1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text smernice
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text zhody
Zhoda (Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 31
O: 3
P: a
P: b
P: c
Členské štáty zabezpečia, aby sa konanie o posúdení žiadosti skončilo do šiestich mesiacov od podania žiadosti.
Ak sa o žiadosti rozhoduje v rámci konania stanoveného v nariadení (EÚ) č. 604/2013, šesťmesačná lehota začína plynúť od okamihu, keď sa v súlade s uvedeným nariadením určí členský štát zodpovedný za jej posúdenie, žiadateľ sa zdržiava na území daného členského štátu a v jeho veci začal konať príslušný orgán.
Členské štáty môžu šesťmesačnú lehotu stanovenú v tomto odseku predĺžiť o obdobie, ktoré nepresiahne ďalších deväť mesiacov, ak:
a)konanie zahŕňa zložité skutkové a/alebo právne otázky;
b)veľký počet štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti žiada o medzinárodnú ochranu súčasne, v dôsledku čoho je v praxi veľmi ťažké skončiť konanie v šesťmesačnej lehote;
c)možno prieťahy jasne pripísať tomu, že žiadateľ nedodržal svoje povinnosti podľa článku 13.
Výnimočne môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch prekročiť lehotu stanovenú v tomto odseku o najviac tri mesiace, ak je to nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo primerané a úplné posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.
N
návrh
zákona
§ 20
O: 1
(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 6 mesiacov od začatia konania; v konaní začatom podľa § 4 ods. 4 ministerstvo rozhodne do 6 mesiacov od poskytnutia údajov podľa § 4 ods. 5. Lehotu na rozhodnutie môže opakovane, najviac o 9 mesiacov predĺžiť nadriadený vedúci zamestnanec9) zamestnanca ministerstva, ktorý vo veci koná, ak si rozhodovanie o žiadosti o udelenie azylu vyžaduje posúdenie zložitých skutkových a právnych otázok alebo veľký počet žiadateľov podalo súčasne žiadosť o udelenie azylu a je veľmi zložité rozhodnúť o nej do 6 mesiacov od začatia konania alebo nie je možné rozhodnúť do 6 mesiacov od začatia konania z dôvodu, že žiadateľ nespolupracuje alebo iným spôsobom sťažuje posúdenie žiadosti o udelenie azylu. Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie žiadosti o udelenie azylu, možno lehotu podľa predchádzajúcej vety ďalej predĺžiť najviac o 3 mesiace. O predĺžení lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie. Ministerstvo na požiadanie informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia lehoty a čase, v ktorom možno očakávať rozhodnutie o jeho žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie azylu, ktoré bolo prerušené podľa § 18a ods. 2, rozhodne najneskôr do 21 mesiacov od začatia konania.
Ú
Č: 31
O: 4
Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 18 smernice 2011/95/EÚ, môžu členské štáty odložiť skončenie konania o posúdení žiadosti, ak vzhľadom na neistú situáciu v krajine pôvodu, ktorá je považovaná za dočasnú, nemožno odôvodnene očakávať, že rozhodujúci orgán rozhodne v
N
návrh
zákona
§ 18a
O: 2
(2) Ministerstvo konanie o udelenie azylu môže prerušiť aj v prípade, ak vzhľadom na neistú situáciu v krajine pôvodu, ktorá je považovaná za dočasnú, nemožno odôvodnene očakávať, že rozhodne v lehotách uvedených v § 20 ods. 1 prvej a druhej vete; ministerstvo bezodkladne informuje
Ú
To, že sa konanie môže prerušiť maximálne
2
P: a
P: b
P: c
lehote stanovenej v odseku 3. V takom prípade členské štáty:
a)posúdia situáciu v danej krajine pôvodu najmenej raz za šesť mesiacov;
b)v primeranej lehote informujú dotknutých žiadateľov o dôvodoch odkladu;
c)v primeranej lehote informujú Komisiu o odložení konania v súvislosti s danou krajinou pôvodu.
Európsku komisiu o prerušení konania v súvislosti s danou krajinou pôvodu. Ministerstvo môže takto konanie prerušiť najviac na 6 mesiacov, a to aj opakovane, pričom celková doba prerušenia nesmie presiahnuť 15 mesiacov; počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú, okrem lehoty podľa § 20 ods. 1 poslednej vety.
na 6 mesiacov znamená, že situácia v krajine pôvodu sa posudzuje najmenej raz za šesť mesiacov, teda pri každom prerušení konania. Na prerušenie konania sa vzťahujú ustanovenia správneho poriadku, z čoho vyplýva, že žiadatelia informovaní o dôvodoch odkladu v rámci odôvodnenia rozhodnutia o prerušenom konaní.
Č: 31
O: 5
Členské štáty skončia konanie o posúdení žiadosti vždy najneskôr v lehote 21 mesiacov od podania žiadosti.
N
návrh
zákona
§ 20
O: 1
(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 6 mesiacov od začatia konania; v konaní začatom podľa § 4 ods. 4 ministerstvo rozhodne do 6 mesiacov od poskytnutia údajov podľa § 4 ods. 5. Lehotu na rozhodnutie môže opakovane, najviac o 9 mesiacov predĺžiť nadriadený vedúci zamestnanec9) zamestnanca ministerstva, ktorý vo veci koná, ak si rozhodovanie o žiadosti o udelenie azylu vyžaduje posúdenie zložitých skutkových a právnych otázok alebo veľký počet žiadateľov podalo súčasne žiadosť o udelenie azylu a je veľmi zložité rozhodnúť o nej do 6 mesiacov od začatia konania alebo nie je možné rozhodnúť do 6 mesiacov
Ú
3
od začatia konania z dôvodu, že žiadateľ nespolupracuje alebo iným spôsobom sťažuje posúdenie žiadosti o udelenie azylu. Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie žiadosti o udelenie azylu, možno lehotu podľa predchádzajúcej vety ďalej predĺžiť najviac o 3 mesiace. O predĺžení lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie. Ministerstvo na požiadanie informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia lehoty a čase, v ktorom možno očakávať rozhodnutie o jeho žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie azylu, ktoré bolo prerušené podľa § 18a ods. 2, rozhodne najneskôr do 21 mesiacov od začatia konania.
EGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné