Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
33. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1847/2017
131
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 28. novembra 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. vo výboroch v druhom
čítaní (tlač 718a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
354/2016 Z. z. vo výboroch v druhom čítaní (tlač 718a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Evu Smolíkovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru,
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru