VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-14816/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
945
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2018