Príloha č. 2  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
Tabuľa a Dodatková tabuľa  
Číslo  
rybárskeho  
revíru  
Názov rybárskeho revíru  
Užívateľ  
Organizačná zložka užívateľa  
Charakter  
Účel  
60 cm  
Popis hraníc rybárskeho revíru  
Dôvod časového obmedzenia lovu rýb (§ 15 ods. 1  
písm. c) a § 22 ods. 1 zákona č. .../2018 Z. z. o rybárstve  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  
predpisov)  
Časové obmedzenie lovu rýb  
50 cm