1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
z toho:
- vplyv na ŠR MZ SR/07B0104
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
Rozpočtové prostriedky
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
v tom:
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh predpokladá zvýšenie príjmov verejnej správy, ktoré budú plynúť do rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Pri predkladaní návrhu zákona, ale nie je možné vyčísliť pozitívny dopad, nakoľko nie je možné identifikovať počet rezidentov, ktorí nenaplnia ustanovenia predmetného zákona a z toho vyplývajúcich uložených pokút.
Výdavky v celkovom objeme 7 250 000 budú vykryté zo schváleného limitu výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na jednotlivé roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh novely zákona rieši poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov na rezidentské štúdium.
Ustanovujú sa položky poskytnutia účelovo viazaných finančných prostriedkov na rezidentské štúdium z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na vybrané špecializačné odbory v samosprávnych krajoch v ktorých je nedostatok týchto špecialistov.
Finančné prostriedky na rezidentské štúdium bude poskytovať Ministerstvo zdravotníctva SR do 31. decembra 2020 vzdelávacím ustanovizniam ktoré uskutočňujú rezidentské štúdium. Od 1. januára 2021 budú finančné prostriedky poskytované zamestnávateľovi rezidenta.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Odhadov základov daní a/alebo poplatkov sa táto zmena netýka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v sume 7 250 000 € sú zahrnuté:
náhrada mzdy rezidenta vo výške 1,25 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
3
roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje vrátane odvodov zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy. Pre rok 2018 výška násobku priemernej mesačnej mzdy lekára je stanovená na 1 140 pri predpokladanom počte 400 rezidentov je spolu 5 472 000,00 €,
odmena pre školiteľov v rámci rezidentského štúdia za rok je 1 366 960,00 €;
náklady na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium vo výške 443,6 podľa osobitného predpisu určeného pre špecializačné štúdium. Na 400 rezidentov to činí 177 440,00 €;
náklady na administráciu súvisiacu s rezidentským štúdiom ročne vo výške 153 600 €;
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky rezidenta predstavujú 200 x 400, t.j. celková výška 80 000,00 €.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (641001)2
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
7 250 000
7 250 000
7 250 000
7 250 000
6
Tabuľka č. 5
Ministerstvo zdravotníctva SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
7
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov: