1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Zmeny podmienok v poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie, ktorými stanovenie všetkých výšok peňažného príspevku na opatrovanie pevnou sumou, zvýšenie maximálnych výšok peňažného príspevku na opatrovanie, poskytovanie tohto peňažného príspevku aj v období po smrti opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (FO s ŤZP), ako aj navrhovaná zmena mechanizmu krátenia peňažného príspevku na opatrovanie po uplynutí 30 dní pobytu FO s ŤZP v zariadení zdravotnej ústavnej starostlivosti budú mať pozitívny vplyv na príjmy domácností opatrovateľov. Návrh bude mať zároveň pozitívny vplyv aj na opatrované FO s ŤZP, ktoré žijú s daným opatrovateľom v spoločnej domácnosti.
Upustenie od povinnosti uplatňovať poskytnutý jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť v konaní o dedičstve (s výnimkou ak ešte nebol použitý na zákon ustanovený účel) predpokladá zníženie výdavkov domácností dedičov.
Na účely výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa navrhuje stanoviť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie pevnou sumou a navýšiť ju. Umožnenie za určitých podmienok poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu aj FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uvedené zmeny budú mať pozitívny vplyv na príjem osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu FO s ŤZP.
Rozšírením účastníkov právnych vzťahov sa umožní kompenzovať sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.
Možnosť poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám, ktoré zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.
Rozšírenie okruhu FO s ŤZP, ktorým bude možné vyhotoviť parkovací preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím bude mať pozitívny vplyv na výdavky domácnosti, v ktorých takáto FO s ŤZP žije, z dôvodu zníženie správnych a iných poplatkov naviazaných na uvedený preukaz.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
domácnosti FO s ŤZP, ktorým bude možné
poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
domácnosti opatrovateľov s nárokom na peňažný príspevok na opatrovanie a opatrované FO s ŤZP žijúce s nimi v domácnosti
2
fyzické osoby vykonávajúce osobnú asistenciu FO s ŤZP
vymedzený okruh dedičov po FO s ŤZP
domácnosti FO s ŤZP, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana a ktorým bude možné poskytnúť peňažné príspevky na kompenzáciu
domácnosti FO s ŤZP, ktorým bude možné vyhotoviť parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Domácnosti, ktorých príjmy tvorí len peňažný príspevok na opatrovanie, prípadne s dôchodkovou dávkou opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, patria medzi rizikové skupiny z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia. Vplyv je popísaný vyššie.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Zvýšením maximálnych výšok peňažného príspevku na opatrovanie dôjde k jeho zvýšeniu nasledovne:
1. u opatrovateľov v produktívnom veku ak opatruje
- celodenne jednu FO s ŤZP o 120,01 € v roku 2018,
- ak opatruje celodenne viac FO s ŤZP o 168,98 v roku 2018,
- ak opatruje časť dňa jednu FO s ŤZP o 102,72 v roku 2018,
- ak časť dňa viac ŤZP o 156,09 € v roku 2018,
- ak kombinovane viac FO s ŤZP k zvýšeniu o 164,09 v roku 2018 mesačne.
2. u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku
ak opatruje
- celodenne jednu FO s ŤZP o 92,19 € v roku 2018,
- ak opatruje celodenne viac FO s ŤZP o 124,07 v roku 2018,
- ak opatruje časť dňa jednu FO s ŤZP o 70,54 v roku 2018,
- ak časť dňa viac ŤZP o 108,75 € v roku 2018,
- ak kombinovane viac FO s ŤZP k zvýšeniu o 117,87 v roku 2018 mesačne.
Možnosť poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie aj po smrti FO s ŤZP bude predstavovať jednorazový nárast príjmu opatrovateľa takejto FO s ŤZP v roku 2018 v priemere o cca 380 €.
Upustenie od vymáhania poskytnutého jednorazového peňažného príspevku v dedičskom konaní sa prejaví pozitívne v príjme domácnosti dedičov o cca 960 €.
3
Zvýšenie príjmu domácností fyzických osôb, ktoré budú
môcť vykonávať osobnú asistenciu FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude v roku 2018 v priemernej výške cca 342 € mesačne.
Možnosť poskytnúť peňažné príspevky na kompenzáciu FO s ŤZP cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, bude predstavovať nárast príjmu ich domácnosti, ktorý nie je možné vyčísliť.
Možnosť poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla osobám, ktoré zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Výška peňažného príspevku v roku 2018 bude 33,98 € mesačne.
Umožnenie vyhotoviť parkovací preukaz širšiemu okruhu FO s ŤZP môže predstavovať zníženie výdavkov domácností uvedených FO s ŤZP z dôvodu zníženia, príp. oslobodenia od správnych poplatkov. Celkovú sumu zníženia výdavkov nie je možné vyčísliť.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Predpokladáme, že zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie v roku 2018 ovplyvní priemerne mesačne 31 279 opatrovateľov v produktívnom veku a 22 415 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.
Možnosť poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie aj po smrti FO s ŤZP sa bude týkať v roku 2018 cca 3 240 poberateľov tohto peňažného príspevku.
Predpokladáme, že v roku 2018 sa v cca 15 prípadoch upustí od vymáhania vrátenia poskytnutého jednorazového peňažného príspevku alebo jeho pomernej časti v dedičskom konaní.
Umožnenie poskytnutia peňažného príspevku na osobnú asistenciu FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa v roku 2018 môže pozitívne prejaviť u cca 245 fyzických osôb poskytujúcich osobnú asistenciu.
Predpokladáme, že počet FO s ŤZP cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a ktorých sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia budú kompenzované peňažnými príspevkami bude minimálny (cca do 10).
Predpokladáme, že počet poberateľov peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla bude cca 15 000.
Predpokladáme, že z dôvodu navrhovanej zmeny do roku 2020 vzrastie počet držiteľov parkovacieho preukazu o cca 22 000.
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
4
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Navrhovanou úpravou sa zefektívňuje proces vykonávania posudkovej činnosti, predovšetkým v oblasti lekárskej posudkovej činnosti vykonávanej na účely zákona č. 447/2008 Z. z.
Navrhovaným rozšírením účastníkov právnych vzťahov o cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana sa umožní prístup týchto FO s ŤZP ku kompenzovaniu ich sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Navrhovaná zmena v peňažnom príspevku na osobnú asistenciu umožní prístup FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k tomuto peňažnému príspevku.
Navrhovaným rozšírením okruhu FO s ŤZP, ktorým bude možné poskytnúť peňažný príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sa umožní prístup týchto FO s ŤZP k tomuto peňažnému príspevku.
Prostredníctvom návrhu o vyhotovovaní parkovacieho preukazu sa širšiemu okruhu FO s ŤZP zlepší prístup na verejne prístupné miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré využívajú osobné motorové vozidlo na svoju prepravu.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé
Návrh sa týka osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, vplyv je popísaný vyššie.
5
matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh dodržuje povinnosť rovnakého zaobchádzania a podporuje rovnosť príležitostí pre skupinu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Nemá vplyv.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Nie.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Nie.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Nie.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou
Nie.
6
miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Nie.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Nie.
7