N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 611/2005 Z. z., 324/2007 Z. z., 324/2007 Z. z., 54/2009 Z. z., 426/2013 Z. z., 426/2013 Z. z., 426/2013 Z. z., 426/2013 Z. z., 361/2014 Z. z., 171/2015 Z. z., 357/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie:
„(9) Vyšší územný celok môže v kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti úradu vyššieho územného celku bežné výdavky najviac do výšky 5 % z celkových bežných príjmov vyššieho územného celku v tom istom kalendárnom roku.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.