1
Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
952
Vládny návrh
Zákon
z................ 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/ 2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. a zákona č. 4/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „asistent výživy“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona okrem § 102e ods. 1 nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“ v príslušnom tvare.
2.V § 27 ods. 2 sa slová „a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade
2
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d) štvrtý bod zákona č. 422/2015 Z. z.“.
4.V § 39a ods. 1 písmeno e) znie:
„e) účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva,“.
5.V § 39a sa vypúšťajú odseky 4 až 12.
6.Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý znie:
㤠39b
(1) Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore určenom ministerstvom zdravotníctva, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované podľa § 39a ods. 1 písm. e) (ďalej len „rezidentské štúdium“) možno na základe žiadosti podľa odseku 6, ak zdravotnícky pracovník
a)získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
b)nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4 a
c)splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e).
(2) Ak v § 102af ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva zamestnávateľovi zdravotníckeho pracovníka zaradeného do rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,25 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy. Účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium môže ministerstvo zdravotníctva poskytnúť zamestnávateľovi aj na osobné ochranné pracovné prostriedky pre rezidenta.
(3) Ministerstvo zdravotníctva môže účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytnúť aj vzdelávacej ustanovizni na
a)odmenu zdravotníckemu pracovníkovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností, pod dohľadom ktorého rezident uskutočňuje praktickú časť rezidentského štúdia (ďalej len „školiteľ“) a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú odmenu,
b)náklady na administráciu súvisiacu s rezidentským štúdiom a
c)náklady na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium podľa § 39a ods. 3.
(4) Výška finančných prostriedkov podľa odseku 2 druhej vety sa dohodne v zmluve medzi ministerstvom zdravotníctva a zamestnávateľom rezidenta a podľa odseku 3 písm. a) a b) v zmluve medzi ministerstvom zdravotníctva a vzdelávacou ustanovizňou.
3
(5) Použitie finančných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.31c) Povinné zúčtovanie predkladá zamestnávateľ rezidenta a vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva.
(6) Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni a obsahuje najmä
a)úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka,
b)čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore,
c)čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4,
d)doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú za účelom rezidentského štúdia,
e)názov špecializačného odboru,
f)označenie samosprávneho kraja podľa odseku 8.
(7) Vzdelávacia ustanovizeň oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti podľa odseku 6, či zdravotnícky pracovník splnil podmienky na zaradenie do rezidentského štúdia podľa odseku 1 a či bude zaradený do rezidentského štúdia.
(8) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle špecializačné odbory rezidentského štúdia a označenie samosprávneho kraja, v ktorom po ukončení rezidentského štúdia bude rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b).
(9) Rezident je okrem plnenia povinností vyplývajúcich z akreditovaného špecializačného študijného programu povinný aj
a)písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v príslušnom špecializačnom odbore a
b)úspešne ukončiť rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.
(10) Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne je povinný sa prihlásiť na opravnú špecializačnú skúšku.
(11) Zamestnávateľ rezidenta je povinný
a)poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy,31d) na absolvovanie teoretickej časti a praktickej časti rezidentského štúdia podľa akreditovaného špecializačného študijného programu,
b)vykonať povinné zúčtovanie finančných prostriedkov vynaložených na rezidentské štúdium podľa odseku 5.
(12) Rezidentské štúdium je možné prerušiť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo skončenia pracovného pomeru v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré rezident nemohol ovplyvniť svojím konaním; na obdobie prerušenia rezidentského štúdia ministerstvo zdravotníctva pozastaví poskytovanie finančných prostriedkov.
4
(13) Ak zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium je povinný
a)do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky požiadať o vydanie povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium a do 12 mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. b) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) alebo do troch mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f) na ustanovený týždenný pracovný čas v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium,
b)poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa odseku 6 písm. f),
c)oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b), dohodnutý pracovný čas31h) poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov.
(14) Do lehoty podľa odseku 13 písm. a) a doby podľa odseku 13 písm. b) sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky alebo obdobie, v ktorom zdravotnícky pracovník nemohol poskytovať zdravotnú starostlivosť z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(15) Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:
a)školiteľ poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne a najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria,
b) uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 1200 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých, alebo uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 900 poistencami, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,
c)školiteľ vykonáva zdravotné výkony v rozsahu praktickej časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria.
(16) Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie a uskutočňuje v rezidentskom štúdiu praktickú výučbu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, musí spĺňať tieto podmienky:
5
a)školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a najmenej dva roky odbornej praxe v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a v ktorom poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
b) uzatvorenú zmluvu o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a
c)školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
(17) Ak poskytovateľ spĺňa podmienky podľa odseku 15 alebo odseku 16 a požiadal vzdelávaciu ustanovizeň o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia, vzdelávacia ustanovizeň uzatvorí s poskytovateľom dohodu o uskutočňovaní praktickej časti rezidentského štúdia.
(18) Prílohou žiadosti o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia podľa odseku 17 sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 15 alebo odseku 16.“.
(19) Ak rezident úspešne neukončil rezidentské štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.
(20) Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5000 eur za každý rok rezidentského štúdia.
(21) Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. b), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5000 eur za každý rok, v ktorom neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písmeno b).
(22) Povinnosť úhrady podľa odsekov 19 až 21 nevzniká, ak
a) ministerstvo zdravotníctva pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium,
b) rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. b),
c) rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31d a 31e znejú:
31d) § 140 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) Zákonníka práce.
31e) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 40 ods. 13 písm. i) sa slová „akreditovaného programu“ nahrádzajú slovami „ďalšieho vzdelávania“.
6
8.V § 40 sa odsek 13 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych zariadení33aa),
n) uskutočniť špecializačnú skúšku v rámci rezidentského štúdia najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia písomnej prihlášky zdravotníckeho pracovníka na vykonanie špecializačnej skúšky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.“.
9.V § 40 odsek 21 znie:
„(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného programu, názov zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program a dátum zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.“.
10.V § 70 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení pri registrácii a doklad o odbornej praxi,“.
11.V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ax), ktoré znie:
„ax) pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať osobitný predpis,55jax), ak ide o poskytovateľa špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jax) znie:
„55jax) Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. L 137/1, 24.5.2017) v platnom znení.“.“.
12.V § 81 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ax)“.
13.§ 81 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov zabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu podľa osobitného predpisu55jax) u poskytovateľov v špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti. Opatrenia v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu ministerstvo zdravotníctva a Slovenská komora zubných lekárov zverejnia na svojich webových sídlach.“.
14.V § 82 ods. 5 písm. c) sa slová „39a ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 39b ods. 13 písm. c)“.
15.V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) do 5 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ktorá neodstráni nedostatky podľa § 92a ods. 4.“.
7
16.V § 82 ods. 10 sa za slová „zu) až zw)“ vkladajú slová „a ax)“.
17.§ 83 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva za porušenie povinností podľa § 92a ods. 4 sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.“.
18.V § 92a sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) údaj o zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 39b ods. 1.“.
19.V § 92a odsek 4 znie:
„(4) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii podľa § 40, poskytuje elektronicky údaje do centrálneho registra. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla ministerstvu do centrálneho registra, nesprávne alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve vzdelávaciu ustanovizeň, aby tieto nedostatky odstránila v lehote určenej ministerstvom.“.
20.V § 102ab sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.
21. Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)Asistent výživy podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2018, sa považuje za nutričného terapeuta podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2018.
(2)Asistent výživy registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2018 sa považuje za nutričného terapeuta registrovaného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2018.
(3)Licencie na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom povolaní asistent výživy vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2018 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2018.
(4)Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2019 register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike.
(5)Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka začaté podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ktoré nebolo do 31. júla 2018 ukončené špecializačnou skúškou, sa dokončí podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore najneskôr do 31. decembra 2023.
8
(6)Účelovo viazané finančné prostriedky na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva poskytuje ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra 2020 prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne.
(7)Zdravotnícky pracovník, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 31. júla 2018, dokončí špecializačné štúdium podľa predpisov účinných do 31. júla 2018.
(8)Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 39a ods. 1 písm. e) do 30. apríla 2017 sa ustanovenie § 39a ods. 4 v znení účinnom do 31. júla 2018 neuplatňuje.“.
22. V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:
„Tabuľka č. 1
P.č.
Krajina
Názov dokladu
Udeľujúci orgán
1
Belgicko / Belgique /België / Belgie
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2
Bulharsko / България
Свидетелство за призната специалност
Университет
3
Cyprus / Κύπρος
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας
Ιατρικό Συμβούλιο
4
Česko / Česká republika
Diplom o specializaci
Ministerstvo zdravotnictví
5
Dánsko / Danmark
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
6
Estónsko / Eesti
Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal
Tartu Ülikool
7
Fínsko / Suomi / Finland
Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen
Yliopisto
8
Francúzsko / France
1.Certificat d'études spéciales de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2.Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1.Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
9
Grécko / Ελλάδα
Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας
1. Περιφέρεια
2. Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση
3. Νoμαρχία
10
Holandsko / Nederland
Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister
-Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
9
Diploma geneeskundig specialist
-Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
-Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11
Chorvátsko / Hrvatska
Diploma o specijalističkom usavršavanju
Ministarstvo nadležno za zdravstvo
12
Írsko / Ireland
Certificate of Specialist doctor
Competent authority
13
Litva / Lietuva
1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)
Universitetas
14
Lotyšsko / Latvija
„Sertifikāts“ – kompetentu iestāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
15
Luxembursko / Luxembourg
Certificat de médecin spécialiste
Ministre de la Santé publique
16
Maďarsko / Magyarország
Szakorvosi bizonyítvány
Nemzeti Vizsgabizottság
17
Malta / Malta
Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18
Nemecko / Deutschland
Fachärztliche Anerkennung
Landesärztekammer
19
Poľsko / Polska
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
Centrum Egzaminów Medycznych
20
Portugalsko / Portugal
Titulo de especialista
Ordem dos Médicos
21
Rakúsko / Österreich
Facharztdiplom
Österreichische Ärztekammer
22
Rumunsko / România
Certificat de medic specialist
Ministerul Sănătăţii
23
Slovinsko / Slovenija
Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24
Španielsko / España
Título de Especialista
Ministerio de Educación y Cultura
25
Švédsko / Sverige
Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat avSocialstyrelsen
Socialstyrelsen
26
Taliansko / Italia
Diploma di medico specialista
Università
27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Certificate of Completion of training
Postgraduate Medical Education and Training Board
General Medical Council
28
Island / Ísland
Sérfræðileyfi
Landlæknir
29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke
príslušný orgán
30
Nórsko / Norge
Spesialistgodkjenning
Den norske lægeforening
31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
-Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista
-Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
- Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri
Tabuľka č. 2
10
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Anesthésie-réanimation / Anesthesie–reanimatie
1. 02
Bulharsko / България
Анестезиология и интензивно лечение
1. 03
Cyprus / Κύπρος
Αναισθησιολογία
1. 04
Česko / Česká republika
Anesteziologie a intenzivní medicína
1. 05
Dánsko / Danmark
Anæstesiologi
1. 06
Estónsko / Eesti
Anestesioloogia
1. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08
Francúzsko / France
Anesthésie-réanimation
1. 09
Grécko / Ελλάδα
Αvαισθησιoλoγία
1. 10
Holandsko / Nederland
Anesthesiologie
1.11
Chorvátsko / Hrvatska
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1. 12
Írsko / Ireland
Anaesthesia
1. 13
Litva / Lietuva
Anesteziologija reanimatologija
1. 14
Lotyšsko / Latvija
Anestezioloģija un reanimatoloģija
1. 15
Luxembursko / Luxembourg
Anesthésie-réanimation
1. 16
Maďarsko / Magyarország
Aneszteziológia és intenzív terápia
1. 17
Malta / Malta
Anesteżija u Kura Intensiva
1. 18
Nemecko / Deutschland
Anästhesiologie
1. 19
Poľsko / Polska
Anestezjologia i intensywna terapia
1. 20
Portugalsko / Portugal
Anestesiologia
1. 21
Rakúsko / Österreich
Anästhesiologie und Intensivmedizin
1. 22
Rumunsko / România
Anestezie şi terapie intensivă
1. 23
Slovinsko / Slovenija
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 24
Španielsko / España
Anestesiología y Reanimación
1. 25
Švédsko / Sverige
Anestesi och intensivvård
1. 26
Taliansko / Italia
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (od februára 2015)
1. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Anaesthetics
1. 28
Island / Ísland
Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Anästhesiologie
1. 30
Nórsko / Norge
Anestesiologi
1. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Anästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
3 roky
anestéziológia a intenzívna medicína
2. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Chirurgie/Heelkunde
5 rokov
chirurgia
11
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
2. 02
Bulharsko / България
Хирургия
2. 03
Cyprus / Κύπρος
Γενική Χειρουργική
2. 04
Česko / Česká republika
Chirurgie
2. 05
Dánsko / Danmark
Kirurgi
2. 06
Estónsko / Eesti
Üldkirurgia
2. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08
Francúzsko / France
Chirurgie générale
2. 09
Grécko / Ελλάδα
Χειρoυργική
2. 10
Holandsko / Nederland
Heelkunde
2.11
Chorvátsko / Hrvatska
Opća kirurgija
2. 12
Írsko / Ireland
General surgery
2. 13
Litva / Lietuva
Chirurgija
2. 14
Lotyšsko / Latvija
Ķirurģija
2. 15
Luxembursko / Luxembourg
Chirurgie générale
2. 16
Maďarsko / Magyarország
Sebészet
2. 17
Malta / Malta
Kirurġija Ġenerali
2. 18
Nemecko / Deutschland
(Allgemeine) Chirurgie
2. 19
Poľsko / Polska
Chirurgia ogólna
2. 20
Portugalsko / Portugal
Cirurgia geral
2. 21
Rakúsko / Österreich
- Chirurgie
- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (od júna 2015)
2. 22
Rumunsko / România
Chirurgie generală
2. 23
Slovinsko / Slovenija
Splošna kirurgija
2. 24
Španielsko / España
Cirugía general y del aparato digestivo
2. 25
Švédsko / Sverige
Kirurgi
2. 26
Taliansko / Italia
Chirurgia generale
2. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
General surgery
2. 28
Island / Ísland
Skurðlækningar
2. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Chirurgie
2. 30
Nórsko / Norge
Generell kirurgi
2. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Neurochirurgie
3. 02
Bulharsko / България
Неврохирургия
3. 03
Cyprus / Κύπρος
Νευροχειρουργική
3. 04
Česko / Česká republika
Neurochirurgie
3. 05
Dánsko / Danmark
Neurokirurgi
3. 06
Estónsko / Eesti
Neurokirurgia
5 rokov
neurochirurgia
12
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
3. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Neurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08
Francúzsko / France
Neurochirurgie
3. 09
Grécko / Ελλάδα
Νευρoχειρoυργική
3. 10
Holandsko / Nederland
Neurochirurgie
3.11
Chorvátsko / Hrvatska
Neurokirurgija
3. 12
Írsko / Ireland
Neurosurgery
3. 13
Litva / Lietuva
Neurochirurgija
3. 14
Lotyšsko / Latvija
Neiroķirurģija
3. 15
Luxembursko / Luxembourg
Neurochirurgie
3. 16
Maďarsko / Magyarország
Idegsebészet
3. 17
Malta / Malta
Newrokirurġija
3. 18
Nemecko / Deutschland
Neurochirurgie
3. 19
Poľsko / Polska
Neurochirurgia
3. 20
Portugalsko / Portugal
Neurocirurgia
3. 21
Rakúsko / Österreich
Neurochirurgie
3. 22
Rumunsko / România
Neurochirurgie
3. 23
Slovinsko / Slovenija
Nevrokirurgija
3. 24
Španielsko / España
Neurocirugía
3. 25
Švédsko / Sverige
Neurokirurgi
3. 26
Taliansko / Italia
Neurochirurgia
3. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Neurosurgery
3. 28
Island / Ísland
Taugaskurðlækningar
3. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Neurochirurgie
3. 30
Nórsko / Norge
Nevrokirurgi
3. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01
Belgicko / Belgique/België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie -
verloskunde
4. 02
Bulharsko / България
Акушерство и гинекология
4. 03
Cyprus / Κύπρος
Μαιευτική — Γυναικολογία
4. 04
Česko / Česká republika
Gynekologie a porodnictví
4. 05
Dánsko / Danmark
Gynækologi og obstetrik
4. 06
Estónsko / Eesti
Sünnitusabi ja günekoloogia
4. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08
Francúzsko / France
Gynécologie — obstétrique
4. 09
Grécko / Ελλάδα
Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10
Holandsko / Nederland
Obstetrie en Gynaecologie
4.11
Chorvátsko / Hrvatska
Ginekologija i opstetricija
4 roky
gynekológia a pôrodníctvo
13
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
4. 12
Írsko / Ireland
Obstetrics and gynaecology
4. 13
Litva / Lietuva
Akušerija ginekologija
4. 14
Lotyšsko / Latvija
Ginekoloģija un dzemdniecība
4. 15
Luxembursko / Luxembourg
Gynécologie — obstétrique
4. 16
Maďarsko / Magyarország
Szülészet-nőgyógyászat
4. 17
Malta / Malta
Ostetriċja u Ġinekoloġija
4. 18
Nemecko / Deutschland
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 19
Poľsko / Polska
Położnictwo i ginekologia
4. 20
Portugalsko / Portugal
Ginecologia e obstetricia
4. 21
Rakúsko / Österreich
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 22
Rumunsko / România
Obstetrică-ginecologie
4. 23
Slovinsko / Slovenija
Ginekologija in porodništvo
4. 24
Španielsko / España
Obstetricia y ginecología
4. 25
Švédsko / Sverige
Obstetrik och gynekologi
4. 26
Taliansko / Italia
Ginecologia e ostetricia
4. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Obstetrics and gynaecology
4. 28
Island / Ísland
Fæðingar- og kvenlækningar
4. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Gynäkologie und Geburtshilfe
4. 30
Nórsko / Norge
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01
Belgicko / Belgique/België / Belgien
Médecine interne / Inwendige geneeskunde
5. 02
Bulharsko / България
Вътрешни болести
5. 03
Cyprus / Κύπρος
Παθoλoγία
5. 04
Česko / Česká republika
Vnitřní lékařství
5. 05
Dánsko / Danmark
-
5. 06
Estónsko / Eesti
Sisehaigused
5. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Sisätaudit/Inre medicin
5. 08
Francúzsko / France
Médecine interne
5. 09
Grécko / Ελλάδα
Παθoλoγία
5. 10
Holandsko / Nederland
Interne geneeskunde
5.11
Chorvátsko / Hrvatska
Opća interna medicina
5. 12
Írsko / Ireland
General (Internal) Medicine
5. 13
Litva / Lietuva
Vidaus ligos
5. 14
Lotyšsko / Latvija
Internā medicīna
5. 15
Luxembursko / Luxembourg
Médecine interne
5. 16
Maďarsko / Magyarország
Belgyógyászat
vnútorné lekárstvo
5. 17
Malta / Malta
Mediċina Interna
5. 18
Nemecko / Deutschland
Innere Medizin
5 rokov
14
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
5. 19
Poľsko / Polska
Choroby wewnętrzne
5. 20
Portugalsko / Portugal
Medicina interna
5. 21
Rakúsko / Österreich
Innere Medizin
5. 22
Rumunsko / România
Medicină internă
5. 23
Slovinsko / Slovenija
Interna medicina
5. 24
Španielsko / España
Medicina interna
5. 25
Švédsko / Sverige
Internmedicine
5. 26
Taliansko / Italia
Medicina interna
5. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
General (internal) medicine
5. 28
Island / Ísland
Lyflækningar
5. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Innere Medizin
5. 30
Nórsko / Norge
Indremedisin
5. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Allgemeine Innere Medizin
Médecine interne générale
Medicina interna generale
6. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie
6. 02
Bulharsko / България
Очни болести
6. 03
Cyprus / Κύπρος
Οφθαλµολογία
6. 04
Česko / Česká republika
Oftalmologie
6. 05
Dánsko / Danmark
Oftalmologi
6. 06
Estónsko / Eesti
Oftalmoloogia
6. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Silmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08
Francúzsko / France
Ophtalmologie
6. 09
Grécko / Ελλάδα
Οφθαλµoλoγία
6. 10
Holandsko / Nederland
Oogheelkunde
6.11
Chorvátsko / Hrvatska
Oftalmologija i optometrija
6. 12
Írsko / Ireland
Ophthalmic surgery
Ophthalmology (od roku 1991/1992)
6. 13
Litva / Lietuva
Oftalmologija
6. 14
Lotyšsko / Latvija
Oftalmoloģija
3 roky
oftalmológia
6. 15
Luxembursko / Luxembourg
Ophtalmologie
6. 16
Maďarsko / Magyarország
Szemészet
6. 17
Malta / Malta
Oftalmoloġija
6. 18
Nemecko / Deutschland
Augenheilkunde
6. 19
Poľsko / Polska
Okulistyka
6. 20
Portugalsko / Portugal
Oftalmologia
6. 21
Rakúsko / Österreich
Augenheilkunde und Optometrie
6. 22
Rumunsko / România
Oftalmologie
6. 23
Slovinsko / Slovenija
Oftalmologija
6. 24
Španielsko / España
Oftalmología
6. 25
Švédsko / Sverige
Ögonsjukdomar (oftalmologi)
6. 26
Taliansko / Italia
Oftalmologia
15
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
6. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Ophthalmology
6. 28
Island / Ísland
Augnlækningar
6. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Augenheilkunde
6. 30
Nórsko / Norge
Øyesykdommer
6. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Ophthalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
7. 02
Bulharsko / България
Ушно-носно-гърлени болести
7. 03
Cyprus / Κύπρος
Ωτορινολαρυγγολογία
7. 04
Česko / Česká republika
Otorinolaryngologie
7. 05
Dánsko / Danmark
Oto-rhino-laryngologi
7. 06
Estónsko / Eesti
Otorinolarüngoloogia
7. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Korva-, nenä-ja kurkkutaudit/ Öron-, näs-och halssjukdomar
7. 08
Francúzsko / France
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
7. 09
Grécko / Ελλάδα
Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10
Holandsko / Nederland
Keel-, neus- en oorheelkunde
7.11
Chorvátsko / Hrvatska
Otorinolaringologija
7. 12
Írsko / Ireland
Otolaryngology
7. 13
Litva / Lietuva
Otorinolaringologija
7. 14
Lotyšsko / Latvija
Otolaringoloģija
7. 15
Luxembursko / Luxembourg
Oto-rhino-laryngologie
7. 16
Maďarsko / Magyarország
Fül-orr-gégegyógyászat
7. 17
Malta / Malta
Otorinolaringoloġija
7. 18
Nemecko / Deutschland
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 19
Poľsko / Polska
Otorynolaryngologia
7. 20
Portugalsko / Portugal
Otorrinolaringologia
7. 21
Rakúsko / Österreich
- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (od júna 2015)
7. 22
Rumunsko / România
Otorinolaringologie
7. 23
Slovinsko / Slovenija
Otorinolaringológija
7. 24
Španielsko / España
Otorrinolaringología
7. 25
Švédsko / Sverige
Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 26
Taliansko / Italia
Otorinolaringoiatria
7. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Otolaryngology
7. 28
Island / Ísland
Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 30
Nórsko / Norge
Øre-nese-halssykdommer
3 roky
otorinolaryngológia
16
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
7. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Pédiatrie/Pediatrie
8. 02
Bulharsko / България
Педиатрия
8. 03
Cyprus / Κύπρος
Παιδιατρική
8. 04
Česko / Česká republika
Dětské lékařství
8. 05
Dánsko / Danmark
Pædiatri
8. 06
Estónsko / Eesti
Pediaatria
8. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Lastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08
Francúzsko / France
Pédiatrie
8. 09
Grécko / Ελλάδα
Παιδιατρική
8. 10
Holandsko / Nederland
Kindergeneeskunde
8.11
Chorvátsko / Hrvatska
Pedijatrija
8. 12
Írsko / Ireland
Paediatrics
8. 13
Litva / Lietuva
Vaikų ligos
8. 14
Lotyšsko / Latvija
Pediatrija
8. 15
Luxembursko / Luxembourg
Pédiatrie
8. 16
Maďarsko / Magyarország
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 17
Malta / Malta
Pedjatrija
8. 18
Nemecko / Deutschland
Kinder- und Jugendmedizin
8. 19
Poľsko / Polska
Pediatria
8. 20
Portugalsko / Portugal
Pediatria
8. 21
Rakúsko / Österreich
Kinder — und Jugendheilkunde
8. 22
Rumunsko / România
Pediatrie
8. 23
Slovinsko / Slovenija
Pediatrija
8. 24
Španielsko / España
Pediatría y sus áreas específicas
8. 25
Švédsko / Sverige
Barn- och ungdomsmedicin
8. 26
Taliansko / Italia
Pediatria
8. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Paediatrics
8. 28
Island / Ísland
Barnalækningar
8. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Kinderheilkunde
8. 30
Nórsko / Norge
Barnesykdommer
8. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
4 roky
pediatria
9. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Pneumologie
9. 02
Bulharsko / България
Пневмология и фтизиатрия
9. 03
Cyprus / Κύπρος
Πνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04
Česko / Česká republika
Pneumologie a ftizeologie
4 roky
pneumológia a ftizeológia
17
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
9. 05
Dánsko / Danmark
Intern medicin: lungesygdomme
9. 06
Estónsko / Eesti
Pulmonoloogia
9. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08
Francúzsko / France
Pneumologie
9. 09
Grécko / Ελλάδα
Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10
Holandsko / Nederland
Longziekten en tuberculose
9.11
Chorvátsko / Hrvatska
Pulmologija
9. 12
Írsko / Ireland
Respiratory medicine
9. 13
Litva / Lietuva
Pulmonologija
9. 14
Lotyšsko / Latvija
Ftiziopneimonoloģija
9. 15
Luxembursko / Luxembourg
Pneumologie
9. 16
Maďarsko / Magyarország
Tüdőgyógyászat
9. 17
Malta / Malta
Mediċina Respiratorja
9. 18
Nemecko / Deutschland
- Pneumologie
- Innere Medizin und Pneumologie (od júla 2011)
9. 19
Poľsko / Polska
Choroby płuc
9. 20
Portugalsko / Portugal
Pneumologia
9. 21
Rakúsko / Österreich
- Lungenkrankheiten
- Innere Medizin und Pneumologie (od júna 2015)
9. 22
Rumunsko / România
Pneumologie
9. 23
Slovinsko / Slovenija
Pnevmologija
9. 24
Španielsko / España
Neumología
9. 25
Švédsko / Sverige
Lungsjukdomar (pneumologi)
9. 26
Taliansko / Italia
Malattie dell'apparato respiratorio
9. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Respiratory medicine
9. 28
Island / Ísland
Lungnalækningar
9. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Pneumologie
9. 30
Nórsko / Norge
Lungesykdommer
9. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01
Belgicko / Belgique /België / Belgien
Urologie
10. 02
Bulharsko / България
Урология
10. 03
Cyprus / Κύπρος
Ουρολογία
10. 04
Česko / Česká republika
Urologie
10. 05
Dánsko / Danmark
Urologi
10. 06
Estónsko / Eesti
Uroloogia
10. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Urologia/Urologi
10. 08
Francúzsko / France
Chirurgie urologique
5 rokov
urológia
18
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
10. 09
Grécko / Ελλάδα
Ουρoλoγία
10. 10
Holandsko / Nederland
Urologie
10.11
Chorvátsko / Hrvatska
Urologija
10. 12
Írsko / Ireland
Urology
10. 13
Litva / Lietuva
Urologija
10. 14
Lotyšsko / Latvija
Uroloģija
10. 15
Luxembursko / Luxembourg
Urologie
10. 16
Maďarsko / Magyarország
Urológia
10. 17
Malta / Malta
Uroloġija
10. 18
Nemecko / Deutschland
Urologie
10. 19
Poľsko / Polska
Urologia
10. 20
Portugalsko / Portugal
Urologia
10. 21
Rakúsko / Österreich
Urologie
10. 22
Rumunsko / România
Urologie
10. 23
Slovinsko / Slovenija
Urologija
10. 24
Španielsko / España
Urología
10. 25
Švédsko / Sverige
Urologi
10. 26
Taliansko / Italia
Urologia
10. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Urology
10. 28
Island / Ísland
Þvagfæraskurðlækningar
10. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Urologie
10. 30
Nórsko / Norge
Urologi
10. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Urologie
Urologie
Urologia
11. 01
Belgicko / Belgique/België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
11. 02
Bulharsko / България
Ортопедия и травматология
11. 03
Cyprus / Κύπρος
Ορθοπεδική
11. 04
Česko / Česká republika
Ortopedie
11. 05
Dánsko / Danmark
Ortopædisk kirurgi
11. 06
Estónsko / Eesti
Ortopeedia
11. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08
Francúzsko / France
Chirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09
Grécko / Ελλάδα
Ορθoπεδική
11. 10
Holandsko / Nederland
Orthopedie
11.11
Chorvátsko / Hrvatska
Ortopedija i traumatologija
11. 12
Írsko / Ireland
Trauma and orthopaedic surgery
11. 13
Litva / Lietuva
Ortopedija traumatologija
11. 14
Lotyšsko / Latvija
Traumatoloģija un ortopēdija
5 rokov
ortopédia
19
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte
Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
11. 15
Luxembursko / Luxembourg
Orthopédie
11. 16
Maďarsko / Magyarország
Ortopédia és traumatológia
11. 17
Malta / Malta
Kirurġija Ortopedika
11. 18
Nemecko / Deutschland
- Orthopädie (und Unfallchirurgie)
- Orthopädie und Unfallchirurgie (od mája 2006)
11. 19
Poľsko / Polska
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 20
Portugalsko / Portugal
Ortopedia
11. 21
Rakúsko / Österreich
- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
- Orthopädie und Traumatologie (od júna 2015)
11. 22
Rumunsko / România
Ortopedie şi traumatologie
11. 23
Slovinsko / Slovenija
- Ortopedska kirurgija; Travmatologija
11. 24
Španielsko / España
Cirugía ortopédica y traumatología
11. 25
Švédsko / Sverige
Ortopedi
11. 26
Taliansko / Italia
Ortopedia e traumatologia
11. 27
Spojené kráľovstvo / United Kingdom
Trauma and orthopaedic surgery
11. 28
Island / Ísland
Bæklunarskurðlækningar
11. 29
Lichtenštajnsko / Liechtenstein
Orthopädische Chirurgie
11. 30
Nórsko / Norge
Ortopedisk kirurgi
11. 31
Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01
Belgicko / Belgique/België / Belgien
Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie
12. 02
Bulharsko / България
Обща и клинична патология
12. 03
Cyprus / Κύπρος
Παθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04
Česko / Česká republika
Patologie
12. 05
Dánsko / Danmark
Patologisk anatomi og cytology
12. 06
Estónsko / Eesti
Patoloogia
12. 07
Fínsko / Suomi / Finland
Patologia/Patologi
12. 08
Francúzsko / France
Anatomie et cytologie pathologiques
12. 09
Grécko / Ελλάδα
Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10
Holandsko / Nederland
Pathologie
12.11
Chorvátsko / Hrvatska
Patologija
Patologija i citologija (od 3. novembra 2015.)
12. 12
Írsko / Ireland
Histopathology
12. 13
Litva / Lietuva
Patologija
12. 14
Lotyšsko / Latvija
Patoloģija
4 roky
patologická anatómia
20
P.č.
Krajina
Názov špecializačného odboru v členskom štáte
Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte