NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .....2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z.. zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 62/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Experimentálne overovanie
(1)Ministerstvo školstva v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania vyhlasuje a riadi experimentálne overovanie výchovno-vzdelávacieho programu školy a školského zariadenia, foriem a organizácie výchovy a vzdelávania. Ak ide o experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania na strednej odbornej škole, vyhlasuje ho ministerstvo školstva na základe podnetu
a)príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu15) (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo
b)vecne príslušného ministerstva.
(2)Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach vyhlasuje a riadi ministerstvo školstva okrem škôl v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy podľa § 109.
(3)Ministerstvo školstva v oznámení o vyhlásení experimentálneho overovania, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle, určí podmienky experimentálneho overovania, ktorými sú
a)dátum začatia a dátum skončenia experimentálneho overovania,
b)ciele a predmet experimentálneho overovania,
c)spôsob priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia experimentálneho overovania vrátane náležitostí ich výstupov a
d)špecifické podmienky, ak ide o experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania v strednej odbornej škole.
(4)Ministerstvo školstva poverí uskutočňovaním experimentálneho overovania odborného garanta experimentálneho overovania a školu alebo školské zariadenie, v ktorej sa bude experimentálne overovanie uskutočňovať. Odborným garantom môže byť len organizácia zriadená ministerstvom školstva, vysoká škola alebo verejná výskumná inštitúcia.
(5)Poverená škola alebo poverené školské zariadenie so súhlasom svojho zriaďovateľa a odborný garant uzatvoria dohodu o experimentálnom overovaní, v ktorej vymedzia podrobnosti o vzájomných právach a povinnostiach pri uskutočňovaní experimentálneho overovania, a predložia ju na schválenie ministerstvu školstva. Schválenú dohodu o experimentálnom overovaní zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Dohoda o experimentálnom overovaní obsahuje najmä
a)vecný rozsah experimentálneho overovania,
b)časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania,
c)materiálno-technické, priestorové a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania,
d)spôsob financovania experimentálneho overovania.
(6)Ministerstvo školstva na základe záverečného hodnotenia zverejní na svojom webovom sídle správu, ktorá obsahuje výsledok experimentálneho overovania vzhľadom na jeho cieľ, predmet a overované hypotézy a informáciu o možnosti využitia výsledku experimentálneho overovania.
(7)Ak ide o experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania v strednej zdravotníckej škole, plní úlohy ministerstva školstva ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 11 ods.1 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
2.V § 64 odsek 4 znie:
„(4) Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie, financovaných podľa osobitného predpisu,47ab) nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Ministerstvo školstva určuje každoročne násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého kraja, podľa ktorého do 30. septembra určí pre každý kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok. Na základe kritérií podľa odseku 5 a po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom okresný úrad v sídle kraja rozpíše počet žiakov určený ministerstvom školstva pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti; rozpis s odôvodnením predloží ministerstvu školstva do 30. októbra. Ministerstvo školstva schvaľuje rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok, ktorý zverejní do 30. novembra na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47ab znie:
47ab) Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.§ 64 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Počet žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa určuje podľa
a)predbežného záujmu zákonných zástupcov žiakov z daného populačného ročníka,
b)udržateľnosti počtu žiakov v piatom ročníku až ôsmom ročníku tried,
c)možnosti zabezpečenia výchovy a vzdelávania príslušníkom národnostných menšín v jazyku národnostnej menšiny,
d)výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou s dôrazom na nadpriemerné výsledky,
e)výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky s dôrazom na nadpriemerné výsledky,
f)výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád s dôrazom na nadpriemerné výsledky,
g)účasti žiakov príslušného gymnázia s osemročným vzdelávacím programom v medzinárodných projektoch alebo v medzinárodných programoch,
h)zamerania školského vzdelávacieho programu gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo školského vzdelávacieho programu tried gymnázia s osemročným vzdelávacím programom na rozvoj nadania žiakov, špecifických zručností alebo schopností žiakov,
i)ďalších kritérií určených okresným úradom v sídle kraja, ak odôvodňujú zabezpečenie výchovy a vzdelávania v príslušnom gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom.“.
4.V § 80 ods. 7 sa slová „inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu49a) (ďalej len „stavovská organizácia“)“ nahrádzajú slovami „stavovskej organizácie“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 49a.
5.Za § 161ga sa vkladá § 161gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161gb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Experimentálne overovanie, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. augusta 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z. , zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z., z. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z.. zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 54/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 6 písm. f) znie:
„f) vyhlasuje a riadi experimentálne overovanie podľa osobitného predpisu,49a) a vytvára podmienky na uplatnenie jeho výsledkov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.