1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 2020, ako aj s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.
Predmetom vládneho návrhu zákona je v čl. I upraviť podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a vyhotovovania parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa upraviť priaznivejšie podmienky pri peňažnom príspevku na opatrovanie. Na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 2020 sa navrhuje ustanoviť jeho výšku pevnou sumou a umožniť, aby bolo možné meniť jeho výšku prostredníctvom nariadenia vlády. Na účely výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa navrhuje stanoviť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie pevnou sumou a rovnako ako v prípade peňažného príspevku na opatrovanie, navýšiť ju prostredníctvom nariadenia vlády. Zároveň sa pri peňažnom príspevku na opatrovanie navrhujú priaznivejšie podmienky v prípade dlhodobej hospitalizácie opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež v prípade jej úmrtia. Pri poskytnutých jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu sa navrhuje limitovať mechanizmus uplatňovania pohľadávok v konaní o dedičstve, a to iba na situácie, ak poskytnutý príspevok nebol z dôvodu úmrtia žiadateľa použitý na účel definovaný zákonom. Navrhuje sa upraviť podmienky poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu tým spôsobom, aby tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím bolo zabezpečované prostredníctvom tlmočníckej služby, ktorú je možné vhodne kombinovať s osobnou asistenciou. Možnosť poskytovať pomoc pri sprostredkovaní komunikácie v rámci osobnej asistencie zostáva zachovaná. Zároveň sa zavádza nová činnosť osobnej asistencie a upravuje sa poskytovanie tohto príspevku pre osoby, ktorým sa vykonávajú opatrenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom podporiť ich integráciu. Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Ide o osoby s takým zdravotným stavom, ktorý síce nepodmieňuje odkázanosť na individuálnu prepravu, avšak možnosť parkovať v blízkosti vstupu do budov by bola pre tieto osoby významnou pomocou. Navrhuje sa, aby peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla mohol byť poskytovaný aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nemajú odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ale zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba. Cieľom vládneho návrhu zákona je taktiež zjednodušiť administratívne konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a parkovacieho preukazu.
Predkladaným vládnym návrhom zákona sa vstupuje článkom II do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Účelom navrhovanej právnej úpravy je spresniť oznamovacie povinnosti pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu fyzickej osoby, ktorá poskytuje osobnú asistenciu ťažko zdravotne
2
postihnutej osobe na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne, pričom ťažko zdravotne postihnutá osoba nemá nárok na príspevok na osobnú asistenciu napríklad z dôvodu, že nepožiadala o príspevok na osobnú asistenciu. Navrhuje sa upraviť tieto povinnosti rovnako ako v prípade osoby, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov veku a nemá nárok na rodičovský príspevok.
Účinnosť vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2018.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Vládny návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, pozitívny sociálny vplyv a nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.