1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 2.2.2018Ukončenie: 12.2.2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
20.2.2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2018
2. Definícia problému
Novelou vládneho návrhu zákona sa rozširuje okruh účastníkov právnych vzťahov o osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Navrhuje sa ustanoviť výšky peňažného príspevku na opatrovanie pevnou sumou tak pre opatrujúce fyzické osoby v tzv. produktívnom veku, ako aj pre fyzické osoby poberajúce dôchodkovú dávku a umožniť meniť jeho výšku prostredníctvom nariadenia vlády. Upravujú sa podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie po úmrtí opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s dôrazom na primerané finančné zabezpečenie fyzickej osoby vykonávajúcej opatrovanie. Taktiež sa upravuje mechanizmus krátenia peňažného príspevku na opatrovanie po uplynutí 30 dní pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení zdravotnej ústavnej starostlivosti. Navrhuje sa poskytovať v určitých prípadoch peňažný príspevok na osobnú asistenciu aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na pomoc inej osoby, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z úkonov osobnej asistencie sa vypúšťajú úkony posunkového, taktilného a artikulačného tlmočenia a preto sa vypúšťajú aj kvalifikačné predpoklady pre osobných asistentov vykonávajúcich tieto spôsoby tlmočenia. Navrhuje sa zaviesť výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie s informáciami o čase, v ktorom bola asistencia vykonaná. Na účely výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa navrhuje stanoviť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie pevnou sumou, navýšiť ju a umožniť meniť jej výšku prostredníctvom nariadenia vlády. Novelou zákona sa navrhuje podmienene upustiť od povinnosti uplatňovať poskytnutý jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho pomernú časť v konaní o dedičstve v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrie. Upúšťa sa od povinnosti vrátiť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže za osobitných podmienok. Navrhuje sa, aby peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla mohol byť poskytovaný aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím zaradenej do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a osobe ktorej sa poskytuje onkologická liečba. Výhodnejšie sa upravujú podmienky vyhotovovania parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom vládneho návrhu zákona je ekonomicky stabilizovať poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Umožniť kompenzovať sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou. V určitých prípadoch umožniť riešiť odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby prostredníctvom osobnej asistencie u osôb, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. S cieľom zabezpečiť účelnosť poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa v prípade
2
potreby umožňuje cielenejšia kontrola jej využívania.
4. Dotknuté subjekty
Vládnym návrhom zákonom vymedzený okruh fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzických osôb poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie, fyzických osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu a vymedzený okruh dedičov po fyzických osobách s ťažkým zdravotným postihnutím.
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Zmena podmienok v poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie bude mať pozitívny sociálny vplyv na opatrovateľov v produktívnom ako aj opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku. Vládny návrh bude mať tiež pozitívny sociálny vplyv na fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj na osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. Informácia o začatí konzultácií s podnikateľským prostredím v súvislosti s prípravou predloženého návrhu zákona bola zverejnená odo dňa 16. 11. 2017 do 24. 11. 2017. O konzultácie v súvislosti s touto zverejnenou informáciou neprejavil záujem žiadny subjekt.
11. Kontakt na spracovateľa
3
paucinova@employment.gov.skmichal.krivosik@employment.gov.sk
12. Zdroje
Informačný systém MPSVR SR RSD MIS, ročný výkaz – ŠÚ SR.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia uplatnila k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný vplyv na výdavky kapitoly MPSVR SR v roku 2018 v sume 34,6 mil. eur, v roku 2019 v sume 92,6 mil. eur, v roku 2020 v sume 116,7 mil. eur a v roku 2021 v sume 139,3 mil. eur, pričom výdavky v roku 2018 sa uvádzajú ako zabezpečené v rozpočte kapitoly. Ako rozpočtovo nekrytý vplyv sa uvádza v roku 2019 suma 7,0 mil. eur, v roku 2020 suma 27,0 mil. eur a v roku 2021 suma 139,3 mil. eur.
V časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že „Kapitola MPSVR SR nemá v rozpočte na roky 2018 2020 zabezpečené krytie zvýšených výdavkov vyplývajúcich z navrhovaných zmien v plnom rozsahu.“. Z tabuľky č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet však vyplýva, že výdavky na rok 2018 v celej výške zabezpečené z rozpočtu kapitoly MPSVR SR. V tejto súvislosti Komisia zásadne žiada prepracovať časť 2.1.1. Financovanie návrhu. Zároveň berie Komisia na vedomie, že rozpočtovo nekrytý vplyv na roky 2019 2021 bude riešený v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.
Predkladateľ uvádza, že pri výpočte niektorých vplyvov sa vychádzalo z makroekonomickej prognózy IFP z 21. septembra 2017. Nakoľko MF SR zverejnilo novú makroekonomickú prognózu 2. februára 2018, Komisia žiada v tejto súvislosti o úpravu vplyvov uvedených v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok Komisie.
Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Vyhodnotenie pripomienok
Všetky pripomienky Komisie boli akceptované a zapracované.