Príloha č. 7  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
RYBÁRSKY LÍSTOK  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
20,0 mm  
RYBÁRSKY LÍSTOK  
75,0 mm  
Číslo rybárskeho lístka: ..........................  
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení.  
Na prednej strane je v hornej polovici  
Priezvisko: ..............................................  
Meno: ......................................................  
umiestnený štátny znak SR  
v originálnych farbách.  
Číslo občianskeho preukazu alebo pasu:  
.................................................................  
Štátna príslušnosť: ..................................  
Platnosť od: ...................do .....................  
V ................................ dňa ......................  
...........................  
pečiatka  
podpis  
75,0 mm  
Číslo rybárskeho lístka: ..................  
Priezvisko: ....................  
Meno: ........  
Číslo občianskeho preukazu alebo pasu:  
...................................................  
Štátna príslušnosť:  
Platnosť do:  
V ................... dňa .................  
Cenina  
(kolok)  
.............................  
pečiatka  
podpis  
75,0 mm