1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení
(Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017,
ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 317, 1.12.2017))
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 25
P:1
Prijatie na špecializovanú lekársku odbornú prípravu je podmienené ukončením a nostrifikáciou základnej lekárskej odbornej prípravy uvedenej v článku 24 ods. 2, v kurze, počas ktorého účastník odbornej prípravy získal príslušné znalosti základnej medicíny.
N
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Č: 39 b
O:1
P:a
(1) Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore určenom ministerstvom zdravotníctva financovaného podľa § 39a ods. 1 písm. e) (ďalej len „rezidentské štúdium“) možno iba na základe žiadosti podľa ods. 6, ak
a)získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania,
Y
2
príloha V
bod 5.1.2.
Príloha V k smernici 2005/36/ES sa mení takto:
1.
Body 5.1.1 až 5.1.4 sa nahrádzajú takto:
„5.1.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách špecializovaných lekárov“
N
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
príloha č. 3 časť A tabuľka č. 1
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:
„Tabuľka č. 1
Ú
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu V bod 5.1.2. smernice.
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu č. 3 časť A tabuľku č. 1 zákona.
Text smernice je možné nájsť pod publikačným zdrojom:
http://eur-
lex.europa.eu/legal
-
content/SK/ALL/?
uri=CELEX:32017
D2113
príloha V
bod 5.1.3.
Príloha V k smernici 2005/36/ES sa mení takto:
1.
Body 5.1.1 až 5.1.4 sa nahrádzajú takto:
„5.1.3.Názvy špecializačných odborov v medicíne“
N
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
príloha č. 3 časť A tabuľka č. 2
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:
„Tabuľka č. 2
Ú
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu V bod 5.1.3. smernice.
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu č. 3 časť A tabuľku č. 2 zákona.
Text smernice je
3
Č: príloha V bod 5.3.3.
Príloha V k smernici 2005/36/ES sa mení takto:
1.Body 5.1.1 5.1.4 sa nahrádzajú takto:
5.3.3. Doklady o formálnej kvalifikácii špecializovaných zubných lekárov
Chirurgia ústnej dutiny
N
Návrh zákona č.../2017 Z. z.
príloha č. 3 časť B tabuľka č. 2
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2
Ú
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu V bod 5.3.3. smernice.
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu č. 3 časť B tabuľku č. 2 zákona.
Text smernice je možné nájsť pod publikačným zdrojom:
http://eur-
lex.europa.eu/legal
-
content/SK/ALL/?
uri=CELEX:32017
D2113
Č: príloha V bod 5.3.3.
Príloha V k smernici 2005/36/ES sa mení takto:
1.Body 5.1.1 5.1.4 sa nahrádzajú takto:
5.3.3. Doklady o
N
Návrh zákona č.../2017 Z. z.
príloha č. 3 časť B tabuľka č. 1
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
Ú
Z technických dôvodov nie je možné vložiť prílohu V bod 5.3.3. smernice.
Z technických
4
formálnej kvalifikácii špecializovaných zubných lekárov
Ortodoncia
dôvodov nie je možné vložiť prílohu č. 3 časť B tabuľku č. 1 zákona.
Text smernice je možné nájsť pod publikačným zdrojom:
http://eur-
lex.europa.eu/legal
-
content/SK/ALL/?
uri=CELEX:32017
D2113