SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV
Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony informovaná prostredníctvom zverejnenia predbežnej informácie a následného zverejnenia návrhu zákona vo verejnosti prístupnom informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex. Verejnosť mala možnosť zasielať návrhy a podnety k návrhu zákona a podávať pripomienky aj v pripomienkovom konaní.