Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal a Tibor Bastrnák predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3. Najmä záver roka, počínajúc prvými dňami mesiaca december, poukazuje na opakujúci sa problém, ktorý predstavuje používanie zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti a s tým spojený nadmerný hluk (napr. tzv. petardy v rukách mládeže). Nejde pritom len o obdobie konca roka, keďže k tomuto javu môže dôjsť kedykoľvek cez rok. Takáto činnosť predstavuje veľkú záťaž najmä pre deti a staršie osoby, ktoré vystavované neželaným stresovým situáciám, pričom najmä v prípade najmenších detí a niektorých starších osôb tieto častokrát nie je možné na takúto situáciu vopred dostatočne pripraviť. Ďalším veľmi neželaným javom je vytváranie stresovej situácie pre domáce zvieratá a pre voľne žijúce zvieratá. V prípade domácich zvierat existujú len obmedzené prostriedky ich ochrany voči neželaným efektom zábavnej pyrotechniky, v prípade voľne žijúcich zvierat vôbec žiadne.
Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocnenie pre obce všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií v územní obce alebo v jej častiach, v praxi je úprava značne nejednotná v závislosti od konkrétnej obce, pričom mnohé mestá a najmä menšie obce neposkytujú svojim obyvateľom v tomto smere žiadnu ochranu. Zároveň i v tých obciach, ktoré všeobecne záväznými nariadeniami obmedzujú používanie zábavnej pyrotechniky na určitom mieste alebo v určitom čase, je vzhľadom na jej ľahkú dostupnosť a z toho vyplývajúce množstvo porušení týchto všeobecne záväzných nariadení ich uplatňovanie prakticky neúčinné a nepostihnuteľné. Zároveň všeobecne záväzné nariadenie ako norma nižšej právnej sily je z pohľadu verejnosti častokrát vnímané ako menej záväzné než zákon a jeho porušeniu prikladajú menší význam.
Keďže súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu a keďže najväčšie problémy v súvislosti s používaním voľne dostupnej zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 (výrobky kategórie F1 sa vyznačujú zanedbateľnou hladinou hluku, výrobky kategórie F4 môžu používať iba odborne spôsobilé osoby), navrhuje sa obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv Nového roka. Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa súčasne zavádza možnosť obce povoliť výnimku a umožniť použiť zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 i v období cez rok na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby obsahujúcej potrebné náležitosti. Pri rozhodovaní
o takejto žiadosti by obce mali prihliadnuť k čo najlepšiemu zabezpečeniu záujmov jej obyvateľov.
Okrem obmedzenia použitia dotknutých výrobkov zábavnej pyrotechniky sa zároveň upravuje jej predaj, ktorý je rovnako možný iba vo vymedzenom časovom období. Odsúhlasenie žiadosti obcou pritom oprávňuje k nákupu zábavnej pyrotechniky v rozsahu schválenej žiadosti. Takáto úprava vychádza z modelu, ktorý v súčasnosti aplikujú viaceré štáty EÚ, napr. Spolková republika Nemecko, Chorvátsko alebo Dánsko.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie. Predpokladá sa obmedzený čiastočne negatívny vplyv na tie podnikateľské subjekty, ktorí predajcami zábavnej pyrotechniky vybraných kategórií. Na druhej strane sa predpokladajú pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie (najmä zvieratá). Návrh nebude mať vplyv na zamestnanosť a ani informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I, 1. bodu
Navrhuje obmedziť možnosť predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len vo vymedzenom časovom období. Výnimku predstavuje aplikácia ustanovení § 53 ods. 5 tretej vety.
K čl. I, 2. bodu
Obce i naďalej môžu prijatím všeobecne záväzného nariadenia obmedziť alebo zakázať používanie uvedených druhov pyrotechnických výrobkov na území obce alebo v jej obce. V prípade výrobkov zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 pritom musia rešpektovať zákonné obmedzenie ich používania upravené v § 53 ods. 3; toto obmedzenie je možné všeobecne záväzných nariadením rozšíriť.
K čl. I, 3. bod
Navrhuje obmedziť možnosť používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len vo vymedzenom časovom období. Odsek 4 upravuje možnú výnimku z tohto obmedzenia, ktorú obce môžu udeliť na základe žiadosti obsahujúcej náležitosti podľa navrhovaného § 53 ods. 4 písm. a) a b). Obce by pri posudzovaní žiadosti mali zohľadniť predovšetkým mieru zásahu do práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb.
K čl. I, 4. bod
V prípade žiadosti podľa ustanovenia § 53 ods. 4 a 5 sa všeobecný predpis o správnom konaní neuplatní.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal a Tibor Bastrnák
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Peter Antal a Tibor Bastrnák
 Materiál nelegislatívnej povahy
x Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Regulácia predaja a používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3.
3. Ciele a výsledný stav
Zjednotenie pravidiel pre možnosť použitia a predaja zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3.
4. Dotknuté subjekty
Fyzické a právnické osoby, obce, predajcovia zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
 Žiadne
x Negatívne
- z toho vplyvy na MSP
x Áno
 Nie
x Čiastočne
Sociálne vplyvy
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
peter.antal@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.