Príloha č. 1  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
R E V Í R N Y L I S T  
číslo revíru:  
názov:  
užívateľ:  
charakter:  
účel:  
stupeň ochrany:  
hranice a popis revíru:  
územné začlenenie-okres:  
povodie hlavného toku:  
správca toku, nádrže:  
dĺžka,vodná plocha revíru:  
hlavný prítok (vn):  
charakteristika revíru:  
minimálne zarybnenie: