N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 52 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 je možné len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Ustanovenie § 53 ods. 5 tretej vety tým nie je dotknuté.“.
2.V § 53 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „nad rámec obmedzenia podľa odseku 3“.
3.§ 53 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 je možné len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka je možné iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu a kontaktné údaje žiadateľa a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a kontaktné údaje tejto osoby,
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladanej dĺžky trvania používania.
(5)Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce s použitím pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje:
a) žiadateľa k použitiu pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti aj v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
b) k predaju pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti aj v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka“.
4.V § 86 sa za slová „§ 42 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 53 ods. 4 a 5,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.