Príloha č. 11  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb  
VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU PO VYSADENÍ RÝB  
Druh vysadených rýb  
Doba v ktorej nemožno loviť ryby  
50 cm