Príloha č. 6  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA  
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A  
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA  
Evidenčné číslo  
xxxxx  
FOTO  
Priezvisko  
Meno  
Srnka, Ing.  
Ivan  
35,0 mm  
105,0 mm  
Preukaz rybárskeho hospodára nahrádza povolenie  
na rybolov a rybársky lístok vzťahujúce sa na rybársky revír,  
pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený  
Užívateľ rybárskeho revíru: ......................................................  
Číslo rybárskeho revíru: ..........................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
..............................................................................................  
Podpis a odtlačok pečiatky:  
Vydal:  
Dňa:  
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení. Na prednej strane  
vedľa fotografie sa nachádza štátny znak SR v originálnych farbách  
o veľkosti 48x39 mm.