1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Hodnotenie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia:
1.Organizmy – biota
typ vplyvu
pozitívny, s priamym environmentálnym dopadom
veľkosť vplyvu
veľký
rozsah vplyvu
územie Slovenskej republiky
celkové hodnotenie environmentálnej významnosti vplyvu
veľmi významný, priaznivý
Návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov kladie dôraz na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb, ako aj optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Rovnaký ako na všetky ostatné územia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Predkladaný materiál nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie nie potrebné, keďže predkladaný materiál navrhuje činnosti iba s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.