1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia
(Solventnosť II)
(prepracované znenie) v platnom znení
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/138/ES z 25.
novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 13 bod
13
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
13. „členský štát, v ktorom je umiestnené riziko“ je:
a) členský štát, v ktorom sa nachádza majetok, ak sa poistenie vzťahuje buď na budovy, alebo na budovy a ich obsah, pokiaľ je obsah krytý tou istou poistnou zmluvou;
b) členský štát registrácie, ak sa poistenie vzťahuje na vozidlá akéhokoľvek typu;
c) členský štát, v ktorom poistník uzavrel poistnú zmluvu, v prípade najviac štvormesačných zmlúv o poistení rizík cestovania a dovolenky, bez ohľadu na odvetvie;
d) v ostatných prípadoch neuvedených výslovne v písmenách a), b) alebo c) členský štát, v ktorom sa nachádza buď:
N
§ 3 ods.2
Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak
a) sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú a poistené rovnakou poistnou zmluvou, nachádzajú v tuzemsku,
b) sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku,
c) poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe č. 1,
d) ide o iné prípady ako uvedené v písmenách a) c) a
Ú
2
i) miesto obvyklého pobytu poistníka, alebo
ii) ak je poistník právnická osoba, prevádzkareň tohto poistníka, ktorej sa týka zmluva;
1. poistník má v tuzemsku obvyklý pobyt,
2. poistník alebo osoba, ktorej preúčtované náklady poistenia, je právnickou osobou a sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku.
Čl. 157
ods.1
ods.3
Zdanenie poistného
1. Bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek následná harmonizácia, každá poistná zmluva podlieha výlučne nepriamym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štáte, v ktorom sa nachádza riziko alebo v členskom štáte, v ktorom je krytý záväzok.
Na účely prvého pododseku sa hnuteľný majetok uložený v budove umiestnenej na území členského štátu okrem tovarov v obchodnej preprave považuje za riziko v tomto členskom štáte aj vtedy, ak budova a jej obsah nie sú kryté rovnakou poistkou.
3. Každý členský štát uplatní svoje vnútroštátne právne predpisy na tie poisťovne, ktoré kryjú riziká alebo záväzky umiestnené na jeho území, aby zabezpečil vyberanie nepriamych daní a obdobných poplatkov splatných podľa odseku 1.
N
§ 3 ods.2
Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak
a) sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú a poistené rovnakou poistnou zmluvou, nachádzajú v tuzemsku,
b) sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku,
c) poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe č. 1,
d) ide o iné prípady ako uvedené v písmenách a) c) a
1. poistník má v tuzemsku obvyklý pobyt,
2. poistník alebo osoba, ktorej preúčtované náklady poistenia, je právnickou osobou a sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku.
Ú