1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
940
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 4 posledná veta znie: „Policajný útvar na požiadanie vráti cudzincovi, ktorý nie je žiadateľom, zadržané doklady.“.
2.V § 4 ods. 2, § 10 ods. 2, § 13b ods. 2, § 23 ods. 4 písm. a) a i) sa vypúšťajú slová „počas konania o udelenie azylu“.
3.V § 5 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na čas konania o udelenie azylu“.
4.V § 11 ods. 4 písm. c) a § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „nebol podaný opravný prostriedok“ nahrádzajú slovami „nebola podaná správna žaloba“.
5.V § 13 ods. 5 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
6.V § 13 ods. 5 písm. b), § 14 ods. 1 písm. g), § 15 ods. 3 písm. b) a § 15a ods. 1 písm. i) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
7.V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) stanovisko podľa § 19a ods. 9 obsahuje nesúhlas s udelením azylu.“.
8.V § 13c odsek 4 znie:
2
„(4) Ministerstvo ďalej neposkytne doplnkovú ochranu, ak
a)žiadateľ viac štátnych občianstiev a odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom, pričom nejde o štát podľa § 13a,
b)žiadateľ nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo v nej prístup k ochrane pred vážnym bezprávím, môže bezpečne a oprávnene vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť; pri posudzovaní reálnej hrozby vážneho bezprávia alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa,
c)žiadateľ pred vstupom na územie Slovenskej republiky spáchal iný čin, ako je uvedený v odseku 2, ktorý je podľa osobitného predpisu7a) trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov, a krajinu pôvodu opustil len z dôvodu, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, alebo
d)stanovisko podľa § 19a ods. 9 obsahuje nesúhlas s poskytnutím doplnkovej ochrany.“.
9.V § 14 ods. 1 písm. a) sa slovo „azylantovi“ nahrádza slovami „alebo štátneho občianstva iného členského štátu Európskej únie azylantom“.
10.V § 14 ods. 1 písm. f), § 15 ods. 3 písm. a) a § 15a ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „alebo“.
11.V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) udelením azylu2) iným členským štátom Európskej únie azylantovi.“.
12.V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) azylantovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát.“.
13.V § 15a ods. 1 písm. g) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo štátneho občianstva iného členského štátu Európskej únie“.
14.V § 15a sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) udelením azylu2) alebo poskytnutím doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia iným členským štátom Európskej únie.“.
15.V § 15b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ministerstvo zruší doplnkovú ochranu, ktorá bola poskytnutá podľa § 13b, ak cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
16.V § 17 odsek 1 znie:
„(1) Žiadateľ alebo iný účastník konania právo byť v styku s úradom vysokého komisára a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa na území Slovenskej republiky zaoberajú starostlivosťou o žiadateľov a azylantov.“.
17.V § 17a odsek 1 znie:
„(1) Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí; iným zástupcom môže byť len
3
fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, Centrum právnej pomoci8c) alebo mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom. V tej istej veci môže mať osoba uvedená v prvej vete len jedného zvoleného zástupcu. Za mimovládnu organizáciu koná jej poverený zamestnanec alebo člen, ktorý vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.“.
18.Doterajší text § 18a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo konanie o udelenie azylu môže prerušiť aj v prípade, ak vzhľadom na neistú situáciu v krajine pôvodu, ktorá sa považuje za dočasnú, nemožno odôvodnene očakávať, že rozhodne v lehotách uvedených v § 20 ods. 1 prvej a druhej vete; ministerstvo bezodkladne informuje Európsku komisiu o prerušení konania v súvislosti s danou krajinou pôvodu. Ministerstvo môže takto konanie prerušiť najviac na 6 mesiacov, a to aj opakovane, pričom celková doba prerušenia nesmie presiahnuť 15 mesiacov; počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú, okrem lehoty podľa § 20 ods. 1 poslednej vety.“.
19.V § 19 ods. 1 písm. j) sa za slová „§ 18a“ vkladajú slová „ods. 1“.
20.V § 19a odsek 9 znie:
„(9) Ministerstvo si na posúdenie žiadosti o udelenie azylu žiadateľa staršieho ako 14 rokov vyžiada stanovisko Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ktorí svoje stanovisko obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany zašlú ministerstvu do dvadsiatich dní od doručenia žiadosti o stanovisko. Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo v stanovisku podľa predchádzajúcej vety posudzujú nebezpečnosť žiadateľa pre bezpečnosť Slovenskej republiky z hľadiska ohrozenia záujmu, ktorého ochrana patrí do pôsobnosti Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva; ministerstvo na ten účel umožní Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu vstup do evidencií podľa § 48 ods. 1. Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo oprávnení na účely vypracovania stanoviska spracúvať osobné údaje podľa § 48 ods. 1.“.
21.V § 20 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 6 mesiacov od začatia konania; v konaní začatom podľa § 4 ods. 4 ministerstvo rozhodne do 6 mesiacov od poskytnutia údajov podľa § 4 ods. 5. Lehotu na rozhodnutie môže opakovane, najviac o 9 mesiacov predĺžiť nadriadený vedúci zamestnanec9) zamestnanca ministerstva, ktorý vo veci koná, ak si rozhodovanie o žiadosti o udelenie azylu vyžaduje posúdenie zložitých skutkových alebo právnych otázok alebo veľký počet žiadateľov podalo súčasne žiadosť o udelenie azylu a je veľmi zložité rozhodnúť o nej do 6 mesiacov od začatia konania alebo nie je možné rozhodnúť do 6 mesiacov od začatia konania z dôvodu, že žiadateľ nespolupracuje alebo iným spôsobom sťažuje posúdenie žiadosti o udelenie azylu. Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie žiadosti o udelenie azylu, možno lehotu podľa predchádzajúcej vety ďalej predĺžiť najviac o 3 mesiace. O predĺžení lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie. Ministerstvo na požiadanie informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia lehoty a čase, v ktorom možno očakávať rozhodnutie o jeho žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie azylu, ktoré bolo prerušené podľa § 18a ods. 2, rozhodne najneskôr do 21 mesiacov od začatia konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
4
9) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
22.V § 20 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na jej zrušenie podľa § 15b ods. 3“.
23.V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne doplnkovú ochranu; to neplatí, ak rozhodne o
a)neudelení azylu a cudzinec poskytnutú doplnkovú ochranu podľa § 13a alebo udelený azyl alebo
b)odňatí azylu podľa § 15 ods. 3 písm. c).“.
24.V § 21 ods. 3 sa za slová „poskytnutí doplnkovej ochrany“ vkladá čiarka a slová „o odňatí azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany“.
25.V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Žiadateľ je do rozhodnutia o žiadosti o udelenie azylu oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak tento zákon alebo osobitný predpis11a) neustanovuje inak.
Žiadateľ nie je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a ministerstvo v minulosti zamietlo žiadosť o udelenie azylu podľa § 11 ods. 1 písm. f) alebo podľa § 12 ods. 2 písm. g), a ani v prípade, ak ministerstvo zamietlo žiadosť o udelenie azylu podľa § 11 ods. 1 písm. f) a rozhodlo, že žiadosť o udelenie azylu bola podaná výlučne s cieľom odvrátiť bezprostredne hroziaci výkon vyhostenia zo Slovenskej republiky. Žiadateľ je tiež oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak tento zákon alebo osobitný predpis11a) neustanovuje inak, aj
a)počas lehoty na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu vydanému v konaní o udelenie azylu, ak podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok,
b)vtedy, ak podá spolu so správnou žalobou podľa písmena a) na správny súd aj návrh na priznanie odkladného účinku, a to do rozhodnutia súdu o takomto návrhu,
c)počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu správneho súdu, ktoré sa týka správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva vydanému v konaní o udelenie azylu,
d)vtedy, ak podá spolu s kasačnou sťažnosťou podľa písmena c) aj návrh na priznanie odkladného účinku, a to do rozhodnutia kasačného súdu o takomto návrhu.
26.V § 23 ods. 4 písm. k) a § 27b písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak mu na základe vzniku pracovnoprávneho vzťahu vzniklo verejné zdravotné poistenie11c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
11c) § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).
28.V § 23 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Žiadateľ je oprávnený zotrvať v pracovnoprávnom vzťahu aj počas rozhodovania súdu o priznaní odkladného účinku podľa odseku 6, ak v čase vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu žiadateľ splnil podmienky uvedené v odseku 6.“.
5
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
29.V § 23b ods. 1 sa slová „konanie o udelenie azylu bolo právoplatne ukončené“ nahrádzajú slovami „cudzinec už nie je žiadateľom“.
30.V § 23b sa vypúšťa odsek 3.
31.V § 23c ods. 1 sa slová „až l), ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „až k), ods. 5 až 8“.
32.V § 26 písmeno d) znie:
„d) oznámiť bezodkladne ministerstvu
1.nadobudnutie štátneho občianstva,
2.udelenie azylu2) iným členským štátom Európskej únie,
3.udelenie pobytu bez časového obmedzenia v inom štáte.“.
33.V § 27b písmeno h) znie:
„h) oznámiť bezodkladne ministerstvu
1.nadobudnutie štátneho občianstva,
2.udelenie azylu2) alebo poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia iným členským štátom Európskej únie,
3.udelenie pobytu bez časového obmedzenia v inom štáte.“.
34.V § 42 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „počas konania o azyle“.
35.§ 47b znie:
㤠47b
(1) Cudzinec je povinný bezodkladne odovzdať ministerstvu
a)preukaz žiadateľa, ak už nie je žiadateľom,
b)doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorý mu bol vydaný podľa
1.§ 22 ods. 5, ak už nie je žiadateľom,
2.§ 27c ods. 3, ak mu zanikla doplnková ochrana podľa § 15a ods. 1 písm. a) c), e) až j) alebo ods. 2,
3.§ 47a, ak sa ukončilo ubytovanie v pobytovom tábore.
(2) Každý, kto nájde preukaz žiadateľa alebo doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaný podľa tohto zákona, je povinný bezodkladne ho odovzdať policajtovi alebo obecnému úradu, ktorý zabezpečí jeho odovzdanie ministerstvu.“.
36.V § 49 ods. 3 prvej vete sa slová „konania o azyle“ nahrádzajú slovami „doby, keď je cudzinec žiadateľom“.
37.V § 49 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ministerstvo alebo iný orgán verejnej správy nesmie bez súhlasu dotknutej osoby poskytnúť krajine pôvodu informácie o tom, že cudzinec podal žiadosť o udelenie azylu a o dôvodoch takejto žiadosti ani vtedy, ak azyl alebo doplnková ochrana zanikli alebo cudzinec už nie je žiadateľom.“.
6
38.§ 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ustanovenie odseku 3 sa primerane vzťahuje aj na cudzincov uvedených v § 46a ods. 1.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. júla 2018.