1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom návrhu zákona je upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by dieťa malo byť mladšie ako šesť mesiacov, čo sa v aplikačnej praxi vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka. Ak táto podmienka nie je splnená, oprávnená osoba nárok na príspevok nemá. Z toho dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť a preto strácajú nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čo považujú navrhovatelia za nespravodlivé. Slovenská republika deklaruje a preferuje osobnú starostlivosť o dieťa pred ústavnou starostlivosťou, preto je dôležité, aby i žiadatelia o náhradnú starostlivosť mali reálne umožnený prístup k príspevku, ktorý zlepšuje materiálne zabezpečenie dieťaťa pri prijatí dieťaťa do rodiny.
Z toho dôvodu sa návrhom zákona upravuje daná podmienka, a to tak, aby dieťa bolo mladšie ako šesť mesiacov v čase podania návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, a teda nie v čase samotného rozhodnutia o zverení do náhradnej starostlivosti. Podmienka, že dieťa následne musí byť zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) zákona zostáva zachovaná.
Zároveň sa zvyšuje suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti na koeficient vo výške 9,12-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je približne rovnaká suma, na akú majú nárok rodičia pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (829,86 eur).
Cieľom navrhovateľov je zrovnoprávniť výšku príspevkov, keďže pri oboch príspevkoch je ich účelom podporiť zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa, ktoré príde do rodiny a odstrániť prekážku, ktorá bráni nároku na príspevok v podobe dlhotrvajúcich súdnych konaní o zverenie do náhradnej starostlivosti, v dôsledku čoho uplynie šesť mesačná lehota od narodenia dieťaťa a na ktoré nemajú dieťa ani náhradný rodičia vplyv.
Predkladaný návrh zákona negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
K Čl. I
K bodu 1
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti patrí dieťaťu, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti za predpokladu splnenia zákonných podmienok. Podľa § 3 ods. 2 zákona č.
2
627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dieťa nárok na príspevok, ak ide o náhradnú starostlivosť podľa § 1 ods. 2 písm. a) c) zákona, do ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu, náhradný rodič sa o dieťa začal osobne starať a ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.
Zákonom č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 383/2013 Z. z.“) sa priznal nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti aj dieťaťu, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) f) zákona a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov, náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa 3 ods. 3 zákona). Ide o zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti alebo zverenie na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia o zverení do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnskej starostlivosti alebo do predosvojiteľskej starostlivosti.
Do prijatia vyššie uvedeného zákona č. 383/2013 Z. z. bolo možné poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa, ak nebol poskytnutý inej oprávnenej osobe, aj osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu (zrušený zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov). Podľa zákona č. 383/2013 Z. z. zostali oprávnenou osobou len rodičia dieťaťa.
V dôvodovej správe k zákonu č. 383/2013 Z. z. sa uvádza, že jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa navrhuje poskytnúť aj pre deti, ktoré pri zverení boli mladšie ako šesť mesiacov a ktorým tento príspevok nebolo možné poskytnúť, nakoľko v starostlivosti náhradného rodiča boli len na základe predbežného opatrenia a návrh na samotné zverenie bol podaný. Takýmto deťom doteraz bolo možné podľa zákona č. 235/1998 Z. z. poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa.“ V aplikačnej praxi je však v mnohých prípadoch nemožné stihnúť šesť mesačnú lehotu od narodenia dieťaťa, v rámci ktorej byť dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Tým pádom dieťa stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Mnohé súdy totiž zamietajú neodkladné opatrenia a termíny pojednávaní vytyčujú s odkladom niekoľkých mesiacov po podaní návrhu na zverenie do starostlivosti, preto nie je objektívne možné naplniť túto podmienku. Ide skôr o ideálny prípad.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje zachovať jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti aj pre prípady zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti alebo na základe neodkladného opatrenia o zverení do starostlivosti fyzickej osoby, ale s prihliadnutím na účel príspevku a jeho analógiu s príspevkom pri narodení dieťaťa sa navrhuje, aby vek dieťaťa (mladšie ako šesť mesiacov) bol viazaný na podanie návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. Nárok oprávnenej osoby na príspevok tak nebude viazaný na trvanie súdneho konania, ale na splnenie zákonných podmienok, ktoré je oprávnená osoba schopná reálne splniť. Vznik nároku po splnení všetkých podmienok stanovených zákonom, uplatnenie nároku na príspevok a nárok na výplatu príspevku zostávajú zachované podľa doterajšej právnej úpravy.
K bodu 2
Zákonom č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
3
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zmenilo vyjadrenie sumy na výpočet jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti z relatívne pevnej sumy 503,50 eur na koeficient vo výške 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Vzhľadom na zámer predkladateľov tohto návrhu zákona zrovnoprávniť výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti na úroveň príspevku pri narodení dieťaťa (829,86 eur) sa koeficient zvyšuje na 9,12-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Dôvodom je zvýšené finančné zaťaženie pre všetkých náhradných rodičov, ak do ich rodiny dieťa príde, ako je tomu pri narodení dieťaťa. Cieľom zvýšenia príspevku je aj finančná pomoc pre osobu, ktoré sa rozhodla starať o maloleté dieťa, či už vo forme osvojenia alebo pestúnstva a pod.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vzhľadom na to, že sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zvyšuje z pôvodných približne 503,56 eur (koeficient vo výške 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa) na 830,47 eur (koeficient vo výške 9,12-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa), návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Podľa dostupných údajov bol jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti vyplatený v roku 2014 v sume 400 704,86 eur, v roku 2015 v sume 357 500 eur a v roku 2016 v sume 336 500 eur. Pri rovnakom počte žiadateľov ako v roku 2016 by dopad predstavoval nárast o sumu vo výške 222 406,31 eur (vyplatená suma by bola vo výške 558 906,31 eur). Vzhľadom na klesajúcu tendenciu vyplatenej sumy príspevku možno predpokladať nižší dopad na rozpočet verejnej správy, ako je vyčíslený. Pokiaľ ide o zvýšenie počtu žiadateľov v dôsledku viazania veku dieťaťa na podanie návrhu na zverenie do starostlivosti, nie na samotné rozhodnutie o zverení, nie takéto údaje k dispozícií, preto nie je možné vyčísliť ich počet a dopad. Tento negatívny vplyv na rozpočet správy by sa mal pokryť z rezervy vlády, v ktorej je na rok 2018, ako aj na ďalšie rozpočtové roky vyčlenená suma vo výške 5 mil. eur.
Návrh zákona však vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy vplyv na hospodárenie obyvateľstva z dôvodu zvýšenia jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti a vplyv na sociálnu exklúziu,
6
keďže ide deti, ktoré umiestňované do náhradnej starostlivosti a daným opatrením môže ich počet byť zvýšený.
Návrh zákona nevyvoláva vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.