Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Dotknutými podnikateľskými subjektmi budú najmä tie, ktoré si uplatňujú podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a hospodársky chov rýb.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 04. 04. 2017 zverejnilo prostredníctvom portálu SLOV-LEX Predbežnú informáciu (PI/2017/83) k návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.
V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky začalo dňa 12. apríla 2017 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi v súvislosti s prípravou návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.
K predmetnému materiálu sa bolo možné zapojiť do konzultácií zaslaním pripomienok, návrhov či vyjadrení. Termín ukončenia konzultácií bol 31. apríla 2017. Žiadne podnikateľské subjekty nepožiadali o predbežnú konzultáciu.
Možnosť konzultácii si uplatnila iba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Spojená škola – Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, odbor tečúcich vôd. Predmetom konzultácií bol celý materiál Návrhu zákona o rybárstve.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Priame finančné náklady úzko súvisia s administratívnymi nákladmi. Kvantifikáciu nákladov spojených s dohodou o finančnom vyrovnaní s predchádzajúcim užívateľom nie je možne stanoviť ani odhadom, nakoľko výšku nákladov ovplyvňujú rôzne faktory.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady v súvislosti so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
2
2
Rozsah vplyvu možno kvantifikovať iba približne v súvislosti s dokumentáciou, ktorá je súčasťou žiadosti o podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime a taktiež pri hospodárskom chove rýb. Vplyv na administratívne náklady má povinnosť predkladania dokumentov k žiadosti v originálnej podobe, príp. úradne overené (napr. geometrický plán alebo kópia katastrálnej mapy, informácia okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje, vyjadrenie okresného úradu či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom pásme, potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu a pod.) , ktoré sú potrebnou súčasťou žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime a hospodárskom chove rýb na ostatných vodných plochách/malých vodných nádržiach, na ktorých výkon rybárskeho práva nebol ministerstvo ešte pridelený.
Vedenie evidencie podľa § 33 ods. 14 návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nie je novou povinnosťou, ale precizuje sa povinnosť, ktorá sa vyžadovala od podnikateľov aj podľa súčasne platného právneho predpisu upravujúceho problematiku rybárstva.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa v eurách ročne
Náklady na celé podnikateľské prostredie v eurách
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
cca 113 €*
Celkové náklady regulácie
cca 113 €*
*Ide o jednorazové administratívne náklady a nie každoročné náklady pre podnikateľa.
Na výpočet nákladov bola použitá kalkulačka nákladov regulácie ktorá stanovuje štandardizované časové náročnosti pre jednotlivé administratívne úkony.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu na inovácie.