PREDKLADACIA SPRÁVA
V súvislosti so zabezpečením schopnosti Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“) reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby predstavuje príprava jej členských štátov na ich kolektívnu obranu v súčasnosti kľúčovú úlohu. S cieľom zabezpečiť pripravenosť NATO reagovať na potenciálne bezpečnostné hrozby rýchlo a účinne bol v roku 2014 na summite NATO vo Walese schválený Akčný plán pripravenosti (RAP). Na základe tohto plánu bola počas summitu NATO vo Varšave v júli 2016 schválená posilnená zostava obrany a odstrašenia, ktorá poskytnúť NATO široké spektrum možností na obranu územia jej členských štátov, ich obyvateľstva, vzdušného priestoru a námorných ciest a koridorov a to pred akýmkoľvek ohrozením z akéhokoľvek smeru. Najzásadnejším rozhodnutím NATO v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti (enhanced Forward Presence ďalej len „eFP“) v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených členských štátov s cieľom demonštrovať solidaritu spojencov, ich odhodlanie, a schopnosť reagovať na akúkoľvek agresiu voči členskému štátu NATO. Bojové skupiny eFP tvoria mnohonárodné sily vedené tzv. rámcovymi krajinami na dobrovoľnej, udržateľnej a rotačnej báze, ktoré schopné operovať zhodne a koordinovane s národnými silami štátov Pobaltia a Poľska s reálne uskutočniteľnou stratégiou ich posilnenia v prípade vzniku hrozby.
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 241 zo 17. mája 2017 schválila návrh príspevku Slovenskej republiky do eFP a zároveň splnomocnila ministra obrany Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prerokovať tento návrh príspevku so zahraničnými partnermi. V nadväznosti na toto uznesenie prezident Slovenskej republiky na zasadnutí Hláv štátov a vlád členských krajín NATO v máji 2017 v Bruseli deklaroval ponuku príspevku Slovenskej republiky do Posilnenej predsunutej prítomnosti na území štátov Pobaltia, a to s dislokáciou v Lotyšskej republike v sektore zodpovednosti Kanady.
Predmetným materiálom sa navrhuje súhlasiť s vyslaním do 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci eFP na územie Lotyšskej republiky do sektoru zodpovednosti Kanady s možnosťou pôsobenia aj na území Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky na základe spolupráce s ich ozbrojenými silami a ozbrojenými silami iných členských krajín NATO v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vyslovenie súhlasu s predmetným vyslaním príslušníkov ozbrojených síl SR patrí na základe článku 86 písm. l) Ústavy SR do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky, keďže nejde o účel vyslania vymedzený Ústavou Slovenskej republiky do rozhodovacej právomoci vlády Slovenskej republiky.
Pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci kolektívnej obrany členských štátov NATO na základe čl. 5 Severoatlantickej zmluvy je podmienené osobitným rozhodnutím ústavného orgánu Slovenskej republiky za podmienok stanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným právom.
S predloženým návrhom vyslovila súhlas Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a nadväzne po prerokovaní ho schválila vláda Slovenskej republiky na svojej 101. schôdzi 25. apríla 2018.