VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-15299/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
977
Návrh
na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky
vyslovuje súhlas
s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, . apríla 2018