1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
z toho:
- vplyv na ŠR
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
- MPSVR SR - 07C03 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Rozpočtové prostriedky
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
v tom: MPSVR SR - 07C03 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Kapitola MPSVR SR v schválenom rozpočte na roky 2018, 2019, 2020 a 2021 zabezpečené finančné krytie zvýšených výdavkov vyplývajúcich z navrhovaných zmien v plnom rozsahu.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Predmetom vládneho návrhu zákona je najmä úprava podmienok peňažného príspevku na opatrovanie poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t.j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok) ako aj fyzickej osobe poberajúcej niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok.
Navrhuje sa všetky základné výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanoviť pevnou sumou, zároveň zvýšiť ich maximálne výšky a umožniť meniť ich výšky prostredníctvom nariadenia vlády v závislosti od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej aj „FO s ŤZP“) a od rozsahu opatrovania nasledovne:
1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:
a) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP zvýšenie zo 125,00 % SŽM od 1.7.2018 na 369,36 €,
b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP zvýšenie zo 162,10 % SŽM od 1.7.2018
na 492,34 €,
c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie
zo 112,01 % SŽM od 1.7.2018 na 326,16 € ,
d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
zvýšenie zo 152,83 % SŽM od 1.7.2018 na 461,81 €,
e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení
najviac 20 hodín týždenne zvýšenie zo 158,39 % SŽM od 1.7.2018 na 480,05 €.
2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:
a) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP zvýšenie z 46,38 % SŽM od 1.7.2018 na 184,71 €,
b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP zvýšenie z 61,22 % SŽM od 1.7.2018
na 246,20 €,
c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie
z 46,38 % SŽM od 1.7.2018 na163,06 €,
d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
zvýšenie zo 61,22 % SŽM od 1.7.2018 na 230,88 €,
e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení
najviac 20 hodín týždenne zvýšenie zo 61,22 % SŽM od 1.7.2018 na 240,0 €.
Ďalšími zmenami navrhovanými v peňažnom príspevku na opatrovanie je zavedenie mechanizmu poskytovania tohto peňažného príspevku za celý mesiac, v ktorom opatrovaná FO s ŤZP zomrela ako aj za mesiac nasledujúci. Súčasne sa navrhuje výnimka pre znižovanie
3
peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak je FO s ŤZP v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní a osoba vykonávajúca opatrovanie je jej sprievodcom v tomto zdravotníckom zariadení.
Na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa navrhuje zmeniť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie z 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na pevnú sumu od 1.7. 2018 na sumu 2,82 €.
Rozširuje sa okruh FO s ŤZP odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým bude možné poskytnúť peňažný príspevok na osobnú asistenciu. to FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ide o situácie, ak je potrebná starostlivosť o dieťa s ŤZP zabezpečovaná zo strany profesionálneho rodiča v domácom prostredí alebo o plnoletú FO s ŤZP, ktorej je aj po dosiahnutí plnoletosti poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Na účely parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím sa rozširuje okruh osôb, ktorým bude možné vyhotoviť takýto preukaz. Ide o FO s ŤZP, ktoré majú niektorý zo zdravotných stavov uvedených v navrhnutej novej prílohe zákona ustanovenej na tento účel.
Navrhuje sa, umožniť poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenej do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu, alebo ktorej sa poskytuje onkologická liečba.
Rozširuje sa okruh účastníkov právnych vzťahov o cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, čím sa umožní kompenzovať sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.
Pri poskytnutých jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa navrhuje limitovať mechanizmus uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve, a to iba na situácie, ak poskytnutý peňažný príspevok nebol z dôvodu úmrtia žiadateľa použitý na účel definovaný zákonom. Súčasne sa navrhuje, aby pohľadávky, ktoré vznikli podľa zákona účinného do 30. júna 2018 a uplatnili sa v konaní o dedičstve pred 1. júlom 2018, sa stali nevymožiteľnými. Na tieto pohľadávky príslušný orgán nebude prihliadať.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Peňažný príspevok na opatrovanie
4
Navrhnuté zvýšené maximálnej výšky v €
Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku ak opatruje:
Pôvodná maximálna výška
do 30.6.2018 v €
od 1.7.2018
od 1.7.2019
od 1.7.2020
od 1.7.2021
- celodenne jednu FO s ŤZP
92,52
184,71
184,71
184,71
184,71
- celodenne viac FO s ŤZP
122,13
246,20
246,20
246,20
246,20
- čiastočne jednu FO s ŤZP
92,52
163,06
163,06
163,06
163,06
- čiastočne viac FO s ŤZP
122,13
230,88
230,88
230,88
230,88
- kombinovane viac FO s ŤZP
122,13
240,0
240,0
240,0
240,0
Predpokladaný počet poberateľov p. p. na opatrovanie v produktívnom veku, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne
31 279
31 651
32 004
32 488
- celodenne jednu FO s ŤZP
28 810
29 110
29 350
29 700
- celodenne viac FO s ŤZP
896
911
937
989
- čiastočne jednu FO s ŤZP
1 490
1 530
1 595
1635
- čiastočne viac FO s ŤZP
39
48
59
75
- kombinovane viac FO s ŤZP
44
52
63
89
Navrhnuté zvýšené maximálnej výšky v €
Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov produktívnom veku ak opatruje:
Pôvodná maximálna výška
do 30.6.2018 v €
od 1.7.2018
od 1.7.2019
od 1.7.2020
od 1.7.2021
- celodenne jednu FO s ŤZP
249,35
369,36
369,36
369,36
369,36
- celodenne viac FO s ŤZP
323,36
492,34
492,34
492,34
492,34
- čiastočne jednu FO s ŤZP
223,44
326,16
326,16
326,16
326,16
- čiastočne viac FO s ŤZP
304,87
461,81
461,81
461,81
461,81
- kombinovane viac FO s ŤZP
315,96
480,05
480,05
480,05
480,05
Predpokladaný počet poberateľov p. p. na opatrovanie poberajúcich dôchodkovú dávku, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne
22 415
22 650
22 800
23 200
- celodenne jednu FO s ŤZP
21 961
22 191
22 338
22 730
- celodenne viac FO s ŤZP
88
89
90
92
- čiastočne jednu FO s ŤZP
362
366
368
374
- čiastočne viac FO s ŤZP
1
1
1
1
- kombinovane viac FO s ŤZP
3
3
3
3
5
Poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zvýšenie peňažného príspevku dotkne
3 240
6 510
6 530
6 530
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Navrhovaná výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie
v €
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Sadzba na jednu hodinu do 30.6.2018
v €
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie
2,78
2,82
2,82
2,82
2,82
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých navrhovaná zmena dotkne
9 860
9 980
10 210
10 530
Možnosť poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu aj FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa navrhovaná zmena dotkne
245
265
285
300
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla
Možnosť poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV* širšiemu okruhu FO s ŤZP
V roku 2018
V roku 2019
V roku 2020
V roku 2021
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa navrhovaná zmena dotkne
15 000
15 075
15 093
15 110
Mesačná výška peňažného príspevku v €
33,98
34,66
35,43
36,24
* OMV- osobného motorového vozidla
6
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Finančný vplyv na výdavky MPSVR SR (- úspora, + zvýšenie výdavkov)
v €
Popis navrhovaných zmien
2018
2019
2020
2021
Zvýšenia zákonom ustanovených výšok peňažného príspevku na opatrovanie opatrovateľov v produktívnom veku
+ 19 442 731
+ 47 223 349
+ 47 759 822
+ 48 522 146
Zvýšenia zákonom ustanovených výšok peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku
+ 10 616 799
+ 25 747 246
+ 25 918 025
+ 26 372 995
Poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie za celý mesiac, v ktorom opatrovaná FO s ŤZP zomrela ako aj za mesiac nasledujúci.
+ 1 230 090
+ 2 325 242
+ 2 332 385
+ 2 538 113
Zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie
+ 284 362
+ 690 776
+ 706 695
+ 728 844
Možnosť poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu aj FO s ŤZP, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
+ 419 061
+ 1 084 520
+ 1 163 292
+ 1 223 418
Rozšírenie okruhu poberateľov peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla
+ 2 624 955
+ 6 384 184
+ 6 525 656
+ 6 679 924
SPOLU
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Limitovanie mechanizmu uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve pri poskytnutých jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu od navrhovanej účinnosti bude mať minimálny vplyv na rozpočet verejnej správy. Predpokladáme, že v dôsledku tejto navrhovanej zmeny v roku 2018 nebude uplatňovaných cca 15 pohľadávok, cca 50 pohľadávok v roku 2019 a v roku 2020 cca 70 pohľadávok v priemernej hodnote pohľadávky cca 960 €. Vplyv na rozpočet verejnej správy v dôsledku neprihliadania na pohľadávky, ktoré boli uplatnené v konaní o dedičstve pred 1. júlom 2018 nie je možné vyčísliť.
Nepatrné vplyvy na rozpočet verejnej správy predpokladáme z dôvodu rozšírenia účastníkov právnych vzťahov o cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana ako aj z dôvodu zavedenia výnimky z mechanizmu znižovania peňažného príspevku na opatrovanie v prípade pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní za podmienky, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v tomto zdravotníckom zariadení.
7
Navrhované zmeny v podmienkach vyhotovovania parkovacích preukazov nemajú vplyv na rozpočet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Parkovací preukaz je určený na uplatňovanie výhod podľa osobitných predpisov (ide napríklad o oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku, úľava na poplatkoch za prenájom parkovacieho miesta v obci). Predpokladáme, že do roku 2020 z dôvodu navrhovanej zmeny postupne narastie počet držiteľov parkovacích preukazov o cca 22 000. Tieto vplyvy nie je možné vyčísliť.
Pri odhade vplyvu na rozpočet verejnej správy boli zohľadnené nasledovné ukazovatele:
Odhad počtu poberateľov, ktorých sa navrhované zmeny dotknú - pri odhade boli zohľadnené údaje o počtoch poberateľov z predchádzajúceho obdobia čerpaného z IS RSD MIS, predpokladaný nárast počtu poberateľov o nových, ako aj údaje z informačného systému vymáhania pohľadávok.
Pri vyčíslení predpokladaných finančných vplyvov vyplývajúcich z rozšírenia okruhu poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu sme vychádzali z Ročného výkazu o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a detskom domove pre maloletých bez sprievodu (ŠÚ SR) a z priemerného ročného rozsahu hodín osobnej asistencii a údajov o čerpaní finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia čerpaného z IS RSD MIS.
Pri odhade predpokladaných vplyvov vyplývajúcich z rozšírenia okruhu účastníkov právnych vzťahov o cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana sme vychádzali z informácií Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Pri vyčíslovaní predpokladaných finančných vplyvov vyplývajúcich z rozšírenia okruhu poberateľov peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sme vychádzali z poslednej makroekonomickej prognózy IFP (zverejnenej 5.2.2018), podľa ktorej predpokladaná valorizácia sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre rok 2018 bude 2,0 %, pre rok 2019 bude 2,0 %, pre rok 2020 bude 2,2 % a pre rok 2021 bude 2,3 %.
Vplyvy na roky 2018 2020 boli odhadované za obdobie zodpovedajúce predpokladanej účinnosti navrhovaných legislatívnych zmien t.j. od 1. 7. 2018.
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Poistné (150)
Poistné na starobné poistenie (152), Poistné do rezervného fondu solidarity (157), Poistné na invalidné poistenie (158)
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
9
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
+ 34 617 998
+ 83 482 558
+ 84 506 941
+ 86 249 820
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
11