Príloha č. 8  
k vyhláške č. .../2018 Z. z.  
VZOR  
Prijaté dňa:  
Žiadosť  
o vydanie osobitného povolenia na rybolov na rok ..............  
Priezvisko, meno a titul žiadateľa:  
Adresa - ulica:  
Obec:  
PSČ:  
Osobitné povolenie na rybolov sa žiada podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej  
republiky č. .../2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. .../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991  
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:  
o
o
o
pre potreby diplomatických zastupiteľstiev *)  
vo verejnom záujme **)  
na vedeckovýskumné a prieskumné účely ***)  
Poznámka: Krížikom označte účel, na ktorý má byť osobitné povolenie na rybolov vydané  
Zdôvodnenie:  
Dátum a podpis žiadateľa:  
Vyjadrenie (odporúčanie) štatutárneho zástupcu organizácie alebo nadriadeného subjektu vydáva napríklad  
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky – predseda výboru, poslancom vyššieho územného celku –  
predseda samosprávneho kraja, predstaviteľom ústredných orgánov štátnej správy – minister alebo predseda,  
vrcholovým športovcom a umelcom - štatutárni zástupcovia organizácií alebo členom Slovenského rybárskeho  
zväzu a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj rybárstva – vrcholný orgán Slovenského rybárskeho zväzu, t. j. Rada  
so sídlom v Žiline:  
Dátum  
................................  
odtlačok pečiatky  
...........................................  
meno, priezvisko, funkcia  
podpis  
*) časť Zdôvodnenie sa nevypĺňa  
**) v časti Zdôvodnenie sa uvedú dôvody na to, aby boli splnené kritériá pre vydanie osobitného povolenia v odôvodnených záujmoch. Za  
žiadateľov o vydanie osobitného povolenia v odôvodnených záujmoch sa považujú členovia vlády SR a vedúci ústredných orgánov štátnej  
správy, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a vyššieho územného celku ako aj osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kultúry, vedy alebo  
športu. V tejto kategórii sú aj žiadatelia, ktorí pravidelne nemalou mierou dobrovoľne prácou alebo finančne prispievajú na rôzne aktivity  
v oblasti rybárstva a životného prostredia, ako aj zdravotne postihnutí občania, ktorí sú dlhoročnými členmi Slovenského rybárskeho zväzu  
a počas uplynulých rokov svojou činnosťou vždy potvrdzovali pozitívny vzťah k rybárstvu a k ochrane a tvorbe životného prostredia.  
***) v časti Zdôvodnenie štatutárny zástupca uvedie meno a priezvisko zamestnanca, ktorému sa má osobitné povolenie na rybolov vydať,  
rybárske revíry, na ktoré sa má osobitné povolenie vzťahovať a názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej sa má osobitné povolenie na  
rybolov vydať.  
1
Vyplní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
Informácia o žiadateľovi alebo osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre  
potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo v odôvodnených záujmoch o tom či:  
a) sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva  
o
o
áno  
nie  
b) odovzdal . záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára.  
o
o
áno  
nie  
c) odovzdal . záznam o dochádzke k vode a úlovkoch po 15. januári  
o
o
áno  
nie  
Dátum  
..................................................  
generálny riaditeľ sekcie vôd  
Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo  
v odôvodnených záujmoch:  
o súhlasím  
o nesúhlasím  
Dátum  
..................................................  
minister  
Informácia o osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre plnenie  
vedeckovýskumných a prieskumných úloh o tom či:  
a) sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva  
o
o
áno  
nie  
b) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v termíne a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy  
t. j. do 15. januára nasledujúceho roka  
o
o
áno  
nie  
c) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy  
po 15. januári nasledujúceho roka  
o
o
áno  
nie  
Dátum  
...............................................  
riaditeľ odboru štátnej vodnej správy  
a rybárstva  
Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov na plnenie vedeckovýskumných a prieskumných  
úloh:  
o súhlasím  
o nesúhlasím  
Dátum  
....................................................  
generálny riaditeľ sekcie vôd  
2