekom 8“ nahrádzajú slovami „odsekom 6“ a dopĺňaný odsek sa označuje ako odsek 6.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. v platnom a účinnom znení 5 odsekov, preto je potrebné dopĺňaný odsek označiť ako odsek 6.
13.K čl. XXXIII bod 1
V čl. XXXIII bode 1 v § 5a ods. 5 písm. a) sa za slová „vedený v“ vkladá slovo „inom“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania už v platnom zákone.
14.K čl. XXXIII bod 4
V čl. XXXIII bode 4 v § 13 ods. 3 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
15.K čl. XXXIII bod 8
V čl. XXXIII bode 8 § 22 ods. 11 písm. e) sa slová „vkladá bodkočiarka a slová“ nahrádzajú slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava v súlade so zaužívanou legislatívnou technikou.
16.K čl. XXXIV
V čl. XXXIV v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.“ odkaz „5a)“ označuje ako odkaz „5aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 5a je použitý v § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 5 v § 5 ods. 5 a odkaz 5a v § 14 ods. 1.
17.K čl. XXXVII
V čl. XXXVII v § 19a ods. 2 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch.
18.K čl. XXXIX
V čl. XXXIX v § 17 ods. 2 sa slová „zamestnaneckého pomeru“ nahrádzajú slovami „služobného pomeru“.
Spresňuje sa terminológia návrhu zákona, keďže § 17 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. upravuje podmienky prijatia do služobného pomeru príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
19.K čl. XL bod 2
V čl. XL bode 2 v § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „sa vypúšťajú slová „a dokladujú“ a“ nahrádzajú slovami „sa slová „preukazujú a dokladujú odpisom“ nahrádzajú slovami „preukazujú odpisom“ a vypúšťajú sa“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na skutočnosť, že slová „a dokladujú“ v ustanovení § 7 ods. 15 písm. a) dvakrát, pričom vypustiť sa majú iba v prvej časti písmena.
20.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa nad slovom „údaje,“ odkaz 22aaaa)“ označuje ako odkaz 24aaaa)“ a nad slovami „osobitné predpisy“ a slovami „odpis registra trestov.“ sa odkaz 22aaab)“ označuje ako odkaz „24aaab)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 24 v § 7 ods. 15 písm. a) a odkaz 24aaa v § 7 ods. 17.
21.K čl. XL bod 3
V čl. XL bode 3 v § 7 ods. 16 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
22.K čl. XL bod 5
V čl. XL bode 5 v § 9 ods. 6 sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a“.
Legislatívno-technická úprava. Je potrebné vypustiť nielen príslušné slová, ale aj čiarku pred nimi.
23.K čl. XLI body 2, 3 a 4
V čl. XLI bode 2 § 56 ods. 4 písm. c) nad slovami „výpisu z registra trestov“, bode 3 § 56 ods. 4 písm. d) nad slovami „výpisu z registra trestov“ a bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „údaje,“ sa odkazy 52aa)“ označujú ako odkazy 53b)“ a v bode 4 § 56 ods. 12 nad slovom „predpisy“ a nad slovom „trestov.“ sa odkazy 53b)“ označujú ako odkazy 53c)“.
V nadväznosti na to sa primerane upravia aj znenia úvodných viet k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou v čl. XLI bodoch 2 a 4.
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa prílohy č. 2 bodu 34 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, pripojením malého písmena abecedy. Nové odkazy sa tak vkladajú medzi odkaz 53a v § 56 ods. 2 písm. m) a odkaz 54 v § 59 ods. 2.
24.K čl. XLI bod 4
V čl. XLI bode 4 v § 56 ods. 12 sa za slová „vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Spresnenie vzhľadom na rozlišovanie terminológie „výpis z registra trestov“ a „odpis registra trestov“.
25.K čl. XLI bod 5
V čl. XLI bode 5 v § 59 ods. 5 sa za slová „rozhodnutia súdu“ vkladajú slová „o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Vzhľadom na vypustenie povinnosti predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu, je potrebné vypustiť aj zostávajúce slová, ktoré identifikujú o aké rozhodnutie súdu ide.
26.K čl. XLII body 1 a 3
V čl. XLII bode 1 § 6 ods. 3 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a v bode 3 § 19 ods. 2 nad slovami „vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ sa odkaz 1)“ označuje ako odkaz „1aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. XLII bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorý v čl. IV s účinnosťou od 1. novembra 2018 novelizuje zákon č. 34/2002 Z. z., boli do tohto zákona vložené odkazy 1 a 1aa. Z tohto dôvodu je potrebné vkladaný odkaz označiť ako 1aaa.
27.K čl. XLII bod 1
V čl. XLII bode 1 v § 6 ods. 3 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Zjednotenie formulácie o zasielaní údajov s formuláciami použitými v ostatných novelizačných článkoch [vrátane bodu 3 dotknutého novelizačného článku (§ 19 ods. 2)].
28.K čl. XLIV
V čl. XLIV sa na začiatok vkladá nový novelizačný bod 1, ktorý znie:
„1. V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na vloženie nového odseku 5 v § 5 zákona č. 128/2002 Z. z. (čl. XLIV bod 2), je potrebné upraviť vnútorný odkaz v § 5 ods. 2.
29.K čl. XLIV bod 2
V čl. XLIV bode 2 v § 5 ods. 5 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkaz „11b)“ označuje ako odkaz „11c)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 11b je použitý v § 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. Vkladaný odkaz je preto potrebné označiť ako 11c.
30.K čl. XLVII bod 1
V čl. XLVII bode 1 v § 4 ods. 4 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
31.K čl. XLIX bod 2
V čl. XLIX bode 2 v § 4 ods. 12 sa nad slovami „osobitné predpisy“ a nad slovami „žiadosti o výpis z registra trestov,“ odkazy „16ac)“ označujú ako odkazy „16aaa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 16 v § 4 ods. 11 písm. d) a odkaz 16aa v § 5 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 16aaa.
32.K čl. XLIX bod 3
V čl. XLIX bode 3 v § 5 ods. 3 sa za slová „V § 5 ods. 3 sa“ vkladajú slová „za slovom „právoplatnosť““.
V § 5 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. dve čiarky, je preto potrebné spresniť, ktorá z nich sa má vypustiť.
33.K čl. L body 1 a 2
V čl. L bode 1 § 3 ods. 2 a bode 2 § 6 ods. 11 sa nad slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“ odkazy „5b)“ označujú ako odkazy „1a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou v čl. L bode 1.
Legislatívno-technická pripomienka. Nový odkaz sa vkladá medzi odkaz 1 v § 3 ods. 1 a odkaz 2 v § 3 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. Je preto potrebné označiť ho ako odkaz 1a.
34.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 5 sa za slová „centrálneho informačného systému“ vkladajú slová „štátnej služby“.
Uvádza sa úplný názov centrálneho informačného systému štátnej služby v zmysle § 21 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35.K čl. LVII bod 2
V čl. LVII bode 2 v § 3 ods. 7 sa pred slovo „členského“ vkladá slovo „iného“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zaužívaného rozlišovania členských štátov voči SR a zjednotenia ich uvádzania.
36.K čl. LIX bod 4
V čl. LIX bode 4 v § 16 ods. 4 písm. c) sa za slová „v písm. d) údajmi“ vkladajú slová „potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov“.
Formulácia ustanovenia sa spresňuje tak, aby bolo jednoznačné, že aj v prípade žiadateľa ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
37.K čl. LIX bod 5
V čl. LIX bode 5 v § 16 ods. 9 sa za slová „Generálnej prokuratúre“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
38.V čl. LX sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. § 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016).“.
4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:
18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zmena a doplnenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácií trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013. Predmetné nariadenie ustanovuje rámec spolupráce na uľahčovanie vykonávania voľného pohybu pracovníkov v Únii v súlade s čl. 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
ustanovením zásad a pravidiel týkajúcich sa organizácie siete EURES medzi Komisiou a členskými štátmi, ich spoluprácou pri spoločnom využívaní dostupných údajov o voľných pracovných miestach, žiadostí o zamestnanie a životopisov, činností členských štátov s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu zamestnanosti, fungovania siete EURES vrátane spolupráce so sociálnymi partnermi a zapojenia iných aktérov, služieb na podporu mobility týkajúcich sa fungovania siete EURES.
Nadväzne na čl. 10 tohto nariadenia, ktorým sa ukladá povinnosť členským štátom ustanoviť za členov siete EURES verejné služby zamestnanosti za účelom plnenia všetkých povinností stanovených týmto nariadením, sa so zreteľom na pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 12 písm. n) zákona o službách zamestnanosti vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, navrhuje v § 12a ustanoviť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za člena siete EURES ako poskytovateľa verejných služieb zamestnanosti na území Slovenskej republiky príslušných pre činnosti v sieti EURES. Súčasne podľa čl. 11 tohto nariadenia sa za účelom zavedenia systému na prijímanie organizácií za členov a partnerov siete EURES, monitorovanie ich činností a v prípade potreby na odvolanie ich prijatia navrhuje v § 12 písm. aj) nová pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov siete EURES a tiež rozhodovať o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.
39.V čl. LX sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:
„27. V § 70 ods. 1 sa slová „ ae) a af)“ nahrádzajú slovami „ae), af) a aj)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nadväzne na navrhovanú novú pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 12 písm. aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov siete EURES a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva, sa v § 70 ods. 1 navrhuje, aby sa na toto konanie vzťahoval inštitút správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
40.K čl. LXI
Čl. LXI sa dopĺňa novelizačným bodom 3, ktorý znie:
„3. V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.“.
Vzhľadom na vypustenie písmena a) v § 11 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v čl. LXI bode 1 je potrebné upraviť vnútorné odkazy v § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 11/2004 Z. z.
41.K čl. LXVI bod 2
V čl. LXVI bode 2 v § 6 ods. 3 sa slová „pre zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „na vyžiadanie“.
Zjednotenie formulácie s formuláciou používanou v ostatných novelizačných článkoch.
42.K čl. LXVII bod 2
V čl. LXVII bode 2 v § 8 ods. 3 sa slová „pre zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „na vyžiadanie“.
Zjednotenie formulácie s formuláciou používanou v ostatných novelizačných článkoch.
43.K čl. LXVII bod 2
V čl. LXVII bode 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 7aa sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
Oprava nesprávneho odkazu. Údaje, ktoré poskytuje fyzická osoba k žiadosti o výpis z registra trestov, uvedené v § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
44.K čl. LXIX bod 3
V čl. LXIX bode 3 v § 6 ods. 3 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Zjednotenie formulácie používanej naprieč celým návrhom zákona.
45.K čl. LXX
V čl. LXX sa za novelizačný bod 4 vkladá nový novelizačný bod 5, ktorý znie:
„5. V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vypustenie písmena a) v § 13 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. v čl. LXX bode 3.
46.K čl. LXX bod 5
V čl. LXX bode 5 v § 38 ods. 2 sa za slová „Generálnej prokuratúre“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
47.K čl. LXX body 5 a 6
V čl. LXX bode 5 sa na konci pripája táto veta:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.“.
Súčasne sa v čl. LXX bode 6 vypúšťa tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/20007 z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.“.
Znenie poznámky pod čiarou sa presúva do toho novelizačného bodu, v ktorom je odkaz na túto poznámku použitý prvý raz.
48.K čl. LXXI bod 5
V čl. LXXI bode 5 v § 35 ods. 2 písm. f) a k) sa slovo „potrebných“ nahrádza slovom „potrebné“ a v písmene k) sa slovo „registrov“ nahrádza slovom „registra“.
Úprava skloňovania tak, aby bolo zrejmé, že ide o údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
49.K čl. LXXIII bod 3
V čl. LXXIII bode 3 v § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová „výpisu z registra“ vkladá slovo „trestov“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v označení registra trestov.
50.K čl. LXXIV
Článok LXXIV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Dňa 14. marca 2018 bol prijatý zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa s účinnosťou od 20. mája 2018 zrušuje zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
51.K čl. LXXV bod 1
V čl. LXXV bode 1 v § 24 ods. 2 a 3 sa slová „odkaz 14a“ nahrádzajú slovami „odkaz 14aa“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 14a je použitý v § 24 ods. 5 zákona č. 8/2005 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 14 v § 24 ods. 2 a odkaz 14a v § 24 ods. 5.
52.K čl. LXXVIII
V čl. LXXVIII sa vypúšťa prvý bod. Doterajšie body 2 až 6 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočný bod, ktorého znenie je totožné so znením § 15b ods. 8 platného znenia zákona.
53.K čl. LXXIX
V čl. LXXIX, 4. bode sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „tretej vete“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
54.K čl. LXXXI
V čl. LXXXI sa vypúšťa piaty bod. Doterajšie body 6 až 11 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa bod, v ktorom novelizované ustanovenie bolo vypustené ostatnou novelou predmetného zákona čl. I, 54. bod zákona č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
55.K čl. LXXXI
V čl. LXXXI, 6. bode 79 ods. 4) sa slovo „posúdenia“ nahrádza slovom „preukázania“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
56.K čl. LXXXII
V čl. LXXXII, druhom bode 52 ods. 3) sa slovo „starší“ nahrádza slovom „starším“.
Pozmeňujúci návrh koriguje znenie vypúšťaných slov.
57.K čl. LXXXII
V čl. LXXXII, druhom bode 52 ods. 3) sa prvé slovo „registra“ nahrádza slovami „z registra trestov“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
58.K čl. LXXXV
V čl. LXXXV, piatom bode 11 ods. 3) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
Pozmeňujúci návrh úpravou označenia novelizovaného ustanovenia reaguje na zmenu navrhovanú v treťom bode novelizačného čl. LXXXV.
59.K čl. XC
V čl. XC, prvom bode, § 4a ods. 2 písm. f) sa za slová „žiadateľa“ vkladá čiarka a slová „a štatutárneho orgánu“ sa nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
60.K čl. XCIV
V čl. XCIV sa pred vetu 10 ods. 10) nasledujúcu za prvým bodom vkladá označenie „2.“ a slová „orgánov verejnej moci“ sa nahrádzajú slovami „iných orgánov verejnej moci“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh zavádza absentujúce označenie novelizačného bodu a zároveň koriguje navrhované znenie, nakoľko „orgány verejnej moci“ obsiahnuté aj v predchádzajúcich písmenách § 10 ods. 10.
61.K čl. XCIV
V čl. XCIV 2. bode sa na konci poznámky pod čiarou k odkazu 6a pripájajú slová „(zákon proti byrokracii)“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje dôslednú citáciu znenia názvu zákona.
62.K čl. XCIV
V čl. XCIV 3. bode sa za slová „spojka „a““ vkladajú slová „za slovom „požaduje““.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
63.K čl. XCIV
V čl. XCIV 6. bode sa odkaz 7aa a poznámka pod čiarou k odkazu 7aa nahrádzajú odkazom 33aa a poznámkou pod čiarou k odkazu 33aa.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
64.K čl. XCV
Čl. XCV sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. XII novelizuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, sa v bode 56 s účinnosťou od 1. apríla 2018 vypustila šiesta časť citovaného zákona., ktorej súčasťou bol aj § 45, ktorý sa navrhuje novelizovať v čl. XCV návrhu zákona.
65.K čl. XCVIII
V čl. XCVIII 3. bode, v § 5 ods. 7 sa slová „ktorého je príslušníkom“ nahrádzajú slovami „ktorého je štátnym príslušníkom“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje citované ustanovenie.
66.K čl. XCVIII
V čl. XCVIII 3. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa vypúšťa slovo „písm.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa v poznámke pod čiarou nadbytočnú skratku.
67.K čl. XCIX
V čl. XCIX 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 5aa sa slovo „orgánoch“ nahrádza slovom „orgánov“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky precizuje názov citovaného zákona.
68.K čl. CI
V čl. CI, 3. bode [17 ods. 3 písm. a)] sa slová „trestov nie starší“ nahrádzajú slovami „trestov3) nie starší“.
Pozmeňujúci návrh v zmysle platného znenia zákona koriguje slová, ktoré sa navrhuje novelizovať.
69.K čl. CIII
V čl. CIII, 8. bode, § 88 ods. 2 písm. e) sa slovo „kópiu“ nahrádza slovom „kópie“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy v zmysle navrhovaného znenia § 88 ods. 2 písm. d) a f).
70.K čl. CV
V čl. CV sa odkaz 19a a poznámka pod čiarou k odkazu 19a nahrádzajú odkazom 6a a poznámkou pod čiarou k odkazu 6a.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
71.K čl. CV
V čl. CV, 6. bode, § 33 ods. 3 sa slovo „občan“ nahrádza slovami „fyzická osoba“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie, nakoľko pojem „občan“ sa v platnom znení zákona č. 516/2008 Z. z. nepoužíva.
72.K čl. CVII
V čl. CVII, 2. bode, § 6 ods. 3 písm. c) znie:
„c) údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;22) a ak ide o cudzinca výpis z registra trestov alebo obdobný doklad žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom,“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
73.K čl. CVIII
V čl. CVIII, 2. bode, § 18 ods. 6 písm. g) sa slovo „sídlam“ nahrádza slovom „sídla“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
74.K čl. CVIII
V čl. CVIII, 5. bode, poznámkach pod čiarou k odkazom 30b a 30c sa vypúšťajú slová „o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Pozmeňujúci návrh v citovanej poznámke pod čiarou aplikuje skrátenú citáciu.
75.K čl. CXII
V čl. CXII, 2. bode, § 2 ods. 54 sa za slová „zaslanie výpisu“ vkladajú slová „z registra trestov“ a za slová „žiadosti o výpis“ sa vkladajú slová „z registra trestov“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
76.K čl. CXV bod 1
V čl. CXV, 1. bode, § 11 ods. 2 sa slovo „zabezpečenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
77.K čl. CXV bod 1
V čl. CXV bode 1 v § 11 ods. 2 sa za slovo „vydaným“ vkladá slovo „členským“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zjednotenia používania zavedeného pojmu „členský štát“ v § 4 ods. 3 platného zákona.
78.K čl. CXIX
V čl. CXIX, 4. bode, § 6a ods. 2 sa slovo „údaj“ nahrádza slovom „údaje“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
79.K čl. CXXI
V čl. CXXI, 1. bode (§ 3 ods. 5) sa slová „odkazu 5“ nahrádzajú slovami „odkazu 4“.
Pozmeňujúci návrh koriguje číslo poznámky pod čiarou, ktorá sa navrhuje vypustiť.
80.K čl. CXXVI
V čl. CXXVI sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „tretej vete“ a odkaz 4a a poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa označujú odkazom 4b a poznámkou pod čiarou k odkazu 4b.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu a zároveň koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.
81.K čl. CXXX a čl. CXLII
V čl. CXXX, 2. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 26a a v čl. CXLII, poznámke pod čiarou k odkazu 24a sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Pozmeňujúci návrh precizuje citáciu v poznámke pod čiarou.
82.K čl. CXXXI
V čl. CXXXI, 3. bode [§ 6 ods. 4 písm. h)] sa slová „iný rovnocenný doklad,“ nahrádzajú slovami „obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
83.K čl. CXXXV
V čl. CXXXV, 1. bod znie:
„1. V § 6 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky spresňuje miesto vloženia navrhovaných slov.
84.K čl. CXXXV
V čl. CXXXV, 3. bode, § 27 ods. 12 sa slová „výpisu z registra46a)“ nahrádzajú slovami „výpisu z registra trestov46a)“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje znenie citovaného ustanovenia.
85.K čl. CXXXV, čl. CXLII, čl. CXLV a čl. CXLVI
V čl. CXXXV, 4. bode, § 50 ods. 7, čl. CXLII, § 14 ods. 2, čl. CXLV 4 ods. 2 a § 11 ods. 2) a čl. CXLVI, 4. bode 15 ods. 5) sa za slovo „podobe“ vkladajú slová „prostredníctvom elektronickej komunikácie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje formuláciu citovaných ustanovení s formuláciou používanou naprieč celým návrhom zákona.
86.K čl. CXXXVII
V čl. CXXXVII 7 ods. 7) sa slová „časti vety pred bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace za slovami „registra trestov“ a na konci““ nahrádzajú slovami „druhej vete sa vypúšťajú prvé slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci odseku 7“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie v zmysle presnej identifikácie umiestnenia vypúšťaných slov.
87.K čl. CXXXVIII, čl. CXLVII, čl. CXLVIII, čl. CXLIX, čl. CLVI
V čl. CXXXVIII, 2. bode., poznámke pod čiarou k odkazu 4a, čl. CXLVII, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 16a, v čl. CXLVIII, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 1, v čl. CXLIX, 1. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 4a a v čl. CLVI, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa za slová „ods. 4“ vkladajú slová „písm. a)“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou v zmysle praxe zaužívanej jednotlivými novelizačnými článkami predloženého návrhu zákona.
88.K čl. CXLI
V čl. CXLI, 2. bode [§ 10 ods. 1 písm. b)] a 4. bode [§ 10 ods. 2 písm. c)] sa slová „fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované znenie v zmysle v návrhu zákona zaužívanej praxe.
89.K čl. CXLI
V čl. CXLI, 9. bode sa odkaz 32a)“ nahrádza odkazom 23a)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa duplicitnú poznámku pod čiarou k odkazu 32a, nakoľko citácia rovnakého právneho predpisu je obsiahnutá v poznámke pod čiarou k odkazu 23a zavedenej v 2. bode predmetného článku.
90.K čl. CLIII
V čl. CLIII, 1. bod znie:
„1. V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje znenie novelizačného bodu a vyníma z neho úpravu § 192 ods. 5, ktorú je potrebné riešiť samostatným bodom.
91.K čl. CLIII
V čl. CLIII sa na konci pripája 6. bod, ktorý znie:
„6. V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.“.
Pozmeňujúci návrh do predmetného novelizačného článku dopĺňa nový bod, ktorého znenie vyplýva z návrhu na zmenu v čl. CLIII, 1. bode, v rámci ktorého sa úprava § 192 ods. 5 vypustila.
92.K čl. CLIX
V čl. CLIX, § 9 ods. 3 písm. a) sa slovo „vpísané“ nahrádza slovom „zapísané“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje citované ustanovenie, nakoľko vlastnícke práva v zmysle § 4 zákona č. 162/1995 Z. z. na liste vlastníctva „zapísané“.
93.K čl. CLX
V čl. CLX, 3. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) Zákon č. .../2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
Pozmeňujúci návrh koriguje text citácie právneho predpisu v poznámke pod čiarou.
94.K čl. CLXI
V čl. CLXI sa odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a nahrádzajú odkazom 20a a poznámkou pod čiarou k odkazu 20a a primerane sa upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne označenie vkladaného odkazu a k nemu prislúchajúcej poznámky pod čiarou.