Príloha č. 3  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
Zarybňovací plán rybárskeho revíru  
Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové  
Užívateľ:  
Rok:  
Organizačná zložka užívateľa:  
Číslo  
Množstvo  
násady  
Druh násady a jej kategória  
Názov revíru  
Min. zarybnenie  
revíru  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
ks/kg  
Eur  
Spolu  
1
Podpis rybárskeho hospodára:  
Odtlačok pečiatky:  
1