1
1
N á v r h
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ................... 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č.
.../2018 Z. z.
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa
§ 42 ods. 1 a 2 zákona
č. .../2018 Z. z.
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) členení vôd,
b) rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa rybárskeho revíru(ďalej len „užívateľ“),c) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov, d) označovaní rybárskych revírov, e) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
f) rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára, g) vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov, h) čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, pôvodných druhov rýb a mihúľ, počte a hmotnosti rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
i) rybárskych pretekoch,j) opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách, k) rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže, l) spôsoboch lovu rýb,
m) o osvetlení miesta lovu,
n) oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
o) oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácie o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.
(2) Táto vyhláška ustanovuje zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ nepôvodných druhov rýb a inváznych nepôvodných druhov rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy .
§ 2
Členenie vôd
(1) Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné nádrže, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie druhov kaprovitých rýb.
(2) Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové
2
2
pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.
(3) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.
§ 3
Organizačná zložka užívateľa
Užívateľ môže svoju organizačnú zložku poveriť plnením nasledovných povinností
a)označovať rybárske revíry tabuľou,
b)zarybňovať rybárske revíry podľa zarybňovacieho plánu a pritom dbať, aby nedošlo k úniku inváznych nepôvodných druhov rýb do vodného prostredia
c)viesť evidenciu,
d)podávať okresnému úradu návrhy na ustanovenie a odvolanie rybárskeho hospodára,
e)zabezpečovať školenie a skúšky rybárskeho hospodára a uhradiť s tým spojené náklady,
f)zverejňovať v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb,
g)zabezpečovať organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov,
h)zabezpečovať opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,
i)zabezpečovať ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch; podávať okresnému úradu návrhy na ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže,
j)zabezpečovať prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže a uhradiť s tým spojené náklady,
k)poistiť člena rybárskej stráže,
l)pre potreby užívateľa pripraviť podklady pre uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní medzi doterajším užívateľom a budúcim podnikateľom na ostatnej vodnej ploche, alebo doterajším užívateľom a budúcim chovateľom na malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb.
§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1) Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru obsahuje
a) revírny list, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 1
,
b) výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 2
,
c) výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 3
,
d) evidenciu veterinárnych osvedčení.
(2) Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru vypracúva aj štatistický výkaz.1)
§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1) Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru (ďalej len „tabuľa“), ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest k rybárskemu revíru a vymedzovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.
1
§ 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike.
3
3
(2) Užívateľ na tabuli uvedie
a) číslo a názov rybárskeho revíru,
b) charakter a účel rybárskeho revíru,
c) rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd,
d) názov užívateľa a jeho organizačnej zložky, ak rybársky revír užíva jej prostredníctvom.
(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru uvedie
a) presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase neresu alebo zimovania,
b) dôvod časového obmedzenia lovu rýb,
c) časové obmedzenie lovu rýb,
d) odporúčanie ryby nekonzumovať.
(4) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v
prílohe č. 4
.
§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
(1) Zarybňovací plán rybárskeho revíru určuje druh a množstvo násad rýb a vychádza zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, návštevnosti, úživnosti rybárskeho revíru a úlovkov za predchádzajúce roky. Zarybňovací plán rybárskeho revíru sa vypracúva na štyri roky. Vzor zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je uvedený v
prílohe č. 5
.
(2) Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v
prílohe č. 5
. Minimálne zarybnenie sa nemusí vykonávať v každom roku pre chránené rybie oblasti, rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné rybárske revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho revíru.
§ 6Rozsah činnosti rybárskeho hospodára
a skúška rybárskeho hospodára
(1) Rybársky hospodár plní úlohy užívateľa alebo jeho organizačnej zložky priamo súvisiace so systematickou starostlivosťou o rybárske revíry.
(2)Rybársky hospodár pre potreby užívateľa zabezpečuje:
a)návrh na riadenie a zabezpečovanie celoročnej starostlivosti o rybárske revíry, pre ktoré bol ustanovený,
b)návrh na zarybňovací plán na 4 ročné obdobie a po schválení ministerstvom zabezpečuje jeho plnenie,
c)vedenie evidencie o zverených rybárskych revíroch,
d)spracovávanie sumarizácie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch, ako aj štatistického výkazu,
e)označovanie rybárskych revírov a ich údržbu,
f)vypracovanie návrhov o prípadnom doplnkovom zarybnení nad rámec zarybňovacieho plánu,
g)návrh rybárskeho poriadku,
h)návrh opatrení na podporu prirodzenej reprodukcie najmä pôvodných druhov rýb, návrhy na označenie neresísk a zimovísk rýb,
4
4
i)návrh opatrení proti šíreniu inváznych druhov rýb,
j)návrh počtu vydaných povolení na rybolov na príslušný rok,
k)v spolupráci s veterinárnym lekárom kontrolu zdravotného stavu ichtyofauny,
l)sledovanie a vyhodnocovanie kvality vody v rybárskych revíroch a v prípade zhoršenia jej kvality alebo zaznamenanom úhyne rýb; vykonanie opatrení na elimináciu vzniknutých škôd,
m) v prípade mimoriadneho zhoršenia kvality vody plnenie opatrení uložených inšpekciou životného prostredia,
n)v prípade ekologickej havárie stanovenie prvotného odhadu škôd na rybách.
(3) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej odbornej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.2)
(4) Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
(5) Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára sú
a) právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,
b) základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
c) hospodárenie v rybárskom revíri,
d) základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
e) základy chorôb rýb a ich prevencie,
f) opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.
(6) Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený okresným úradom dostane preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len „služobný preukaz“). Služobný preukaz nahrádza povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený, a rybársky lístok. Vzor rybárskeho lístka je uvedený v
prílohe č. 6
.
(7) Služobný preukaz obsahuje fotografiu držiteľa služobného preukazu, evidenčné číslo služobného preukazu, názov a potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, ktorý služobný preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára. Vzor služobného preukazu je uvedený v
prílohe č. 7
.
(8) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,
b) číslo služobného preukazu,
c) meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť,
d) rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.
§ 7
Povolenie a osobitné povolenie
(1) Spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam, popis a rozlohu rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa
§ 12 ods. 4
.
2
§ 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.
o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
5
5
(2) Osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka a povolenia alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza rybársky lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb (ďalej len „loviaci“).
§ 8
Povolenie
(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Povolenie obsahuje
a) evidenčné číslo a označenie povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
d) rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
e) záznam,
f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.
g) osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom, ak nie sú uvedené v rybárskom poriadku, ktorý tvorí súčasť povolenia.
§ 9
Osobitné povolenie
(1) Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné a prieskumné účely a vo verejnom záujme, ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať najneskôr do 31. marca. Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v
prílohe č. 8
.
(2) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osobitného povolenia,
c) údaj o platnosti osobitného povolenia,
d) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje.
(3) Osobitné povolenie na vedeckovýskumné a prieskumné účely obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c) názov a sídlo inštitúcie,
d) údaj o platnosti osobitného povolenia,
e) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
f) názov výskumnej úlohy alebo prieskumnej práce, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané,
g) informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia oznámi termín lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci výskumnej úlohy najmenej sedem dní pred termínom lovu užívateľovi.
(4) Po ukončení výskumnej úlohy alebo prieskumnej práce držiteľ osobitného povolenia predloží ministerstvu správu o splnení úlohy; ak úlohu nesplnil do 15. januára
6
6
nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení úlohy. Kópia správy o splnení výskumnej úlohy alebo prieskumnej práce sa predkladá aj užívateľovi.
(5) Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3 odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení výskumnej úlohy alebo prieskumnej práce, alebo predbežnú správu o plnení úlohy do 15. januára ministerstvu; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil; ak neodovzdá záznam, správu o splnení úlohy alebo predbežnú správu o plnení úlohy do 15. januára, nemôže požiadať o vydanie osobitného povolenia na nasledujúci rok.
§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb
(1) Čas individuálnej ochrany rýb sa počíta podľa § 13 ods. 5 zákona a ustanovuje sa na tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája – lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 31. mája – šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,
f) od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov,
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Leuciscus aspius),
2. jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena severná (Barbus barbus),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Ballerus ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),
14. zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
15. zubáč volžský (Sander volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
7
7
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
5. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
6. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
7. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
8. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
9. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
10. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná forma),
11. karas zlatistý (Carassius carassius),
12. kolok veľký (Zingel zingel),
13. kolok vretenovitý (Zingel streber),
14. lopatka dúhová (Rhodeus sericeus),
15. mrena škvrnitá (Barbus petenyi)
16. plotica lesklá (Rutilus pigus),
17. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
18. pĺž severný (Cobitis elongatoides),
19. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
20. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belička európska (Alburnus alburnus),
i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
w) ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
x) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
y) slíž severný (Barbatula barbatula),
ab) sumec veľký (Silurus glanis),
ac) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ad) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
ae) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
af) úhor európsky (Anguilla anguilla),
ag) veslonos americký (Polyodon spathula),
ah) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ai) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(3) Invázne nepôvodné druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany:
a) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
c) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
8
8
d) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
h) sumček čierny (Ameiurus melas),
i) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus).
(4)Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodné druhy rýb:
a)tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
b)tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
c)amur biely (Ctenopharyngodon idella),
d)amur čierny (Mylopharyngodon piceus).
§ 11
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 20.00 h,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 h,
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 h,
b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 h,
2. september a október od 5.00 do 21.00 h,
3. november a december od 7.00 do 19.00 h,
c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h,
2. jún až október od 00.00 do 24.00 h,
(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, je zverejnený v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku, ktorý tvorí jeho súčasť a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo podľa výnimky udelenej ministerstvom.
§ 12
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 70 cm
b) boleň dravý (Leuciscus aspius) 40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 80 cm
d) jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] 25 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 30 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio) 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca) 25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 30 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm
9
9
l) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm
o) pleskáč siný (Ballerus ballerus) 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Ballerus sapa) 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm
v) sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 27 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm
aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm
ab) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm
ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 50 cm
ad) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 50 cm
ae) zubáč volžský (Sander volgensis) 35 cm
(2) Najväčšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) kapor rybničný (Cyprinus carpio) 70 cm,
b) lieň sliznatý (Tinca tinca) 50 cm,
c) mrena severná (Barbus barbus) 70 cm.
(3) Lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) belička európska (Alburnus alburnus),
b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
d) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
f) býčkovec amurský (Percottus glenii),
g) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
h) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
i) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
j) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
k) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
n) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Barbatula barbatula),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
10
10
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) veslonos americký (Polyodon spathula),
ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(4) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže v termíne najneskôr do 30. septembra požiadať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb je možné upraviť vždy na obdobie 4 rokov a to aj opakovane s účinnosťou od 1. 1. príslušného roka a užívateľ ho zverejní v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku.
§ 13
Pôvodné druhy rýb a mihúľ
belička európska (Alburnus alburnus)
blatniak tmavý (Umbra krameri)
boleň dravý (Leuciscus aspius)
býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus)
čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus)
čík európsky (Misgurnus fossilis)
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)
hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)
hlavátka podunajská (Hucho hucho)
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus)
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni)
hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus)
hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus)
hrúz Kesslerov (Gobio kessleri)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio)
jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus]
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)
jalec tmavý (Leuciscus idus)
jeseter malý (Acipenser ruthenus)
kapor rybničný (Cyprinus carpio)
karas zlatistý (Carassius carassius)
kolok veľký (Zingel zingel)
kolok vretenovitý (Zingel streber)
lieň sliznatý (Tinca tinca)
lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)
lopatka dúhová (Rhodeus sericeus)
mieň sladkovodný (Lota lota)
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi)
11
11
mihuľa potočná (Lampetra planeri)
mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae)
mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi)
mrena severná (Barbus barbus)
mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)
ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus)
pleskáč siný (Ballerus ballerus)
pleskáč tuponosý (Ballerus sapa)
pleskáč vysoký (Abramis brama)
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna)
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)
plotica červenooká (Rutilus rutilus)
plotica lesklá (Rutilus pigus)
pĺž severný (Cobitis elongatoides)
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica)
podustva severná (Chondrostoma nasus)
pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario)
slíž severný (Barbatula barbatula)
sumec veľký (Silurus glanis)
šabľa krivočiara (Pelecus cultratus)
šťuka severná (Esox lucius)
úhor európsky (Anguilla anguilla)
zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)
zubáč volžský (Sander volgensis)
§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1) Loviaci pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
(2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy sumca veľkého, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy amura bieleho, alebo dva kusy lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov uvedených druhov, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg,
b) dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového alebo štyri kusy pstruha dúhového, alebo sivoňa potočného, alebo podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov v celkovom množstve najviac štyri kusy, kde môžu byť maximálne dva kusy pstruha potočného alebo dva kusy lipňa tymianového, pričom ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť 5 kg,
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg.
d) celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne druhy rýb podľa § 10 ods. 3.
12
12
(3) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb denný lov rýb skončí v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom.
(4) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
(5) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
(6) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktorý stanoví užívateľ. Privlastnením si stanoveného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia na lov rýb zanikne. V prípade zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si stanoveného počtu rýb uvedených v odseku 2 písm. a) a b) v jednom kalendárnom roku môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
(7) Loviaci zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu bezprostredne po skončení lovu. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu.
(8) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá podľa § 12 ods. 1 a 2 stanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo revíru do ďalšieho riadku záznamu.
(9) Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadku záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
(10) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
(11) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
13
13
(12) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
(13) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
(14) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, pomocou prechovávacích spon a karabín, alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.
(15) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.
(16) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.
(17) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
(18) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, podberák alebo vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách aj váhu a podložku.
(19) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
§ 15
Rybárske preteky a športové rybárske preteky
(1) Podmienky pretekov písomnou formou určuje užívateľ a pre účastníkov pretekov sú záväzné.
(2) Počas rybárskych alebo športových rybárskych pretekov môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby aj nad rámec povoleného množstva stanoveného v § 14 ods. 2 písm. a) až c).
(3) Loviaci pretekár môže prechovávať v rybárskej sieťke aj druhy rýb, ktoré počas rybárskych alebo športových rybárskych pretekov v čase individuálnej ochrany a nedosahujú lovnú mieru stanovenú v § 12.
(4) Ryby prechovávané v rybárskej sieťke sa po skončení rybárskych alebo športových rybárskych pretekov musia šetrným spôsobom pustiť späť do daného revíru.
14
14
(5) Počas rybárskych alebo športových pretekov nie je dovolené prechovávať v rybárskej sieťke ryby, ktoré sú uvedené v § 10 ods. 1 písm. l).
§ 16
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
Pri mimoriadnych situáciách užívateľ vykonáva
a) odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality, alebo iné vhodné opatrenia na záchranu rýb,
b) opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného vodného toku,
c) opatrenia uložené v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy.
§ 17
Skúška rybárskej stráže
(1) Skúška rybárskej stráže sa vykonáva na strednej odbornej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.
(2) Školenie a skúšky rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
(3) Obsahom školenia a skúšky člena rybárskej stráže sú
a) právne predpisy upravujúce rybárstvo,
b) ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva,
c) ustanovenia vybraných právnych predpisov upravujúce ochranu životného prostredia,
d) základy biológie u nás žijúcich druhov rýb.
(4) O úspešnom vykonaní skúšky rybárskej stráže vydá škola alebo vzdelávacia ustanovizeň podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže.
(5) Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak viditeľne na hrudi.
(6) Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej republiky, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž“ a v dolnej časti identifikačné číslo. Vzor služobného odznaku je uvedený v
prílohe č. 9
.
(7) Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje fotografiu držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo služobného odznaku, názov a potvrdenie okresného úradu, ktorý preukaz člena rybárskej stráže vydal, meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu člena rybárskej stráže je uvedený v
prílohe č. 10
.
(8) Evidencia rybárskej stráže obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu člena rybárskej stráže,
b) číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného odznaku,
c) názov a adresu užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na ustanovenie,
d) rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.
15
15
§ 18
Spôsoby lovu rýb
(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.
(3) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou a je možný len na kaprových vodách.
(4) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
(5) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
(6) Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2 odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania.
(7) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu rybársky prút na dohľad a môže s ním včas manipulovať.
(8) Pri zarybňovaní rybárskych revírov platí všeobecný zákaz lovu po vysadení rýb, ktorý môže byť od 1 do 14 dní. Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou
a) druh vysadených rýb,
b) doba, v ktorej nemožno loviť ryby, a
c) text „Všeobecný zákaz lovu rýb“.
(9) Vzor dodatkovej tabule o všeobecnom zákaze lovu rýb po vysadení je uvedený v
prílohe č. 11
.
16
16
§ 19
Osvetlenie miesta lovu
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožni jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1) Označenie rybárskych revírov platí podľa doterajších predpisov. Označenie rybárskeho revíru dodatkovou tabuľou podľa
príloh č. 4
a
11
platí podľa doterajších predpisov.
(2) Preukazy členov rybárskej stráže vydané podľa doterajších predpisov platné do 31. decembra 2021.
§ 21
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.