ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
67. schôdza
Číslo: CRD-296/2018
352
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. mája 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 865) schváliť s touto zmenou:
V čl. II bod 5 sa za slová ,,V § 347 ods. 2 písm. b)“ vkladajú slová ,,a ods. 3 písm. b)“.
Ide o doplnenie novelizačného bodu, v nadväznosti na skutočnosť, že navrhovanou právnou úpravou sa v § 347 ods. 2 písm. b) po vzore predchádzajúcej právnej úpravy, ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým nepoužijú ak dôjde k vzneseniu obvinenia po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného. Uvedené je tak potrebné zohľadniť aj v súvisiacom § 347 ods. 3 písm. b), kde je upravená situácia kedy sa v konaní proti mladistvému nepoužijú ustanovenia týkajúce sa účasti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci vykonávacieho konania.
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 2. mája 2018 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák