Príloha č. 10  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
PREUKAZ RYBÁRSKEJ STRÁŽE  
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A  
PREUKAZ RYBÁRSKEJ STRÁŽE  
Evidenčné číslo  
Číslo odznaku  
xxxxx  
xxxxx  
FOTO  
Priezvisko  
Meno  
Srnka, Ing.  
Ivan  
35,0 mm  
105,0 mm  
Preukaz vydáva okresný úrad podľa § 23 ods. 6 zákona č.  
.../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991  
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  
neskorších predpisov  
Pôsobnosť rybárskej stráže savzťahuje na rybárske  
revíry užívateľa, ktorý člena rybárskej stráže navrhol na  
ustanovenie do funkcie  
Vydal:  
Dňa:  
Podpis a odtlačok pečiatky  
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení. Na prednej strane  
vedľa fotografie sa nachádza štátny znak SR v originálnych farbách  
o veľkosti 48x39 mm.