NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 60 sa dopĺňa novým odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie, ktoré by poistenec získal, ak by mu dôchodkový vek nebol podľa § 65a ods. 4 a 5 znížený.“.
2.V § 65 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie podľa § 60 ods. 11.“.
3.V § 65a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Dôchodkový vek určený podľa odseku 1 a 3 sa poistencovi zníži o jeden rok za každú osobu,
a)voči ktorej vykonával rodičovské práva a povinnosti55a) alebo ktorú mal v osobnej starostlivosti55b) a ktorá zároveň ukončila55c) strednú školu55d) alebo je ťažko zdravotne postihnutá; ak vykonávali rodičovské práva a povinnosti alebo striedavú osobnú starostlivosť v tom istom čase dvaja poistenci, dôchodkový vek sa za uvedené obdobie zníži len poistenkyni, ktorá dieťa porodila,
b)ktorú si osvojil55e) a voči ktorej vykonával rodičovské práva a povinnosti55a) alebo ktorú mal v osobnej starostlivosti55b) aspoň tri roky a ktorá zároveň ukončila55c) strednú školu55d) alebo je ťažko zdravotne postihnutá; ak vykonávali rodičovské práva a povinnosti alebo striedavú osobnú starostlivosť v tom istom čase dvaja poistenci, dôchodkový vek sa za uvedené obdobie zníži len poistenkyni,
c)ktorá mu bola zverená do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu55f) aspoň na tri roky a ktorá zároveň ukončila55c) strednú školu55d) alebo je ťažko zdravotne postihnutá; ak bola osoba zverená do starostlivosti v tom istom čase dvom poistencom, dôchodkový vek sa za uvedené obdobie zníži len poistenkyni.
(5) Ak viacerí poistenci vykonávali starostlivosť o tú istú osobu spôsobom podľa odseku 4 v rôznom čase, dôchodkový vek určený podľa odseku 1 a 3 sa každému z týchto poistencov zníži o príslušný počet dní, ktoré sa určia ako podiel súčtu ukončených dní takejto starostlivosti o túto osobu a počtu dní dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 10 do dosiahnutia plnoletosti tejto osoby zaokrúhlený na dve desatinné miesta a výsledné číslo sa vynásobí počtom dní dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 10 a zaokrúhli na celé dni nadol.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55a až 55f znejú:
55a) § 28 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 175/2015 Z. z.
55b) § 24, 25 ods. 1 a 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona 217/2010 Z. z.
55c) § 72 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55d) § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
55e) § 97 až § 109 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
55f) § 44 až 53 a § 56 až 61 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
4.V § 66 ods. 1 sa za slová „dôchodkovej hodnoty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
5.§ 66 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)Ak poistencovi podľa § 65a ods. 4 a 5 vznikol nárok na starobný dôchodok suma starobného dôchodku nemôže byť nižšia ako suma, ktorá by mu patrila, ak by mu dôchodkový vek nebol znížený; ustanovenie § 65a ods. 6 tým nie je dotknuté. Výpočet predpokladanej sumy starobného dôchodku podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na účely určenia sumy starobného dôchodku sa použije hodnota priemerného osobného mzdového bodu a aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky a obdobie dôchodkového poistenia, ktoré by poistenec získal, ak by mu dôchodkový vek nebol podľa § 65a ods. 4 a 5 znížený.“.
6.V § 67 ods. 1 písm. a) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie podľa § 60 ods. 11,“.
7.V § 67 ods. 2 písm. a) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie podľa § 60 ods. 11,“.
8.§ 184 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na účely posúdenia nároku podľa § 65a ods. 4 a 5 rozhodujúce skutočnosti môže žiadateľ okrem spôsobu podľa odseku 5 druhej vety preukázať aj čestným prehlásením podľa § 197. Dotknuté orgány povinné Sociálnej poisťovni poskytnúť potrebnú súčinnosť.“.
9.V § 233 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytovať Sociálnej poisťovni tiež údaje o poskytovaní prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.101a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu znie:
101a) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
10.Za § 293ec sa vkladá § 293ed, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293ed
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)Ak by poistenec dosiahol dôchodkový vek znížený podľa § 65a ods. 4 a 5 do 31. júla 2018, dňom dovŕšenia dôchodkového veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok je 1. august 2018.
(2)Konania o dôchodkových dávkach, ktoré boli začaté a ktoré do 31. júla 2018 neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.