1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Pri súčasnej právnej úprave je zvyšovanie (valorizácia) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). V nadväznosti aj na zmeny vo valorizácii dôchodkov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia sa navrhuje od 1. júla 2018 jednorazové zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia.
Predkladaným návrhom zákona sa na rok 2018 taxatívne ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia. Navrhuje sa aj vypustenie ustanovení zákona vo vzťahu ku kúpeľnej starostlivosti, ktoré sa ukázali ako nevyhovujúce, resp. obmedzujúce vo vzťahu k predmetnej službe sociálneho zabezpečenia.
Pri kvantifikácii dopadov návrhu zákona, ktorým sa navrhuje zvýšenie dávok z výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov o pevne stanovenú sumu na rok 2018, sa ako základné parametre použili počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, percentuálne zvýšenie funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018 a priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
Počet dotknutých osôb, ktorých sa predmetné zvýšenie týka sa odhaduje v rokoch 2018 2021 na úrovni cca 46.000.
Predkladaný návrh zákona má, tak ako to vyplýva z doložky vybraných vplyvov, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Čo sa týka sociálnych vplyvov, návrh zákona pozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dávok výsluhového zabezpečenia u dotknutého okruhu poberateľov. To znamená, že návrh zákona predstavuje zvýšenie príjmov domácností.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. zov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikare Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vtrtátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 28. februára 2018
Koniec: 7. marca 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
4. – 11. apríla 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2018
2.Definovanie problému
Predmetom návrhu zákona je zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov na rok 2018.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť nový model zvýšenia dávok výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov na rok 2018.
4.Dotknuté subjekty
Poberatelia výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, invalidného dôchodku a sirotského dôchodku.
3
5.Alternatívne riešenia
Pri zachovaní súčasne účinného právneho stavu by sa suma zvýšenia dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 odvíjala od tzv. dôchodcovskej inflácie. Stanovenie nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia na rok 2018 o pevnú sumu zvýšenia bude mať pozitívny vplyv na dotknutú skupinu osôb. Nezvažovali sa iné alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet útvarov sociálneho zabezpečenia
a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia bude negatívny z dôvodu zvýšenia dávok výsluhového zabezpečenia.
Sociálne vplyvy pozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dávok výsluhového zabezpečenia
u dotknutého okruhu poberateľov.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Ivan Fufaľ
09610 56 800
12.Zdroje
údaje útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018
Makroekonomická prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy z 31. 1. 2018
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
2.541.733
7.672.451 €
7.796.438 €
7.993.515 €
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
2.541.733
7.672.451 €
7.796.438 €
7.993.515 €
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
2.541.733
7.672.451 €
7.796.438 €
7.993.515 €
z toho vplyv na
útvar sociálneho zabezpečenia MV SR, NBÚ a SIS
1.198.582
3.628.892 €
3.686.259 €
3.761.346 €
útvar sociálneho zabezpečenia FR SR
159.923 €
481.450 €
489.382 €
503.913 €
útvar sociálneho zabezpečenia ZVJS SR
240.982 €
725.478 €
737.431 €
759.327 €
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
942.246 €
2.836.631
2.883.366 €
2.968.929 €
financovanie zabezpečené v rozpočte útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia
2.541.733
7.672.451 €
7.796.438 €
7.993.515 €
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
5
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky na výplatu dávok výsluhového zabezpečenia dotknutej skupiny poberateľov budú zabezpečené v rozpočte dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
Návrh zvýšenia dávok výsluhového zabezpečenia o pevnú sumu pre stanovený okruh poberateľov.
2.2.1. Popis návrhu:
Predmetom návrhu zákona je stanovenie pevnej sumy zvýšenia dávok výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Výdavky súvisiace s implementáciou navrhovaných zmien budú finančne kryté v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri kvantifikácií vplyvov na verejné financie sa vychádzalo z platného znenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), ktorým by sa dávky výsluhového zabezpečenia od 01.07.2018 zvyšovali o tzv. dôchodcovskú infláciu. Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. priamy vplyv na rozpočet útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v rokoch 2018 2021. Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na rozpočet útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na úrovni:
1) útvar sociálneho zabezpečenia MV SR vrátane NBÚ a SIS cca 1.198.582 eur v roku 2018; cca 3.628.892 eur v roku 2019, cca 3.686.259 eur v roku 2020 a cca 3.761.346 eur v roku 2021,
2) útvar sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva SR cca 159.923 eur v roku 2018; cca 481.450 eur v roku 2019, cca 489.382 eur v roku 2020 a cca 503.913 eur v roku 2021,
6
3) útvar sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže cca 240.982 eur v roku 2018; cca 725.478 eur v roku 2019, cca 737.431 eur, v roku 2020 a cca 759.327 eur v roku 2021,
4) Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia cca 942.246 eur v roku 2018; cca 2.836.631 eur v roku 2019, cca 2.883.366 eur, v roku 2020 a cca 2.968.929 eur v roku 2021.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Predmetný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na príjmy útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácií návrhu zákona, ktorým je zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov o pevne stanovenú sumu na rok 2018 sa ako základné parametre použili počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, percentuálne zvýšenie funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018 a priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.
Počet dotknutých osôb, ktorých sa predmetné zvýšenie týka sa odhaduje v rokoch 2018 2021 na úrovni cca 46.000.
Celkové výdavky útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia sa predpokladajú vplyvom stanovenej pevnej sumy zvýšenia uvedených dávok výsluhového zabezpečenia v porovnaní so súčasným právnym stavom vyššie v roku 2018 o cca 2.541.733 eur, v roku 2019 o cca 7.672.451 eur, v roku 2020 o cca 7.796.438 eur a v roku 2021 o cca 7.993.515 eur.
7
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
2.541.733
7.672.451
7.796.438
7.933.515
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
2.541.733
7.672.451
7.796.438
7.933.515
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
2.541.733
7.672.451
7.796.438
7.933.515
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2.541.733
7.672.451
7.796.438
7.933.515
8
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
9
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh zákona pozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dávok výsluhového zabezpečenia u dotknutého okruhu poberateľov. To znamená, že návrh zákona predstavuje zvýšenie príjmov domácností. Cieľom návrhu zákona je zvýšenie, valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré uhrádzané z osobitných účtov. Dôchodkové dávky z výsluhového zabezpečenia sa v roku 2018 zvýšia taxatívne stanovenou pevnou sumou
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Poberatelia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Návrh zákona nemá negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Návrhom zákona nevznikajú negatívne ovplyvnené skupiny obyvateľstva.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Bez vplyvu
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina poberatelia výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Uvedeným návrhom zákona sa zvýšia príjmy dotknutého okruhu poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia o stanovenú pevnú sumu zvýšenia. Napríklad v prípade výsluhových dôchodcov sa pri dobe trvania služobného pomeru 15 rokov zvýši výsluhový dôchodok o pevnú sumu 9,00 mesačne v roku 2018, v prípade invalidných výsluhových dôchodcov o 15,00 mesačne v roku 2018 Za súčasného právneho stavu by sa zvýšenie všetkých dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 realizovalo v závislosti od tzv. dôchodcovskej inflácie, ktorá je na rok 2018 stanovená na 0,8 % čo znamená, že poberatelia s vyššími sumami by mali dávky zvýšené o vyššiu pevnú sumu ako poberatelia s nižšími sumami. Z uvedeného vyplýva, že návrhom zákona sa výška zvýšenia (valorizácie) napr. u poberateľa výsluhového dôchodku viaže na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých
10
služobný pomer trval viac ako 15 rokov, pretože za každý ďalší skončený rok doby trvania služobného pomeru sa pevná suma zvyšuje. U ostatných poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia sa stanovuje fixná pevná suma zvýšenia, ktorá bude rovnaká pre danú skupinu poberateľov. Uvedeným vládnym návrhom zákona sa predpokladá vyšší rast dávok výsluhového zabezpečenia, napr. pri poberateľovi výsluhového dôchodku a dobe trvania služobného pomeru 15 rokov v rámci osobitného účtu Ministerstva vnútra SR je to o cca 1,8 % ako by bol v prípade valorizácie na základe súčasného právneho stavu a pri dobe trvania služobného pomeru 25 rokov v rámci osobitného účtu Ministerstva vnútra SR je to o cca 1,12 %.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Návrh zákona nemá negatívny vplyv na uvedenú skupinu poberateľov.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Počet dotknutých osôb sa v období rokov 2018 2021 odhaduje na úrovni cca 46000 poberateľov.
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a
Návrh zákona nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv
11
príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
na sociálnu inklúziu.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Návrh zákona nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh zákona dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Návrh zákona nemôže viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva. Návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote
12
spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Návrh zákona nemá vplyv na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a na trh práce.
13
Osobitná časť
K článku I
K bodom 1 a 3 (§ 70 ods.1 a § 93 ods.1)
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 2.
K bodu 2 (§ 70)
Navrhuje sa vypustenie ustanovenie zákona o kúpeľnej starostlivosti, podľa ktorého policajti alebo profesionálni vojaci, ktorých služobný pomer trvá a poberatelia výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšili vek 55 rokov alebo ich služobný pomer trval najmenej 30 rokov, uhrádzajú kúpeľom za kúpeľnú starostlivosť v letnom období 5% z ceny kúpeľného poukazu. Vypúšťa sa aj ustanovenie, podľa ktorého je možné poskytnúť kúpeľnú starostlivosť indikovanú pre istú skupinu chorôb len raz za dva roky. Tieto úpravy nepriniesli významný finančný efekt a skôr sa ukázali ako obmedzujúce.
K bodu 4 (§ 143ah)
V roku 2018 sa dôchodky z výsluhového zabezpečenia budú valorizovať taxatívne stanovenou pevnou sumou.
Pri stanovovaní sumy sa prihliadlo na počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a na priemernú mesačnú sumu výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a valorizáciu funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018. Vychádzalo sa pritom z toho, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa od všeobecného systému sociálneho poistenia odlišuje viacerými znakmi, či stanovenými podmienkami vzniku nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, ako aj výpočtom jej sumy, ako aj iným termínom valorizácie a tým, že osobitný účet je tvorený odvodmi z platov tejto skupiny zamestnancov, z ktorého následne vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia.
K článku II
Dátum účinnosti zákona sa navrhuje tak, aby valorizácia mohla byť realizovaná od 1. júla 2018, ako to predpokladá § 68.
V Bratislave 20. apríla 2018
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
súčasne poverený riadením
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky